Optimize installeren

Optimize toevoegen aan uw website

Optimize wordt geïnstalleerd door een klein codefragment aan uw website toe te voegen om Optimize-functionaliteit (tests en websitepersonalisaties) aan uw bezoekers te laten zien.

Vereisten

Voordat u doorgaat, moet u een Optimize-account hebben en een container die is gekoppeld aan een Google Analytics-property. In het artikel Optimize instellen kunt u lezen hoe u dit kunt doen. U heeft ook bewerkingsrechten voor de HTML van uw website nodig om deze te kunnen taggen met het Optimize-fragment.

Een methode kiezen

Er zijn twee aanbevolen methoden om Optimize te installeren, afhankelijk van de manier waarop u Google Analytics implementeert:

 1. Methode 1: Als u de algemene sitetag (gtag.js) gebruikt.
 2. Methode 2: Als u Google Tag Manager (GTM) gebruikt.

Methode 1: Optimize installeren met de algemene sitetag (gtag.js)

Opmerking: Volg deze instructies als u Google Tag Manager gebruikt.

Stap 1: Installeer de algemene sitetag met Analytics

Opmerking: Als u uw website al heeft getagd met de algemene sitetag en Analytics, gaat u verder vanaf Stap 2 om uw container-ID voor Optimize toe te voegen.

U heeft de algemene sitetag (gtag.js) met Google Analytics nodig om Optimize te installeren. U kunt de algemene sitetag verkrijgen via de beheerdersconsole van Google Analytics (Beheerder > kolom Property > Trackinginfo > Trackingcode) of door het onderstaande voorbeeld aan te passen.

Voorbeeld: Algemene sitetag met Google Analytics

De volgende tag laadt de gtag.js-bibliotheek, stelt GA_TRACKING_ID in als de standaard ID van de Google Analytics-property en verzendt een paginaweergavehit naar Google Analytics.

<!-- Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
</script>

 

Opmerking: Vervang GA_TRACKING_ID door uw tracking-ID voor Google Analytics.

Meer informatie over hoe u tracking in Analytics kunt instellen vindt u in het Helpcentrum van Analytics.

Stap 2: Voeg Optimize toe aan de algemene sitetag

Zodra u de algemene sitetag (gtag.js) heeft met uw tracking-ID van Google Analytics, moet u uw container-ID voor Optimize toevoegen aan de regel gtag('config', bijvoorbeeld:

   gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', { 'optimize_id': 'OPT_CONTAINER_ID'});

U kunt in Optimize uw Analytics- en Optimize-ID's in uw custom algemene sitetag invullen (via Container > Containerinstellingen > Optimize installeren).

Voorbeeld: Algemene sitetag met Google Analytics en Optimize

<!-- Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());

 gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', { 'optimize_id': 'OPT_CONTAINER_ID'});
</script>
 

Opmerking: Vervang GA_TRACKING_ID door uw tracking-ID van Google Analytics en OPT_CONTAINER_ID door uw container-ID voor Optimize.

Stap 3: Installeer de algemene sitetag op uw website

Als u de algemene sitetag op uw website wilt installeren, plakt u het codefragment direct achter de tag <head> op elke pagina die u wilt optimaliseren.

 • Als de algemene sitetag al is geïnstalleerd op uw website, voegt u uw container-ID voor Optimize toe (zie stap 2 hierboven) en verplaatst u uw bestaande tag naar de bovenkant van de tag <head>.
 • Als de algemene sitetag niet is geïnstalleerd op uw website, installeert u deze tag deze boven aan de tag <head> op elke webpagina die u wilt optimaliseren.

Opmerking: Per pagina is er slechts één algemene sitetag nodig.

Praktische tips voor fragmentplaatsing

Voor optimale prestaties plaatst u de algemene sitetag helemaal boven aan de tag <head> op elke pagina die u wilt optimaliseren.

De onderstaande items zijn de enige items die boven de algemene sitetag moeten worden weergegeven:

 1. Initialisatie van de gegevenslaag. Opmerking: De variabele dataLayer mag nooit opnieuw worden toegewezen na het fragment voor pagina verbergen (indien gebruikt).
 2. Alle scripts die JavaScript-variabelen en -functies declareren of cookies instellen die u wilt gebruiken in website-experimenten voor Optimize. Bijvoorbeeld jQuery of een JavaScript-bibliotheek die u wilt gebruiken bij de implementatie of targeting. Opmerking: jQuery wordt standaard niet geïnstalleerd door Optimize.
 3. Het optionele fragment voor pagina verbergen, dat kan worden gebruikt om knipperende pagina's te voorkomen.

