Overenie totožnosti európskeho obchodníka

Právne predpisy Európy a Spojeného kráľovstva vyžadujú, aby poskytovatelia platobných služieb ako Google overovali totožnosť svojich zákazníkov v Európskom hospodárskom priestore a Spojenom kráľovstve a zadržiavali im platby, kým nedokončia proces overenia. V súlade s týmito predpismi je potrebné, aby ste overili svoj účet podľa nasledujúceho postupu. Ak neposkytnete požadované informácie, pozastavíme vám výplatu platieb a platobný profil. Nebudete preto môcť predávať na Googli. 

Po prijatí všetkých požadovaných informácií trvá proces overenia obyčajne dva až tri pracovné dni. Po overení všetkých podrobností dostanete e‑mail s potvrdením. Ďalšie informácie o procese overenia

Upozorňujeme, že možno budeme musieť požiadať o príslušné dokumenty na overenie typu vášho podnikania, preto vyberte možnosť, ktorá z právneho hľadiska presne zodpovedá vašej firme. Skontrolujte tiež, či sú meno a adresa vo vašom platobnom profile aktuálne a či sa zhodujú s informáciami odoslanými prostredníctvom tohto formulára. Ak potrebujete zmeniť informácie vo svojom platobnom profile, postupujte podľa týchto pokynov (alebo týchto pokynov, ak ste obchodníkom v Nákupoch Google).

* Povinné pole

Vyberte typ firmy:

*

Vaše kontaktné údaje

Vyhľadanie identifikátora obchodníka:

 1. Prihláste sa do platobného profilu.
 2. Kliknite na Nastavenia Nastavenia.
 3. Na karte Verejný profil obchodníka nájdite svoj identifikátor obchodníka. Ak potrebujete pomoc pri vyhľadávaní svojho identifikátora obchodníka, prečítajte si tento článok.

Ak ste obchodníkom v Nákupoch Google:

 1. Prihláste sa do účtu Google Merchant Center.

 2. Kliknite na ikonu kľúča. 

 3. Kliknite na Platby.

 4. Kliknite na Informácie o firme. 

 5. Nájdite kartu Verejný profil obchodníka a potom svoj identifikátor obchodníka.

Informácie o oprávnenom zástupcovi

Uveďte meno, adresu bydliskadoklad totožnosti oprávneného zástupcu svojej organizácie. Oprávnený zástupca je definovaný ako osoba, ktorá je poverená a oprávnená konať v mene subjektu.

Prijateľné doklady: cestovný pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz. Uistite sa, že váš oficiálny doklad totožnosti nevyprší v najbližších 30 dňoch a obsahuje tieto údaje:

 • meno a priezvisko;
 • dátum narodenia;
 • dátum vypršania platnosti;
 • úrad, ktorý doklad vydal;
 • podpis; 
 • obrázok, ktorý nie je čiernobiely;
 • obrázok zobrazujúci štyri rohy dokladu.

Informácie o vašej firme

Uveďte úplný registrovaný názov firmy, obchodný názov (ak je odlišný), identifikačné číslo organizácie a informácie o burze cenných papierov.

 • Ak sa obchodný názov líši od registrovaného názvu, musíte odoslať aj oficiálny doklad potvrdzujúci, že vlastníte obchodný názov.
 • Názov platobného profilu sa musí presne zhodovať s registrovaným názvom alebo obchodným názvom.

Uveďte úplný registrovaný názov firmy, obchodný názov (ak je odlišný), identifikačné číslo organizácieosvedčenie o zápise do obchodného registra.

 • Názov firmy, ktorý zadáte do tohto formulára, sa musí presne zhodovať s názvom uvedeným v osvedčení o zápise do obchodného registra.
 • Ak sa obchodný názov líši od registrovaného názvu, musíte odoslať aj oficiálny doklad potvrdzujúci, že vlastníte obchodný názov.
 • Názov platobného profilu sa musí presne zhodovať s registrovaným názvom alebo obchodným názvom.

Poskytnite čitateľnú a úplnú kópiu osvedčenia o zápise firmy do obchodného registra, na ktorom je uvedený úplný registrovaný názov firmy

 • Názov vášho platobného profilu sa musí presne zhodovať s názvom uvedeným v odoslanom doklade.
 • Ak ste zadali obchodný názov, musíte odoslať aj oficiálny doklad potvrdzujúci, že vlastníte obchodný názov.
Uveďte webovú adresu firmy

Poskytnite čitateľnú a úplnú kópiu dokladu o registrácii svojej organizácie s jej celým oficiálnym názvom. Názov vášho platobného profilu sa musí presne zhodovať s názvom uvedeným v odoslanom doklade.

Registrovaná adresa

Skontrolujte, či sa adresa vo vašom platobnom profile presne zhoduje s registrovanou adresou. Ak chcete upraviť adresu v platobnom profile:

 1. Prihláste sa do platobného profilu (obchodníci v Nákupoch Google: prihláste sa do služby Google Merchant Center).

 2. Kliknite na Nastavenia (obchodníci v Nákupoch Google: kliknite na ozubené koliesko > Platby > Informácie o firme).

 3. Prejdite do sekcie Platobný profil, nie do sekcie Verejný profil obchodníka.

 4. Vedľa položky Názov a adresa firmy kliknite na Upraviť Upraviť a aktualizujte názov a adresu organizácie.

 5. Kliknite na Uložiť.

Na overenie registrovanej adresy poskytnite doklad potvrdzujúci adresu.

 1. Dokument musí byť vystavený na názov subjektu, ktorý treba overiť a ktorý je uvedený v platobnom profile.
 2. Dokument nesmie byť starší ako 90 dní.
 3. Medzi prijateľné doklady patria účty za energie, bankové výpisy, úradné dokumenty a pod.
Je obchodná adresa rovnaká ako registrovaná adresa? *

Na overenie obchodnej adresy poskytnite doklad potvrdzujúci adresu. Doklad potvrdzujúci adresu nemôže byť starší ako 90 dní a musí obsahovať názov vašej firmy (registrovaný alebo obchodný) a obchodnú adresu. Medzi prijateľné doklady patria účty za energie, bankové výpisy, úradné dokumenty a pod.

Doklad o bankovom účte

Doklad o bankovom účte*

V rámci procesu overenia musíme zistiť a overiť, či je bankový účet vo vašom platobnom profile spojený s vaším subjektom. Poskytnite obrázok dokladu o bankovom účte, ktorý obsahuje názov vašej firmy, adresu a posledné štyri číslice z čísla vášho bankového účtu.

Uistite sa, či:

 1. je dokument vystavený na názov subjektu, ktorý treba overiť a ktorý je uvedený v platobnom profile;
 2. sa posledné štyri číslice z čísla bankového účtu zhodujú s poslednými štyrmi číslicami uvedenými v bankovom účte vo vašom platobnom profile;
 3. dokument nie je starší ako 90 dní;
 4. obrázok nie je snímka obrazovky.

*Poznámka* Ak informácie či údaje o transakciách nechcete uvádzať, môžete ich rozmazať alebo zakryť. Uvedené informácie sa používajú len na overenie totožnosti v súlade s požiadavkami stanovenými právnymi predpismi Európy a Spojeného kráľovstva.

Údaje o riaditeľovi

Uveďte mená, adresy bydliskadoklady totožnosti všetkých riaditeľov. Riaditelia sú všetky osoby s právomocou výkonného vedenia alebo vplyvom na riadenie firmy či činnosť firmy súvisiacu so službou Google Play. 

1. riaditeľ

Prijateľné doklady: cestovný pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz. Uistite sa, že váš oficiálny doklad totožnosti nevyprší v najbližších 30 dňoch a obsahuje tieto údaje:

 • meno a priezvisko;
 • dátum narodenia;
 • dátum vypršania platnosti;
 • úrad, ktorý doklad vydal;
 • podpis; 
 • obrázok, ktorý nie je čiernobiely;
 • obrázok zobrazujúci štyri rohy dokladu.

