Nguyên tắc Điều khoản dịch vụ khác của Google

Là người bán sử dụng trung tâm thanh toán, Điều khoản dịch vụ người bán yêu cầu bạn phải tuân theo các nguyên tắc tích hợp của các dịch vụ Google khác có liên quan ngoài trung tâm thanh toán, chẳng hạn như:  

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?