Methode 2: Optimize installeren met Google Tag Manager

Volg de onderstaande instructies als u Optimize wilt implementeren met Google Tag Manager. Als u een ander tagbeheersysteem (tag management system; TMS) gebruikt, volgt u de instructies voor dat systeem om Optimize toe te voegen aan uw bestaande Google Analytics-tag.

Aangepaste trackerinstellingen

Gebruikers van aangepaste trackerinstellingen moeten de gedeelde Google Analytics-instellingenvariabele in Tag Manager en Analytics gebruiken om ervoor te zorgen dat alle tags dezelfde trackerinstellingen gebruiken.

Stap 1: Verzamel de benodigde informatie

U heeft de volgende gegevens nodig om Optimize te installeren:

 1. Uw tracking-ID van Analytics.
 2. Uw container-ID voor Optimize.
 3. Controleer of bij de instellingen van uw Tag Manager- en Analytics-tracker de gedeelde Google Analytics-instellingenvariabele wordt gebruikt.

Stap 2: Stel Optimize in Tag Manager in

Zodra u over de bovenstaande informatie beschikt, volgt u deze stappen om Optimize in te stellen in Tag Manager:

 1. Log in bij Tag Manager en selecteer een account.
 2. Klik op Tags > Nieuw.
 3. Klik op Tagconfiguratie > Google Optimize.
 4. Vul uw Container-ID voor Optimize in.
 5. Selecteer een Google Analytics-instellingenvariabele.
 6. Sla de tag op zonder triggers. Opmerking: De paginaweergavetrigger moet worden ingesteld in de Analytics-tag waarmee de Optimize-tag wordt geactiveerd.
 7. Open de Analytics-tag Paginaweergave voor de Analytics-property die is gekoppeld aan uw Optimize-container.
 8. Klik op Tagconfiguratie > Geavanceerde instellingen > Tagreeks.
 9. Vink het selectievakje aan om een tag te activeren voordat deze tag wordt geactiveerd. Klik onder de kop Setup-tag op het menu en selecteer de gewenste Optimize-tag.
 10. Configureer de Optimize-tag om één keer per pagina te worden geactiveerd en sla deze vervolgens op.
 11. Publiceer uw Tag Manager-container zodat de wijzigingen van kracht worden.

Meer informatie vindt u in de taginstallatiehandleiding voor Optimize in het Helpcentrum van Tag Manager.

Opmerking:
Pagina's verbergen werkt niet correct als de Analytics-paginaweergavetag geen trigger voor paginaweergave gebruikt, omdat DOM gereed en Venster geladen dan te lang duren om de Optimize-container te laden.

Praktische tips voor de installatie van fragmenten

Voor optimale prestaties plaatst u het Optimize-fragment bovenaan de <HEAD>-tag op elke webpagina die u wilt optimaliseren.

Dit zijn de enige items die boven het Optimize-fragment moeten worden weergegeven:

 1. Elke initialisatiecode dataLayer. Opmerking: De variabele dataLayer moet nooit opnieuw worden toegewezen na het fragment tegen knipperen (indien gebruikt).
 2. Alle scripts die JavaScript-variabelen en -functies declareren of cookies instellen die u gebruikt in Optimize, zoals jQuery of JavaScript-bibliotheken die worden gebruikt bij de implementatie of targeting. Opmerking: jQuery wordt standaard niet geïnstalleerd door Optimize.
 3. Het optionele fragment tegen knipperen, als het wordt gebruikt om knipperende pagina's te verhelpen.

 

Uw Optimize-installatie controleren

De beste manier om ervoor te zorgen dat uw Optimize-installatie soepel werkt, is een kleine testwebpersonalisatie maken (die later kan worden verwijderd). Vervolgens gebruikt u Diagnostische gegevens van installatie en de voorbeeldmodus om te controleren of Optimize correct werkt.

