Các phương pháp bảo mật tốt nhất

Để bảo mật hồ sơ thanh toán của bạn nhằm bảo vệ bạn và khách hàng của bạn, hãy ghi nhớ các phương pháp bảo mật tốt nhất sau:

  • Không bao giờ chia sẻ hồ sơ thanh toán hoặc ID người bán của bạn với bất kỳ ai

  • Để gửi lệnh xử lý tới Google, hãy sử dụng kết nối HTTPS có bảo mật bằng Lớp cổng bảo mật (SSL) v3 128-bit hoặc kết nối Bảo mật tầng truyền tải (TLS) (Chúng tôi không cho phép SSL v2)

  • Xác minh tính xác thực của chứng chỉ máy chủ được gửi tới bạn

  • Để nhận thông báo của Google, hãy chỉ định một URL gọi lại HTTPS được bảo mật bằng SSL v3 hoặc TLS bằng một chứng chỉ hợp lệ từ một Tổ chức phát hành chứng chỉ lớn

  • Chỉ chấp nhận các thông báo do Xác thực cơ bản HTTP xác thực bằng cách sử dụng ID người bán và khóa người bán của bạn làm tên người dùng và mật khẩu

  • Xác thực thông báo gửi đến URL gọi lại của bạn trước khi xử lý các thông báo này.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?