Cập nhật trung tâm thanh toán dành cho người bán

Có gì mới?

Trung tâm thanh toán phát hành một giao diện người dùng mới và các biện pháp kiểm soát quyền truy cập mới để cho phép bạn kiểm soát tốt hơn những người có quyền truy cập vào tài khoản của bạn và những gì họ có thể làm sau khi truy cập vào tài khoản của bạn. Xem lại các cài đặt của bạn để điều chỉnh các kiểm soát quyền truy cập. 

Nâng cấp trong tương lai sẽ kết hợp tài khoản trung tâm thanh toán vào Bảng điều khiển dành cho nhà phát triển. Bạn sẽ có quyền truy cập vào tất cả các khía cạnh của tài khoản của bạn trong cùng một bảng điều khiển. 

Khi nào tôi sẽ thấy tài khoản mới?

Giao diện người dùng và kiểm soát quyền truy cập sẽ được triển khai cho tất cả người bán vào giữa tháng 10 năm 2016.

Tôi phải thực hiện hành động gì?

Đến giữa tháng 10 năm 2016, chúng tôi sẽ hoàn thành nâng cấp trung tâm thanh toán. Sau khi triển khai nâng cấp, chúng tôi đề xuất bạn thực hiện 2 hành động:

  • Xem lại cài đặt kiểm soát quyền truy cập tài khoản của bạn và điều chỉnh khi cần
  • Xem lại cài đặt email cho mỗi người dùng theo các quy tắc email nâng cấp - như một phần của việc nâng cấp, chúng tôi đã mở rộng tùy chọn email và một số người dùng tài khoản có thể bắt đầu nhận được các loại email mới

Tôi có thể duy trì giao diện tài khoản hiện tại của mình không?

Không. Nâng cấp áp dụng cho tất cả người dùng tài khoản trung tâm thanh toán.

Các khoản thanh toán cho người bán của tôi có bị ảnh hưởng bởi những thay đổi này không?

Không. Nâng cấp không bao gồm bất kỳ thay đổi nào đối với các khoản thanh toán cho người bán của bạn, kể cả ngưỡng thanh toán, thuế hoặc lịch thanh toán.

Tôi đang gặp sự cố với tài khoản của mình. Tôi có thể làm gì?

Tìm kiếm trung tâm trợ giúp này bằng cách sử dụng hộp tìm kiếm và nếu bạn vẫn gặp sự cố, hãy liên hệ với chúng tôi.

Cập nhật quyền

Điều gì sẽ thay đổi?

Chúng tôi đã thêm 2 cấp độ quyền truy cập mới để giúp bạn kiểm soát và bảo mật tốt hơn trong tài khoản của mình.

  • Người bán chỉ có quyền đọc chỉ có thể chỉnh sửa đơn đặt hàng của khách hàng. Quyền này sẽ không thể chỉnh sửa thông tin thuế và ngân hàng nữa
  • Người dùng có toàn quyền truy cập bây giờ có thể chỉnh sửa đơn đặt hàng và thông tin tài khoản ngân hàng

Làm sao để tôi cập nhật quyền?

Xem hướng dẫn để xem xét và chỉnh sửa quyền của bạn.

Quản trị viên của chúng tôi không còn làm việc tại công ty, tôi nên làm gì?

Liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.

Cập nhật email 

Điều gì sẽ thay đổi?

Chúng tôi đã mở rộng các loại email bạn có thể chọn để cho phép người dùng nhận được. Người dùng bạn chọn nhận "Tất cả email Payments" có quyền truy cập vào tất cả các email thanh toán liên kết với hồ sơ của bạn, không chỉ email trung tâm thanh toán. Xem những loại email nào về trung tâm thanh toán mà người dùng của bạn có thể nhận được.

Làm sao để tôi cập nhật cài đặt email?

Để tìm hiểu cách xem xét và thực hiện thay đổi các tuỳ chọn email người dùng của bạn, hãy truy cập trung tâm trợ giúp trung tâm thanh toán dành cho người bán.

Quản trị viên của chúng tôi không còn làm việc tại công ty, tôi nên làm gì?

Liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi.
 

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?