ನೀವು ವಿನಂತಿಸಿದ ಪುಟವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪುಟದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ Google Chrome ನ ಅಂತರ್-ರಚಿತ ಅನುವಾದ ಪಟ್ಟಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಯಾವುದೇ ವೆಬ್‌ಪುಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಭಾಷೆಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಅನುವಾದಿಸಬಹುದು.

Search by people, things & places in your photos

Search your photos for anything. For example, you can search for: 

 • A wedding you attended last summer
 • Your best friend
 • A pet
 • Your favorite city 

Important: Some features are not available in all countries, all domains, or all account types.

Before you get started

Download and install the Google Photos app.

Search your photos

 1. On your Android phone or tablet, open the Google Photos app Photos.
 2. Sign in to your Google Account.
 3. At the bottom, tap Search. 
  • To search by text:
   • Tap on the search box at the top, and enter what you want to find, for example:
   • New York City
   • A name or nickname, if you've labeled people or pets
  • To search using suggestions:
   • You can explore categories of:
    • People & Pets: all of the photos and videos of your close ties
    • Places: the map lets you explore your photos in physical space
    • Things: objects and concepts we've detected in your photos
   • You can also scroll to the bottom for more utilitarian searches, like:
    • Screenshots, Videos, Collages, Movies

Find photos of a person or pet & add name

To more easily search and manage your photos, you can apply a label to people or pets recognized by Google Photos.

Important: This feature is not available in all countries, all domains, or all account types.

Step 1: Find photos of a person or pet

 1. On your Android phone or tablet, open the Google Photos app Photos.
 2. Sign in to your Google Account.
 3. At the bottom, tap Search
 4. You'll see a row of faces. To see photos of them, tap a face.
  • To see more faces, tap View all.

If you don't see a row of faces:

Step 2: Apply a label

 1. At the top of a face group, tap Add a name.
 2. Enter a name or nickname.

You'll be able to search with that label using the search box. Only you can see the private face labels you choose, even if you share those photos.

Turn face grouping off or on

You can stop grouping similar faces together in your photos.

If you turn off face grouping, you delete:

 • Face groups in your account
 • Face models used to create those face groups
 • Face labels you created

To turn it off or on:

 1. On your Android phone or tablet, open the Google Photos app Photos.
 2. Sign in to your Google Account.
 3. At the top right, tap your account profile photo or initials.
 4. Tap Photos settings  and then Group similar faces.
 5. Turn Face grouping off or on.
  • To turn off face grouping only for pets, turn off Show pets with people.

Advanced tips

Combine face groups

If the same person is in more than one group, you can merge the groups.

 1. Label one of the face groups with a name or nickname.
 2. Label the other face group with the same name or nickname, choosing from the suggestions.
 3. When you confirm the second name or nickname, Google Photos will ask if you want to merge the face groups.

You may also get a suggestion to merge two face groups. If they are the same person, tap Yes.

Change or remove a label

You can edit or remove your face group labels.

 • To change a label: Tap People folder and then More and then Edit name label.
 • To remove a label: Tap People folder and then More and then Remove name label.
Remove a face group from the search page

If you don't want to see a certain face group on your search page, you can remove it.

 1. On your Android phone or tablet, open the Google Photos app Photos.
 2. Sign in to your Google Account.
 3. At the bottom, tap Search.
 4. Next to the row of faces, tap View all.
 5. At the top right, tap More and then Hide & show people.
 6. Tap the faces you want to hide. To show a face, tap the box again.
 7. At the top right, tap Done.
Remove an item from a group

If you see a photo that's in the wrong group, you can take it out.

 1. On your Android phone or tablet, open the Google Photos app Photos.
 2. Sign in to your Google Account.
 3. At the bottom, tap Search,
 4. Select the face group that you want to remove something from.
 5. Tap More and then Remove results.
 6. Select the photos or videos you want to remove from the group.
 7. At the top right, tap Remove.

Tip: If you remove an item from a group, it will not delete the photo or video from your Google Photos library.

Change a feature photo
 1. On your Android phone or tablet, open the Google Photos app Photos.
 2. At the bottom, tap Search.
 3. Tap a face group.
 4. At the top right, tap More and then Change feature photo.
 5. Select a photo to make it the featured photo.
Learn about face models

Face grouping occurs in 3 steps:

 • We detect whether any photo has a face in it.
 • If the face grouping feature is turned on, algorithmic models are used to predict the similarity of different images and estimate whether 2 images represent the same face.
 • Photos that are likely to represent the same face are grouped together. You can always remove a photo from a group if you think it's in the wrong group.

When face grouping is on, Google Photos may also include photos in a particular group based on other characteristics. This includes photos being taken close together in time and detecting that a person is wearing the same clothing across photos when a face is not visible.

Face groups, face labels & sharing

 • Face labels are private to each account and not shared across accounts.
 • Face groups are not shared when you share photos.
 • By default, face groups and labels in your account are only visible to you.
 • You can choose to label a face group as “Me” and help your contacts’ Google Photos apps to more easily recognize your face in photos. This helps your contacts get suggestions to share photos of you with you. Learn how to label your face group.

When face grouping is turned on, you let us know that you want to make a model of your face.

To delete your models, turn off Face grouping.

Remove, add, or change people & pet labels to your photos
If Google Photos misses or incorrectly groups a photo, you can change, remove, or add a photo to a face group.
This feature isn’t available in all countries.

Change which face group a photo belongs to

You can add, remove, or change a face label when Google Photos labels the wrong person or pet.
 1. On your Android phone or tablet, open the Google Photos app Photos.
 2. Select a photo and then tap More .
 3. Scroll to “People” and tap Edit Edit.
 4. Remove, add, or change a label:
  • To remove a label: On the face label, tap Remove Remove.
  • To add a label: Under “Available to add,” tap Add Add on the face label. Then, in the photo, tap a label to add, or select Add Add to create a new label.
  • To change a label:
   1. On the face label, tap Remove Remove.
   2. Under “Available to add,” on the face label, tap Add Add.
   3. Select a face label to add.
 5. Tap Done.

Related page

Can't find your photos? Get help finding photos.

 
Was this helpful?
How can we improve it?
Search
ಹುಡುಕಾಟ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ
ಹುಡುಕಾಟ ಮುಚ್ಚು
Google Apps
ಪ್ರಮುಖ ಮೆನು
Search Help Center
true
105394
false