Cập nhật loại tài khoản

Để vượt qua quy trình xác minh danh tính, bạn phải thiết lập đúng loại tài khoản. Bạn có thể thiết lập hồ sơ thanh toán với tư cách là cá nhân hoặc tổ chức.

Bạn cần có

  • Nếu loại tài khoản của bạn là "cá nhân": Bạn phải cung cấp giấy tờ tuỳ thân có tên khớp với tên mà bạn gửi để xác minh.
    • Cá nhân hầu hết là người tự làm chủ, như những người làm việc tự do hoặc người cố vấn không đăng ký với tư cách là một tổ chức.
  • Nếu loại tài khoản của bạn là "tổ chức": Bạn phải cung cấp tài liệu có tên của tổ chức. Tên bạn gửi để xác minh phải trùng khớp hoàn toàn với tên trên tài liệu bạn cung cấp. Để hoàn tất quy trình xác minh, bạn phải có quyền truy cập vào tài khoản quản trị viên thanh toán.
    • Tổ chức hầu hết là doanh nghiệp, tổ chức phi lợi nhuận và công ty. Ví dụ: Tài liệu bạn gửi để xác minh cần phải cho thấy rằng tổ chức đó đã được đăng ký.

Cập nhật tài khoản của bạn bằng sản phẩm

Để thay đổi loại tài khoản, hãy làm theo quy trình dành cho sản phẩm Google mà bạn sử dụng.
Google Ads
Để yêu cầu thay đổi loại tài khoản, hãy liên hệ với nhóm hỗ trợ Google Ads.
Google Play
Hãy liên hệ với Nhóm hỗ trợ của Play.
Google AdSense
Để biết thêm thông tin và các bước tiếp theo, hãy kiểm tra loại tài khoản AdSense của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
1633573
false
false