Các phương pháp bảo mật tốt nhất

Để bảo mật hồ sơ thanh toán của bạn nhằm bảo vệ bạn và khách hàng của bạn, hãy ghi nhớ các phương pháp bảo mật tốt nhất sau:

  • Không bao giờ chia sẻ hồ sơ thanh toán hoặc mã người bán của bạn với bất kỳ ai.

  • Không bao giờ thanh toán cho Google thông qua một bên thứ ba. Luôn thanh toán mọi số dư nợ thông qua Tài khoản Google của bạn.

  • Để gửi lệnh xử lý tới Google, hãy sử dụng kết nối HTTPS, được bảo mật bằng Lớp cổng bảo mật (SSL) v3 128-bit hoặc kết nối Bảo mật tầng truyền tải (TLS) (Chúng tôi không cho phép SSL v2).

  • Xác minh tính xác thực của chứng chỉ máy chủ được gửi cho bạn.

  • Để nhận thông báo của Google, hãy chỉ định một URL gọi lại HTTPS được bảo mật bằng SSL v3 hoặc TLS bằng một chứng chỉ hợp lệ từ một Tổ chức phát hành chứng chỉ lớn.

  • Chỉ chấp nhận các thông báo do phương thức Xác thực cơ bản HTTP xác thực bằng cách sử dụng mã người bán và khóa người bán của bạn làm tên người dùng và mật khẩu.

  • Xác thực các thông báo gửi đến URL gọi lại của bạn trước khi xử lý chúng.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
1633573
false
false