Tổng quan về thuế bán hàng

Tại nhiều quốc gia, người bán có trách nhiệm xác định thuế suất cho khách hàng. Nếu thuế suất cho vị trí của bạn thay đổi, bạn cũng có trách nhiệm cập nhật thuế suất mà khách hàng bị tính. Nếu bạn không chỉ định bất kỳ thông tin thuế nào, Google sẽ không áp thuế cho các đơn đặt hàng của bạn. Nếu bạn cần hỗ trợ về thuế, tham khảo ý kiến ​ chuyên gia về thuế được chứng nhận.

Thuế giá trị gia tăng (VAT) cho khách hàng tại Liên minh châu Âu

Google có trách nhiệm xác định, tính và nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với các giao dịch mua nội dung và ứng dụng trên Cửa hàng Google Play cho các khách hàng tại Liên minh châu Âu (theo yêu cầu của luật thuế VAT tại Liên minh châu Âu). Google gửi thuế VAT đối với các giao dịch mua nội dung và ứng dụng của khách hàng tại Liên minh châu Âu đến cơ quan có thẩm quyền phù hợp và những người bán bị ảnh hưởng không cần tính và gửi thuế VAT riêng cho khách hàng tại Liên minh châu Âu.

Kết quả là, tất cả người bán bán sản phẩm cho khách hàng tại các quốc gia áp dụng sẽ không thể xác định thuế suất cho các quốc gia Liên minh châu Âu đó. Ngoài ra, số tiền VAT sẽ được khấu trừ từ thu nhập của người bán đối với các giao dịch bán hàng tại các quốc gia Liên minh châu Âu áp dụng.
 

Xem thêm về thuế suất và thuế giá trị gia tăng bao gồm quốc gia nào yêu cầu thu thuế VAT.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?