2. riaditeľ

Prijateľné doklady: cestovný pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz. Uistite sa, že váš oficiálny doklad totožnosti nevyprší v najbližších 30 dňoch a obsahuje tieto údaje:
 • meno a priezvisko;
 • dátum narodenia;
 • dátum vypršania platnosti;
 • úrad, ktorý doklad vydal;
 • podpis; 
 • obrázok, ktorý nie je čiernobiely;
 • obrázok zobrazujúci štyri rohy dokladu.

3. riaditeľ

Prijateľné doklady: cestovný pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz. Uistite sa, že váš oficiálny doklad totožnosti nevyprší v najbližších 30 dňoch a obsahuje tieto údaje:
 • meno a priezvisko;
 • dátum narodenia;
 • dátum vypršania platnosti;
 • úrad, ktorý doklad vydal;
 • podpis; 
 • obrázok, ktorý nie je čiernobiely;
 • obrázok zobrazujúci štyri rohy dokladu.

4. riaditeľ

Prijateľné doklady: cestovný pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz. Uistite sa, že váš oficiálny doklad totožnosti nevyprší v najbližších 30 dňoch a obsahuje tieto údaje:
 • meno a priezvisko;
 • dátum narodenia;
 • dátum vypršania platnosti;
 • úrad, ktorý doklad vydal;
 • podpis; 
 • obrázok, ktorý nie je čiernobiely;
 • obrázok zobrazujúci štyri rohy dokladu.
Má firma viac ako štyroch riaditeľov? *

Informácie o konečnom užívateľovi výhod

Uveďte meno, adresu a náležitú dokumentáciu všetkých firiem alebo osôb, ktoré priamo či nepriamo vlastnia najmenej 25 % akcií či hlasovacích práv, prípadne vykonávajú riadiacu funkciu alebo majú vplyv na manažment firmy. 

Uveďte meno, adresu a náležitú dokumentáciu pre všetky osoby alebo firmy, ktoré priamo alebo nepriamo vlastnia najmenej 25 % akcií či hlasovacích práv.

Skontrolujte, či sa názov a adresa vo vašom platobnom profile presne zhodujú s názvom a adresou uvedenými ďalej. Ak chcete upraviť adresu v platobnom profile:

 1. Prihláste sa do platobného profilu (obchodníci v Nákupoch Google: prihláste sa do služby Google Merchant Center).

 2. Kliknite na Nastavenia (obchodníci v Nákupoch Google: kliknite na ozubené koliesko > Platby > Informácie o firme).

 3. Prejdite do sekcie Platobný profil, nie do sekcie Verejný profil obchodníka.

 4. Vedľa položky Názov a adresa firmy kliknite na Upraviť Upraviť a aktualizujte názov a adresu.

 5. Kliknite na Uložiť.

Prijateľné doklady totožnosti: cestovný pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz. Uistite sa, že váš oficiálny doklad totožnosti nevyprší v najbližších 30 dňoch a obsahuje tieto údaje:
 • meno a priezvisko;
 • dátum narodenia;
 • dátum vypršania platnosti;
 • úrad, ktorý doklad vydal;
 • podpis; 
 • obrázok, ktorý nie je čiernobiely;
 • obrázok zobrazujúci štyri rohy dokladu.

Doklad o bankovom účte

V rámci procesu overenia musíme zistiť a overiť, či je bankový účet vo vašom platobnom profile spojený s vami ako fyzickou osobou. Poskytnite obrázok dokladu o bankovom účte, ktorý obsahuje vaše meno alebo názov fyzickej osoby posledné štyri číslice z čísla vášho bankového účtu.

Uistite sa, či:

 1. je dokument vystavený na meno osoby, ktorú treba overiť a ktoré je uvedené v platobnom profile;
 2. sa posledné štyri číslice z čísla bankového účtu zhodujú s poslednými štyrmi číslicami uvedenými v bankovom účte vo vašom platobnom profile;
 3. dokument nie je starší ako 90 dní;
 4. obrázok nie je snímka obrazovky.

