Nguyên tắc đủ điều kiện

Để đủ điều kiện tham gia chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức phải đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Đăng ký là tổ chức từ thiện tại một trong những quốc gia bên dưới. Tất cả các tổ chức phải được TechSoup hoặc đối tác tại địa phương của TechSoup xác minh là tổ chức phi lợi nhuận. Hãy xem thông tin chi tiết về tính đủ điều kiện theo từng quốc gia ở bên dưới.
 2. Không được là:
  • Một tổ chức hoặc cơ quan chính phủ
  • Bệnh viện hoặc tổ chức chăm sóc sức khỏe
  • Trường học, học viện hoặc trường đại học (chi nhánh từ thiện của các tổ chức giáo dục có thể đủ điều kiện). Để tìm hiểu thêm về chương trình của Google dành cho các tổ chức giáo dục, hãy truy cập vào Google for Education.
 3. Đáp ứng các yêu cầu cụ thể ở quốc gia sở tại: Argentina
  • Các tổ chức phải là hiệp hội hoặc quỹ dân sự phi lợi nhuận được miễn thuế theo Luật thuế thu nhập và đã đăng ký tại Inspeccion General de Justicia (ở Thành phố Buenos Aires) hoặc tại Direccion Provencial de Persona Jurdicia (ở các Tỉnh) và/hoặc các hiệp hội hoặc các quỹ dân sự khác được phép hoạt động với tư cách pháp nhân và hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận vì lợi ích công. 
  Úc
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với Connecting Up, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là: (1) người nhận quà tặng được khấu trừ (DGR) do Cục Thuế vụ Úc (ATO) xác nhận hoặc được nêu tên trong luật thuế; (2) tổ chức từ thiện đã đăng ký với Ủy ban tổ chức phi lợi nhuận và từ thiện Úc (ACNC); hoặc (3) tổ chức phi lợi nhuận được miễn thuế thu nhập theo định nghĩa của ATO.
  • Các tổ chức phải có trụ sở tại Úc hoặc một trong các lãnh thổ sau: Đảo Christmas, Quần đảo Cocos (Keeling) hoặc Đảo Norfolk.
  Áo
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với Stifter-helfen.at, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là: (1) tổ chức và quỹ (stiftungen und des fonds); (2) hiệp hội (vereine); (3) công ty (gemeinnützige gesellschaften mit beschränkter Haftung – gGmbH; hoặc körperschaften des öffentlichen Rechts – KdÖR); (4) tổ chức tôn giáo (religionsgemeinschaften); hoặc (5) tổ chức quốc tế phi chính phủ (nichtstaatliche internationale organisationen).
  Bỉ
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với SOCIALware, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là hiệp hội phi lợi nhuận (associations sans but lucratif – ASBL/vereniging zonder Winstgevend doel – VZW), hiệp hội quốc tế phi lợi nhuận (associations internationales sans but lucratif – AISBL/internationale vereniging zonder winstgevend doel – IVZW), quỹ tư nhân (fondations privées/private stichting) hoặc quỹ dịch vụ công ích (fondations d’utilité publique/stichting van openbaar nut). 
  Botswana
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với SANGOTeCH, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là tổ chức xã hội/phi lợi nhuận (NPO) đã đăng ký, công ty tiến hành những hoạt động được mô tả trong Mục 31 của Luật doanh nghiệp, 2007 (đã sửa đổi), hoặc quỹ tín thác hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận vì lợi ích công.
  Brazil
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với TechSoup Brazil, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải được chỉ rõ là Tổ chức xã hội dân sự vì lợi ích công (OSCIP); có Địa vị pháp lý là tổ chức công ích liên bang (UPF); và/hoặc là Hiệp hội hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận vì lợi ích công.
  Bulgaria
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với TechSoup Bulgaria, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là pháp nhân phi lợi nhuận (NPLE).
  Canada
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với TechSoup Canada, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là: (1) tổ chức từ thiện, (2) các tổ chức phi lợi nhuận được miễn thuế đang hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận vì lợi ích công; (3) công ty phi lợi nhuận cấp liên bang; hoặc (4) các tổ chức phi lợi nhuận cấp tỉnh.
