Trang bạn đã yêu cầu hiện không có sẵn bằng ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể chọn ngôn ngữ khác ở cuối trang hoặc dịch nhanh bất kỳ trang web nào sang ngôn ngữ mà bạn chọn, sử dụng tính năng dịch được tích hợp cài sẵn trong Google Chrome.

Card verification codes

A Card Verification Code (CVC) is a number that provides extra security for credit and debit card transactions. When you buy something, you may be asked to enter in your card's CVC to prove that you have the card in your possession.

Where to find your CVC

The location of the CVC and number of digits varies by card type.

American Express

The CVC is the four digits on the front of the card on the right-hand side.

Discover, MasterCard, and Visa

The CVC is the three digits of the number on the back of your card in the signature bar.