 • Met Diagnostische gegevens van installatie kunt u uw Optimize-installatie controleren door in het venster Website-experimenten op DIAGNOSE UITVOEREN te klikken. Er wordt een diagnostisch bericht weergegeven als er problemen worden gedetecteerd. Meer informatie over 'Diagnostische gegevens van installatie'.
 • In de voorbeeldmodus kunt u verifiëren dat een website-experiment er uitziet zoals bedoeld voordat u deze start. Meer informatie over de voorbeeldmodus.
 • Google Tag Assistant is een optionele Chrome-extensie die automatisch de implementatie van de algemene sitetag (gtag.js) op een bepaalde pagina controleert. Meer informatie over Tag Assistant.

Problemen met knipperende pagina's oplossen

De bovenstaande instructies zijn geschikt voor de meeste websites. Als u merkt dat de pagina knippert terwijl Optimize wordt uitgevoerd, verplaatst u de algemene sitetag of Tag Manager-installatie hoger in de <head> van de pagina. Als de pagina nog steeds knippert, kunt u het fragment tegen knipperen installeren en aanpassen aan uw behoeften.

Extra implementaties

De algemene sitetag (gtag.js) en Google Tag Manager zijn de aanbevolen tagmethoden voor nieuwe implementaties. Als u Universal Analytics gebruikt, raadpleegt u dit artikel om Optimize op uw website met analytics.js te installeren. We hebben ook instructies om Optimize rechtstreeks op de pagina met Tag Manager te installeren.

Opmerking: Optimize werkt niet met de verouderde ga.js-bibliotheek.

Geavanceerde tagtechnieken

Dynamische pagina's en web-apps

Door activeringsgebeurtenissen te gebruiken kunt u variabelen targeten die worden ingesteld nadat het Optimize-fragment is geladen, bijvoorbeeld met dynamische pagina's of web-apps.

Meerdere Optimize- of Tag Manager-containers

U kunt meerdere gtag-opdrachten op één pagina gebruiken door aan elke pagina behalve één 'send_page_view': false toe te voegen.

Voorbeeld: Meerdere gtag-opdrachten

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID"></script>
<script>
 window.dataLayer = window.dataLayer || [];
 function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
 gtag('js', new Date());


 gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', { 'optimize_id': 'OPT_CONTAINER_ID_1', 'send_page_view': false});

 gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', { 'optimize_id': 'OPT_CONTAINER_ID_2'});

</script>

 

Opmerking: Vervang GA_TRACKING_ID door uw tracking-ID van Google Analytics en OPT_CONTAINER_ID_1 en OPT_CONTAINER_ID_2 door uw container-ID's voor Optimize.

Als u het optionele fragment voor pagina verbergen gebruikt, moet u deze configureren om alle containers door te geven. Meer informatie over hoe u meerdere containers kunt laden, vindt u op de Optimize-site voor ontwikkelaars.

Custom dataLayer-name

Als u de naam van dataLayer wilt aanpassen, moet u de parameter 'l' in het script doorgeven en ook de gtag-functie wijzigen.

Voorbeeld: Naam custom dataLayer

<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID&l=myNewName"></script>
<script>
window.myNewName = window.myNewName || [];
function gtag(){myNewName.push(arguments);}
gtag('js', new Date());

gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', { 'optimize_id': 'OPT_CONTAINER_ID'});
</script>

 

Opmerking: Vervang GA_TRACKING_ID door uw tracking-ID van Google Analytics en OPT_CONTAINER_ID door uw container-ID voor Optimize.

In het bovenstaande voorbeeld zijn drie wijzigingen gemarkeerd:

 1. &l=myNewName is toegevoegd aan de tag <script>
 2. window.myNewName = window.myNewName || [];
 3. function gtag(){myNewName.push(arguments);}

Als u het fragment voor pagina verbergen gebruikt om knippering te verminderen, moet u de naam van dataLayer op de laatste regel wijzigen wanneer u een custom naam voor dataLayer gebruikt. In het onderstaande voorbeeld is 'dataLayer' gewijzigd in 'myNewName'.

Voorbeeld: Custom dataLayer met pagina verbergen

<style>.async-hide { opacity: 0 !important} </style>
<script>(function(a,s,y,n,c,h,i,d,e){s.className+=' '+y;h.start=1*new Date;
h.end=i=function(){s.className=s.className.replace(RegExp(' ?'+y),'')};
(a[n]=a[n]||[]).hide=h;setTimeout(function(){i();h.end=null},c);h.timeout=c;
})(window,document.documentElement,'async-hide','myNewName',4000,
{'OPT_CONTAINER_ID':true});</script>

Opmerking: Vervang OPT_CONTAINER_ID door de container-ID voor Optimize.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
101337
false