*Poznámka* Ak informácie či údaje o transakciách nechcete uvádzať, môžete ich rozmazať alebo zakryť. Uvedené informácie sa používajú len na overenie totožnosti v súlade s požiadavkami stanovenými právnymi predpismi Európy a Spojeného kráľovstva.

Doklad potvrdzujúci adresu

Prijateľné doklady: účty za energie, bankové výpisy alebo výpisy z kreditných kariet a úradné dokumenty. Uistite sa, či dokument nie je starší ako 90 dní.

Sú koneční užívatelia výhod vo vašej firme rovnakí ako predtým uvedení riaditelia? *

1. konečný užívateľ výhod

Typ konečného užívateľa výhod *

Prijateľné doklady totožnosti: cestovný pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz. Uistite sa, že váš oficiálny doklad totožnosti nevyprší v najbližších 30 dňoch a obsahuje tieto údaje:

 • meno a priezvisko;
 • dátum narodenia;
 • dátum vypršania platnosti;
 • úrad, ktorý doklad vydal;
 • podpis; 
 • obrázok, ktorý nie je čiernobiely;
 • obrázok zobrazujúci štyri rohy dokladu.

Nahrajte doklad uvádzajúci meno, adresu a vlastnícky podiel (%) všetkých firiem alebo osôb, ktoré priamo alebo nepriamo vlastnia najmenej 25 % akcií či hlasovacích práv, prípadne vykonávajú riadiacu funkciu alebo majú vplyv na manažment firmy.

2. konečný užívateľ výhod

Typ konečného užívateľa výhod *

Prijateľné doklady totožnosti: cestovný pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz. Uistite sa, že váš oficiálny doklad totožnosti nevyprší v najbližších 30 dňoch a obsahuje tieto údaje:

 • meno a priezvisko;
 • dátum narodenia;
 • dátum vypršania platnosti;
 • úrad, ktorý doklad vydal;
 • podpis; 
 • obrázok, ktorý nie je čiernobiely;
 • obrázok zobrazujúci štyri rohy dokladu.

Nahrajte doklad uvádzajúci meno, adresu a vlastnícky podiel (%) všetkých firiem alebo osôb, ktoré priamo alebo nepriamo vlastnia najmenej 25 % akcií či hlasovacích práv, prípadne vykonávajú riadiacu funkciu alebo majú vplyv na manažment firmy.

3. konečný užívateľ výhod

Typ konečného užívateľa výhod *

Prijateľné doklady totožnosti: cestovný pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz. Uistite sa, že váš oficiálny doklad totožnosti nevyprší v najbližších 30 dňoch a obsahuje tieto údaje:

 • meno a priezvisko;
 • dátum narodenia;
 • dátum vypršania platnosti;
 • úrad, ktorý doklad vydal;
 • podpis; 
 • obrázok, ktorý nie je čiernobiely;
 • obrázok zobrazujúci štyri rohy dokladu.

Nahrajte doklad uvádzajúci meno, adresu a vlastnícky podiel (%) všetkých firiem alebo osôb, ktoré priamo alebo nepriamo vlastnia najmenej 25 % akcií či hlasovacích práv, prípadne vykonávajú riadiacu funkciu alebo majú vplyv na manažment firmy.

Nahrajte doklad uvádzajúci meno, adresu a vlastnícky podiel (%) všetkých firiem alebo osôb, ktoré priamo alebo nepriamo vlastnia najmenej 25 % akcií či hlasovacích práv, prípadne vykonávajú riadiacu funkciu alebo majú vplyv na manažment firmy.

