Nguyên tắc dành cho các Điều khoản dịch vụ khác của Google

Điều khoản dịch vụ của chúng tôi yêu cầu các doanh nghiệp xử lý thanh toán thông qua Google tuân theo các nguyên tắc về việc tích hợp các dịch vụ liên quan khác của Google, chẳng hạn như:  

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?