Đóng hồ sơ thanh toán

Google định kỳ xem lại hồ sơ thanh toán để đảm bảo hồ sơ tuân thủ Điều khoản dịch vụchính sách của chúng tôi. Google có thể đóng hồ sơ thanh toán của bạn vì một số lý do bao gồm, nhưng không giới hạn, các lý do sau đây:
  • Không giao hàng các đơn đặt hàng
  • Vi phạm điều khoản dịch vụ
  • Tranh cãi khoản bồi hoàn quá nhiều hoặc xếp hạng người mua tiêu cực: Nếu bạn nhận được quá nhiều khoản bồi hoàn, tranh cãi hoặc xếp hạng tiêu cực liên quan đến tổng số đơn đặt hàng bạn đã xử lý, tài khoản của bạn có thể bị đóng. Ví dụ về các vấn đề có thể dẫn đến khiếu nại của khách hàng bao gồm việc không nhận được đơn đặt hàng, nhận mục hàng không như mô tả hoặc trải nghiệm dịch vụ khách hàng tiêu cực.
  • Không có khả năng xác minh thông tin hồ sơ: Chúng tôi thường xuyên xem lại hồ sơ thanh toán để đảm bảo rằng thông tin liên hệ (tên liên hệ, địa chỉ, số điện thoại và tên doanh nghiệp) là chính xác. Nếu chúng tôi không thể xác minh thông tin này, hồ sơ của bạn có thể bị đóng.
  • Số dư nợ âm: Khi bạn hoàn tiền các đơn đặt hàng mà bạn đã nhận được khoản thanh toán người bán, số dư tài khoản của bạn có thể trở thành âm. Hồ sơ thanh toán của bạn cũng có thể phát sinh số dư âm nếu có các khoản bồi hoàn mà bạn bị phát hiện là có trách nhiệm. Nếu bạn không điều chỉnh số dư âm với các đơn hàng mới hoặc cho phép Google thu các khoản nợ từ tài khoản ngân hàng của bạn trong vòng 48 giờ, hồ sơ của bạn có thể bị đóng.

Sau khi đóng hồ sơ thanh toán

Sau khi hồ sơ thanh toán của bạn đã bị đóng, những thay đổi sau đây sẽ có hiệu lực:

  • Không có quyền truy cập: Bạn sẽ không có quyền truy cập để xem hoặc thay đổi bất kỳ chi tiết hồ sơ thanh toán nào của bạn nữa, bao gồm chi tiết đơn đặt hàng và thông tin nhận dạng của bạn.
  • Giao dịch trong tương lai không được chấp nhận: Bạn sẽ không thể xử lý bất cứ giao dịch nào trong tương lai hay nhận thanh toán. Ngoài ra, bất kỳ hồ sơ thanh toán nào trong tương lai mà bạn cố gắng mở sẽ bị cấm / đóng.
  • Khoản giữ lại: Trong một số trường hợp Google có thể giữ lại một phần tiền còn lại của bạn để bù trừ cho các khoản hoàn lại, khoản bồi hoàn hoặc các khiếu nại khác về số dư của bạn. Nếu Google đã mở một khoản giữ lại trên hồ sơ của bạn, bạn sẽ nhận được một email liên quan đến quá trình này.

Điều khoản dịch vụ

Theo Điều khoản dịch vụ (Hoa Kỳ mục 2.3), Google Payment Corp. ("GPC") có quyền: (i) thay đổi, tạm ngưng hoặc ngừng một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ khi cần để thực hiện bảo trì hay cập nhật Dịch vụ và (ii) áp đặt giới hạn trên các tính năng nhất định hoặc hạn chế truy cập một phần hoặc toàn bộ Dịch vụ mà không cần thông báo trước và không phải chịu trách nhiệm pháp lý. GPC có thể từ chối xử lý bất kỳ Giao dịch thanh toán nào có liên quan đến, trong số các lý do khác, các hoạt động phòng chống gian lận, pháp luật hiện hành hoặc chính sách của GPC.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?