4. konečný užívateľ výhod

Typ konečného užívateľa výhod *

Prijateľné doklady totožnosti: cestovný pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz. Uistite sa, že váš oficiálny doklad totožnosti nevyprší v najbližších 30 dňoch a obsahuje tieto údaje:

 • meno a priezvisko;
 • dátum narodenia;
 • dátum vypršania platnosti;
 • úrad, ktorý doklad vydal;
 • podpis; 
 • obrázok, ktorý nie je čiernobiely;
 • obrázok zobrazujúci štyri rohy dokladu.

Nahrajte doklad uvádzajúci meno, adresu a vlastnícky podiel (%) všetkých firiem alebo osôb, ktoré priamo alebo nepriamo vlastnia najmenej 25 % akcií či hlasovacích práv, prípadne vykonávajú riadiacu funkciu alebo majú vplyv na manažment firmy.

Má firma viac ako štyroch konečných užívateľov výhod? *

Nahrajte doklad uvádzajúci meno, adresu a vlastnícky podiel (%) všetkých firiem alebo osôb, ktoré priamo alebo nepriamo vlastnia najmenej 25 % akcií či hlasovacích práv, prípadne vykonávajú riadiacu funkciu alebo majú vplyv na manažment firmy.

Informácie o osobách s významnou kontrolou

Právny predpisy Spojeného kráľovstva vyžadujú poskytnutie informácií o tzv. osobe s významnou kontrolou („Person of Significant Control“), ktorá je definovaná ako osoba spĺňajúca aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

 • Vlastní viac ako 25 % akcií firmy.
 • Má viac ako 25 % hlasovacích práv vo firme.
 • Má právo vymenovať alebo odvolať väčšinu predstavenstva firmy.
Majú niektorí koneční užívatelia výhod uvedení vyššie pozíciu osoby s významnou kontrolou?
Počet konečných užívateľov výhod, ktorí sú zároveň osobami s významnou kontrolou
Existujú osoby s významnou kontrolou, ktoré nie sú konečnými užívateľmi výhod?
Počet osôb s významnou kontrolou, ktoré nie sú konečnými užívateľmi výhod

Iná osoba s významnou kontrolou č. 1

Typ osoby s významnou kontrolou *

Prijateľné doklady totožnosti: cestovný pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz. Uistite sa, že váš oficiálny doklad totožnosti nevyprší v najbližších 30 dňoch a obsahuje tieto údaje:

 • meno a priezvisko;
 • dátum narodenia;
 • dátum vypršania platnosti;
 • úrad, ktorý doklad vydal;
 • podpis; 
 • obrázok, ktorý nie je čiernobiely;
 • obrázok zobrazujúci štyri rohy dokladu.

Iná osoba s významnou kontrolou č. 2

Typ osoby s významnou kontrolou *

Prijateľné doklady totožnosti: cestovný pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz. Uistite sa, že váš oficiálny doklad totožnosti nevyprší v najbližších 30 dňoch a obsahuje tieto údaje:

 • meno a priezvisko;
 • dátum narodenia;
 • dátum vypršania platnosti;
 • úrad, ktorý doklad vydal;
 • podpis; 
 • obrázok, ktorý nie je čiernobiely;
 • obrázok zobrazujúci štyri rohy dokladu.

Iná osoba s významnou kontrolou č. 3

Typ osoby s významnou kontrolou *

Prijateľné doklady totožnosti: cestovný pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz. Uistite sa, že váš oficiálny doklad totožnosti nevyprší v najbližších 30 dňoch a obsahuje tieto údaje:

 • meno a priezvisko;
 • dátum narodenia;
 • dátum vypršania platnosti;
 • úrad, ktorý doklad vydal;
 • podpis; 
 • obrázok, ktorý nie je čiernobiely;
 • obrázok zobrazujúci štyri rohy dokladu.

Iná osoba s významnou kontrolou č. 4

Typ osoby s významnou kontrolou *

Prijateľné doklady totožnosti: cestovný pas, občiansky preukaz, vodičský preukaz. Uistite sa, že váš oficiálny doklad totožnosti nevyprší v najbližších 30 dňoch a obsahuje tieto údaje:

 • meno a priezvisko;
 • dátum narodenia;
 • dátum vypršania platnosti;
 • úrad, ktorý doklad vydal;
 • podpis; 
 • obrázok, ktorý nie je čiernobiely;
 • obrázok zobrazujúci štyri rohy dokladu.