  Chile
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với CDI Chile, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là quỹ hoặc công ty đã đăng ký với Bộ tư pháp và hoạt động với tư cách là tổ chức phi lợi nhuận (bao gồm cả các cộng tác viên được chứng nhận của Ban thanh niên quốc gia – SENAME); các hội đồng và tổ chức cộng đồng lân cận đã đăng ký ở các thành phố tương ứng; các tổ chức cộng đồng; hoặc các cộng đồng bản địa đã đăng ký với CONADI.
  Colombia
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với MAKAIA, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là: (1) tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận vì lợi ích công; hoặc (2) tổ chức tôn giáo.
  Croatia
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với TechSoup Balkans, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải được chỉ rõ là các tổ chức, quỹ, cộng đồng tôn giáo hoặc hiệp hội theo đuổi các hoạt động vì lợi ích công như nêu trong Điều 7, Mục 7 của Luật thuế doanh lợi 2004 (đã sửa đổi).
  Cộng hòa Séc
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với TechSoup Česká republika, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là: (1) hiệp hội (spolky); (2) viện (ústavy); (3) nhà cung cấp dịch vụ xã hội (poskytovatelé sociálních služeb) đã đăng ký với Bộ Lao động và Xã hội, Bộ Tư pháp; (4) quỹ (nadace); (5) quỹ trợ cấp (nadační fondy); (6) công ty công ích (obecně prospěšné společnosti); và (7) tổ chức tôn giáo (církevní organizace) đã đăng ký với Bộ Văn hóa. Tất cả các tổ chức đã đăng ký với Bộ Tư pháp, trừ khi được nêu khác.
  Đan Mạch
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với TechSoup Danmark, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là hiệp hội (foreninger), quỹ (stiftelser), học viện (institutioner) hoặc cộng đồng tôn giáo (religiøse samfund) được Bộ thuế vụ phê duyệt để nhận các khoản quyên góp được giảm trừ thuế theo Mục 8 A và 12 (3) của Luật đánh giá thuế thu nhập nộp cho nhà nước (Luật đánh giá); hoặc có các quy định nêu rõ rằng tổ chức đó hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận vì lợi ích công.
  Phần Lan
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với TechSoup Suomi, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải có vị trí địa lý ở Phần Lan, hoạt động với tư cách là: (1) hiệp hội phi lợi nhuận (rekisteröity yhdistys); (2) hoặc tổ chức (säätiöt); hoặc (3) cộng đồng tôn giáo (uskonnollinen yhdyskunta).
  Pháp
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với AdB Solidatech, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là tổ chức phi lợi nhuận hoặc phi chính phủ thành lập theo association loi 1901, fondation loi 1987, local Civil Code hoặc fonds de dotation loi 2008-776 và được đăng ký trong "Journal Officiel des Associations" hoặc bất kỳ ấn bản pháp lý nào khác của Pháp.
  Đức
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với Stifter-helfen.de, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là: (1) công ty có lợi ích thuế; (2) hiệp hội hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận vì lợi ích công; hoặc (3) tổ chức hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận vì lợi ích công.
  Hong Kong
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với TechDonation, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận hoặc các quỹ tín thác do Cục thuế vụ nội địa thành lập hoặc phê duyệt với tư cách là tổ chức từ thiện theo Mục 88 trong Sắc lệnh của Cục thuế vụ nội địa.
  Hungary
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với CivilTech, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các hiệp hội (egyesületek), quỹ (alapítványok) hoặc công ty phi lợi nhuận (nonprofit gazdasági társaságok) đã được Tòa án đăng ký doanh nghiệp có thẩm quyền cấp tư cách tổ chức công ích và/hoặc các tổ chức thụ hưởng dân sự đã đăng ký (regisztrált civil kedvezményezettek) được công nhận đủ điều kiện để nhận mức miễn thuế 1% như được định nghĩa trong Mục 4(1)(a) của Luật CXXVI 1996.
  Ấn Độ
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với BigTech, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là hiệp hội, quỹ tín thác đã đăng ký hoặc các công ty được thành lập theo Mục 8 (trước đây là Mục 25) VÀ có đăng ký hợp lệ theo Luật quy định về đóng góp của nước ngoài (FCRA).
  Indonesia
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với TechSoup Asia, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là: (1) quỹ (yayasan) được Bộ Pháp luật và Nhân quyền phê duyệt với tư cách pháp nhân; (2) hiệp hội có đăng ký thành lập (perkumpulan) được Bộ Pháp luật và Nhân quyền phê duyệt với tư cách pháp nhân; hoặc (3) tổ chức xã hội (organisasi kemasyarakatan) đã đăng ký với Bộ Nội vụ, tổng đốc hoặc cơ quan có thẩm quyền địa phương.
  Ireland
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với ENCLUDEit, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là: (1) cơ quan được phê duyệt được phép nhận các khoản giảm trừ thuế cho các khoản đóng góp; (2) tổ chức từ thiện đã đăng ký với CRA; (3) cơ quan thể thao được miễn thuế; hoặc (4) công ty trách nhiệm hữu hạn có sự đảm bảo đã đăng ký với Phòng đăng ký doanh nghiệp (CRO) đang hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận vì lợi ích công.
  Ý
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với SocialTechno, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là: (1) hiệp hội (associazioni), quỹ (fondazioni) và các tổ chức xã hội (società cooperativi) đã đăng ký theo hình thức tổ chức phúc lợi xã hội phi lợi nhuận (organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS); (2) các tổ chức phi chính phủ quốc tế (organizzazioni non governativa – ONG) đã đăng ký với Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế; (3) tổ chức tôn giáo (istituzioni religiose); hoặc (4) các tổ chức khác hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận vì lợi ích công.
  Israel
  • Các tổ chức hiện phải đăng ký với Rashi Foundation, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là: (1) tổ chức công được phê duyệt khấu trừ thuế; (2) hiệp hội có chứng chỉ quản lý phù hợp; (3) hiệp hội; (4) tổ chức công ích có chứng chỉ quản lý phù hợp; (5) tổ chức công ích; (6) quỹ công ích; hoặc (7) quỹ tôn giáo.
  Nhật Bản
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với TechSoup Japan, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là: (1) Công ty phi lợi nhuận theo quy định (NPO) do chính quyền quận hoặc chính quyền thành phố xác nhận; (2) Công ty phúc lợi xã hội được chính quyền thành phố, chính quyền quận và/hoặc Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi phê duyệt; (3) Hiệp hội và các tổ chức công ích được Ủy ban công ích ủy quyền; hoặc (4) Hiệp hội nói chung có đăng ký thành lập dưới hình thức phi lợi nhuận theo Đạo luật thuế doanh nghiệp.
  Kenya
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với TechSoup Kenya, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là: (1) tổ chức phi chính phủ đã đăng ký (hoặc được miễn đăng ký) với Ban điều phối tổ chức phi chính phủ; (2) công ty trách nhiệm hữu hạn có sự đảm bảo đã đăng ký với Cơ quan đăng ký doanh nghiệp; (3) hiệp hội đã đăng ký (hoặc được miễn đăng ký) với Cơ quan đăng ký hiệp hội và hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận vì lợi ích công; (4) quỹ tín thác đã đăng ký với Bộ Đất đai, Nhà ở và Phát triển Đô thị; hoặc (5) tổ chức cộng đồng đã đăng ký với Bộ Lao động, An sinh Xã hội và Dịch vụ và hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận vì lợi ích công.
  Hàn Quốc
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với TechSoup Korea, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải đang hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận và phi chính phủ vì lợi ích công và đủ điều kiện để nhận các khoản quyên góp được khấu trừ thuế. Các tổ chức này bao gồm: Các tổ chức đã đăng ký theo Luật hỗ trợ tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ (비영리민간단체지원법); Các công ty cung cấp dịch vụ công (공익법인); Các quỹ phúc lợi xã hội (공익법인); Các tổ chức xã hội (사회적협동조합) và Các hiệp hội theo mô hình tổ chức xã hội (사회적협동조합연합회); và các tổ chức có Số giấy phép kinh doanh hoặc giấy phép do quận huyện cấp là “82” hoặc “80”.
  Luxembourg
  • Các tổ chức phải là: (1) tổ chức công ích; (2) hiệp hội và tổ chức phi lợi nhuận; (3) hiệp hội có đóng góp cho xã hội với 100% cổ phần phục vụ cho tác động xã hội; hoặc (4) tổ chức quốc tế phi lợi nhuận.
