Thay đổi hoặc xóa thông tin tài khoản ngân hàng

Bạn không thể thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng của mình trong hồ sơ thanh toán khi thông tin đã được xác minh để nhận thanh toán cho người bán. Bạn có thể xóa tài khoản ngân hàng, thêm tài khoản ngân hàngchọn một tài khoản hiện tại làm tài khoản chính để nhận thanh toán cho người bán từ Google.

Xóa tài khoản ngân hàng

Sau đây là cách xóa tài khoản ngân hàng mà bạn đã sử dụng để nhận thanh toán cho người bán từ Google.

  1. Đăng nhập vào hồ sơ thanh toán của bạn.
  2. Nhấp vào Đăng ký và dịch vụ.
  3. Tìm sản phẩm chứa tài khoản ngân hàng (tên mặc định là "Dịch vụ người bán"), nhấp vào Quản lý. 
  4. Dưới "Cách bạn nhận thanh toán", nhấp vào Chọn phương thức thanh toán.
  5. Nhấp vào Xóa dưới tài khoản ngân hàng bạn muốn xóa khỏi hồ sơ thanh toán của bạn. 
  6. Trên màn hình mở ra, nhấp lại vào Xóa để xóa hoàn toàn phương thức thanh toán đó khỏi hồ sơ thanh toán của bạn.
Bạn không thể xóa tài khoản duy nhất được xác minh để nhận thanh toán cho người bán khỏi hồ sơ thanh toán. Để xóa tài khoản duy nhất trong hồ sơ của bạn, bạn phải thêm xác minh một tài khoản mới và đặt nó làm tài khoản chính của bạn, sau đó xóa tài khoản cũ. 
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?