Údaje o správcovi

1. správca

Odoslanie dokladov totožnosti správcov by malo urýchliť proces schvaľovania. Uistite sa, že váš oficiálny doklad totožnosti nevyprší v najbližších 30 dňoch a obsahuje tieto údaje:
 • meno a priezvisko;
 • dátum narodenia;
 • dátum vypršania platnosti;
 • úrad, ktorý doklad vydal;
 • podpis; 
 • obrázok, ktorý nie je čiernobiely;
 • obrázok zobrazujúci štyri rohy dokladu.

2. správca

Odoslanie dokladov totožnosti správcov by malo urýchliť proces schvaľovania. Uistite sa, že váš oficiálny doklad totožnosti nevyprší v najbližších 30 dňoch a obsahuje tieto údaje:
 • meno a priezvisko;
 • dátum narodenia;
 • dátum vypršania platnosti;
 • úrad, ktorý doklad vydal;
 • podpis; 
 • obrázok, ktorý nie je čiernobiely;
 • obrázok zobrazujúci štyri rohy dokladu.

3. správca

Odoslanie dokladov totožnosti správcov by malo urýchliť proces schvaľovania. Uistite sa, že váš oficiálny doklad totožnosti nevyprší v najbližších 30 dňoch a obsahuje tieto údaje:
 • meno a priezvisko;
 • dátum narodenia;
 • dátum vypršania platnosti;
 • úrad, ktorý doklad vydal;
 • podpis; 
 • obrázok, ktorý nie je čiernobiely;
 • obrázok zobrazujúci štyri rohy dokladu.

4. správca

Odoslanie dokladov totožnosti správcov by malo urýchliť proces schvaľovania. Uistite sa, že váš oficiálny doklad totožnosti nevyprší v najbližších 30 dňoch a obsahuje tieto údaje:
 • meno a priezvisko;
 • dátum narodenia;
 • dátum vypršania platnosti;
 • úrad, ktorý doklad vydal;
 • podpis; 
 • obrázok, ktorý nie je čiernobiely;
 • obrázok zobrazujúci štyri rohy dokladu.
Má firma viac ako štyroch správcov? *

Údaje o vedúcom pracovníkovi

1. vedúci pracovník

Odoslanie dokladov totožnosti vedúcich pracovníkov by malo urýchliť proces schvaľovania

2. vedúci pracovník

Odoslanie dokladov totožnosti vedúcich pracovníkov by malo urýchliť proces schvaľovania

3. vedúci pracovník

Odoslanie dokladov totožnosti vedúcich pracovníkov by malo urýchliť proces schvaľovania

4. vedúci pracovník

Odoslanie dokladov totožnosti vedúcich pracovníkov by malo urýchliť proces schvaľovania
*
*
*
*
Informácie, ktoré odošlete, budú použité na overenie vašej totožnosti. Google môže tieto informácie použiť aj na ochranu proti podvodom a zneužitiu a zlepšenie overovania služieb Googlu. Proces overenia je dôležitý na presadenie integrity služieb Googlu vám aj iným používateľom. Vaše overené informácie budú bezpečne uložené vo vašom účte Google a použité v súlade s pravidlami ochrany súkromia spoločnosti Google.
https://myaccount.google.com/privacypolicy?hl=$0
Niektoré informácie o účte a systéme budú odoslané Googlu. Hovory a čety podpory môžu byť nahrávané. Tieto informácie sa použijú pri riešení technických problémov a zlepšovaní kvality podpory a školení, ako aj našich produktov a služieb v súlade s pravidlami ochrany súkromia a zmluvnými podmienkami. V četoch a e‑mailoch môžu byť použité prekladateľské služby.
Ďalšie informácie
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka