Cập nhật số D-U-N-S của bạn trong hồ sơ thanh toán trên Google

Số D-U-N-S là mã nhận dạng duy nhất gồm 9 chữ số mà bạn tạo thông qua Dun & Bradstreet. Số D-U-N-S được liên kết với thông tin của tổ chức của bạn. Google hợp tác với Dun & Bradstreet để xác minh danh tính của bạn.

Bạn cần có số D-U-N-S để xác minh danh tính của mình đối với một số sản phẩm của Google. Khi bạn chọn hoặc tạo một hồ sơ thanh toán trên Google, hãy nhập số D-U-N-S của bạn khi được nhắc. Thao tác này sẽ thêm tên và địa chỉ của tổ chức vào hồ sơ thanh toán của bạn.

Sau khi Google kiểm tra thông tin của tổ chức của bạn với Dun & Bradstreet, bạn có thể được yêu cầu xác nhận thông tin hoặc xử lý mọi vấn đề liên quan đến thông tin của bạn. Sau khi bạn giải quyết xong mọi vấn đề, thông tin mới về tổ chức sẽ được lưu vào hồ sơ thanh toán của bạn.

Nếu bạn vẫn gặp vấn đề sau khi cố gắng xử lý chúng, hãy liên hệ với Dun & Bradstreet.

1. Cập nhật thông tin của tổ chức với Dun & Bradstreet

  • Để yêu cầu cập nhật thông tin của tổ chức của bạn, hãy truy cập vào https://service.dnb.com/home. Vui lòng cung cấp tên và địa chỉ của tổ chức giống với thông tin bạn sử dụng trong hồ sơ thanh toán trên Google.
  • Khi thông tin cập nhật của bạn được phê duyệt và áp dụng, bạn sẽ nhận được email của Dun & Bradstreet.

2. Thử lại quy trình xác minh

  • Sau khi Dun & Bradstreet áp dụng thông tin cập nhật của bạn, hãy thử đăng ký và hoàn tất quy trình xác minh một lần nữa.
  • Nếu bạn vẫn gặp lỗi địa chỉ không khớp với thông tin đã đăng ký với Dun & Bradstreet, hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google Play Console.
Lưu ý: Hãy thêm tin nhắn sau khi điền biểu mẫu để liên hệ với nhóm hỗ trợ: "Tôi đang cố đăng ký với tư cách là nhà phát triển trên Google Play, nhưng khi gửi số D-U-N-S, tôi gặp phải lỗi địa chỉ không khớp".
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính