Các phương pháp bảo mật hay nhất

Bạn có thể thực hiện một số biện pháp để bảo mật hồ sơ thanh toán nhằm bảo vệ khách hàng của bạn và bạn.

  • Không bao giờ chia sẻ ID người bán của bạn với bất cứ ai

  • Gửi lệnh xử lý đơn đặt hàng qua kết nối HTTPS an toàn

  • Sử dụng kết nối HTTPS bảo mật bằng SSL 128-bit phiên bản 3 hoặc kết nối TLS (không cho phép SSL phiên bản 2) khi gửi lệnh xử lý đơn đặt hàng tới Google. Sử dụng ID người bán và khóa người bán làm tên người dùng và mật khẩu cho Xác thực cơ bản HTTP.

  • Xác minh tính xác thực của chứng chỉ máy chủ được gửi tới bạn

  • Chỉ định một URL gọi lại HTTPS bảo mật bằng SSL phiên bản 3 hoặc TLS sử dụng chứng chỉ hợp lệ từ Cơ quan cấp chứng chỉ để nhận được thông báo của Google

  • Chỉ chấp nhận các thông báo chứng thực bởi Xác thực cơ bản HTTP, sử dụng ID người bán và khóa người bán làm tên người dùng và mật khẩu

  • Xác thực thông báo gửi đến URL gọi lại của bạn trước khi xử lý chúng.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?