Thay đổi hoặc xóa tài khoản ngân hàng người bán

Bạn không thể thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng trong hồ sơ thanh toán của mình sau khi đã xác minh tài khoản để nhận thanh toán cho người bán. Bạn có thể xóa tài khoản ngân hàng, thêm tài khoản ngân hàng, và chọn một tài khoản hiện có làm tài khoản chính để nhận tiền thanh toán cho người bán từ Google.

Xóa tài khoản ngân hàng

Để xóa tài khoản ngân hàng bạn từng sử dụng để nhận thanh toán cho người bán từ Google, hãy thực hiện theo các bước dưới đây:

  1. Đăng nhập vào hồ sơ thanh toán.
  2. Nhấp vào Đăng ký.
  3. Tìm sản phẩm có tài khoản ngân hàng (tên mặc định là "Dịch vụ người bán"), sau đó nhấp vào Quản lý.
  4. Tìm Cách bạn nhận thanh toán và nhấp vào Chọn phương thức thanh toán.
  5. Tìm tài khoản ngân hàng bạn muốn xóa khỏi hồ sơ thanh toán, sau đó nhấp vào Xóa.
  6. Để xóa hoàn toàn phương thức thanh toán đó khỏi hồ sơ thanh toán của bạn, trên màn hình mở ra, hãy nhấp lại vào Xóa.
Nếu bạn chỉ có một tài khoản ngân hàng duy nhất trong hồ sơ thanh toán mà bạn đã xác minh để nhận thanh toán người bán, thì bạn sẽ không thể xóa tài khoản này. Để xóa tài khoản ngân hàng duy nhất trong hồ sơ của bạn, bạn phải thêmxác minh một tài khoản mới, đồng thời đặt tài khoản này làm tài khoản chính, sau đó xóa tài khoản cũ. 
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?