  Macau
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với TechDonation, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là: (1) hiệp hội (社團) đã đăng ký với Phòng cung cấp dịch vụ nhận dạng (身份證明局) có yêu cầu trợ cấp đã được Phòng phúc lợi xã hội, Phòng phụ trách vấn đề về giáo dục và thanh niên hoặc Phòng phụ trách vấn đề về lao động phê duyệt.
  Malaysia
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với TechSoup Asia, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là: (1) viện và tổ chức phi chính phủ đủ điều kiện để nhận các khoản khấu trừ thuế; (2) quỹ từ thiện; (3) quỹ tín thác của Đạo Hồi; (4) công ty trách nhiệm hữu hạn có sự đảm bảo hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận vì lợi ích công; và (5) tổ chức xã hội hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận vì lợi ích công.
  Mexico
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với OSC Digital Cemefi, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức đủ điều kiện phải được công nhận là “Bên nhận quyên góp được ủy quyền” (Donatarias Autorizadas); đăng ký theo Luật quảng cáo (các tổ chức “CLUNI”); hay là các Tổ chức hỗ trợ tư nhân (instituciones de asistencia privada – IAP) hoặc tương đương.
  Hà Lan
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với TechSoup Nederland, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là tổ chức phi lợi nhuận hoặc phi chính phủ được miễn thuế vì là Tổ chức công ích (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI) hoặc Tổ chức thúc đẩy phúc lợi xã hội (Sociaal Beland Behartigende Instelling – SBBI); các quỹ (stichtingen) hoặc hiệp hội (verenigingen) theo đuổi hoạt động công ích; hoặc nhà thờ hay các tổ chức tôn giác khác (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).
  New Zealand
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với TechSoup New Zealand, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải có trụ sở tại New Zealand hoặc Tokelau: (1) tổ chức từ thiện đã đăng ký với Cơ quan đăng ký tổ chức từ thiện; (2) tổ chức quyên góp được Cục thuế vụ nội địa (IDR) phê duyệt; hoặc (3) tổ chức phi lợi nhuận được Cục thuế vụ nội địa phê duyệt miễn thuế thu nhập.
  Na Uy
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với TechSoup Norge, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là công ty (selskaper), quỹ (stiftelser), hiệp hội (sammenslutninger) hoặc cộng đồng tôn giáo (livssynssamfunn) đủ điều kiện để nhận các khoản quyên góp được khấu trừ thuế theo Mục 6-50 của Luật thuế Na Uy (Lov om skatt av formue og inntekt (Skatteloven); và/hoặc các công ty, quỹ, hiệp hội hoặc cộng đồng tôn giáo đã đăng ký tại Cơ quan đăng ký tự nguyện (Frivillighetsregisteret).
  Philippines
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với TechSoup Asia, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải được đăng ký với Ủy ban giao dịch chứng khoán (SEC) và có thể chỉ rõ tư cách tổ chức phi cổ phần, phi lợi nhuận thông qua các chứng từ do chính phủ cấp, chứng chỉ miễn thuế do Cục thuế nội địa (BIR) cấp và/hoặc được Hội đồng chứng nhận tổ chức phi chính phủ của Philippines (PCNC) công nhận.
  Ba Lan
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với Technologie.org.pl, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là Tổ chức công ích (Organizacja Pożytku Publicznego), quỹ hoặc hiệp hội đã đăng ký tại Cơ quan đăng ký của Tòa án quốc gia (Krajowy Rejestr Sądowy – KRS) do Bộ Tư pháp duy trì.
  Puerto Rico
  • Các tổ chức phải được TechSoup xác thực.
  • Các tổ chức phải đặt tại Puerto Rico và đã được Sở Thuế vụ Hoa Kỳ công nhận miễn thuế thu nhập liên bang theo Mục 501(c)(3) của Bộ luật thuế vụ (IRC).
  Romania
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với techsoup.ro, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải được đăng ký với tư cách hiệp hội, quỹ, liên đoàn hoặc hiệp hội tôn giáo và hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận vì lợi ích công.
  Nga
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với InfoDonor, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là: (1) tổ chức phi thương mại; hoặc (2) tổ chức phi thương mại quốc tế.
  Serbia
  • Các tổ chức phải đủ điều kiện nhận được các khoản khấu trừ thuế như mô tả ở Điều 15 của Luật thuế lợi tức doanh nghiệp và/hoặc các tổ chức khác (chẳng hạn như quỹ, hiệp hội và quỹ quyên góp) hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận vì lợi ích công.
  Singapore
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với TechSoup Asia, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là tổ chức phi lợi nhuận hoặc phi chính phủ đã đăng ký với Ủy viên các tổ chức từ thiện và/hoặc có tư cách pháp lý là Tổ chức công cộng (IPC).
  Slovakia
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với TechSoup Slovakia, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là tổ chức, quỹ phi lợi nhuận hoặc các quỹ phi đầu tư đã đăng ký với Bộ nội vụ; các hiệp hội dân sự đã đăng ký tại Trung tâm đăng ký (ngoại trừ Odborové organizácie a zamestnávateľské organizácie, Združenia s potvrdenou činnosťou và Živnostenské spoločenstvá); Hội chữ thập đỏ Slovakia; hoặc các pháp nhân do nhà thờ và các tổ chức tôn giáo thành lập.
  Slovenia
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với TechSoup Slovenija, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là tổ chức phi lợi nhuận hoặc phi chính phủ được chỉ rõ là Hiệp hội, Quỹ hoặc Tổ chức tư được cấp phép tham gia vào các dịch vụ công ích hoặc phải là các cộng đồng tôn giáo đã đăng ký với Bộ Văn hóa.
  Nam Phi
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với SANGOTeCH, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là: (1) tổ chức công ích theo Mục 18A; (2) tổ chức công ích; (3) tổ chức phi lợi nhuận; (4) công ty phi lợi nhuận hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận vì lợi ích công; hoặc (5) quỹ tín thác hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận vì lợi ích công.
  Tây Ban Nha
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với Ilunion Consultoría, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là: (1) tổ chức có địa vị pháp lý là tổ chức công ích; (2) tổ chức phi lợi nhuận hoặc (3) các tổ chức khác, chẳng hạn như hiệp hội, câu lạc bộ/liên đoàn thể thao, quỹ, tổ chức xã hội hợp nhất phi lợi nhuận và các tổ chức tôn giáo, hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận vì lợi ích công.
  Thụy Điển
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với TechSoup Sverige, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải đang hoạt động trên cơ sở phi lợi nhuận vì lợi ích công với tư cách là: (1) hiệp hội; (2) tổ chức; hoặc (3) cộng đồng tín ngưỡng.
  Thụy Sĩ
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với Stifter-helfen.ch, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải hoạt động phi lợi nhuận vì công ích với tư cách là: (1) tổ chức; (2) hiệp hội; hoặc (3) công ty được miễn trừ thuế.
  Đài Loan
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với TechSoup Taiwan, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là tổ chức phi lợi nhuận hoặc phi chính phủ có Chứng chỉ pháp nhân được công chứng và được một bộ thuộc Chính quyền trung ương cấp phép; hoặc tổ chức địa phương được chính quyền hạt hoặc thành phố tại khu vực có liên quan cấp phép.
  Thái Lan
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với TechSoup Asia, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là: (1) tổ chức được Cục thuế vụ Thái Lan miễn thuế; (2) tổ chức công ích được Văn phòng ủy ban phúc lợi xã hội quốc gia chứng nhận; hoặc (3) quỹ hay hiệp hội đã đăng ký với Bộ Nội vụ, Bộ Văn hóa hoặc văn phòng Tổng đốc tỉnh.
  Thổ Nhĩ Kỳ
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với TechSoup Turkiye, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là Hiệp hội đã đăng ký với Ban quản lý hiệp hội hoặc Quỹ đã đăng ký với Tổng ban quản lý quỹ.
  Vương quốc Anh 
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với tt-exchange, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải là tổ chức phi lợi nhuận hoặc phi chính phủ được công nhận là tổ chức từ thiện tại vị trí tương ứng của tổ chức:
   • Nước Anh và xứ Wales: đã đăng ký với Ủy ban Từ thiện của nước Anh và xứ Wales; và/hoặc đã đăng ký với Cục thuế và hải quan HM (HMRC) để được miễn thuế;
   • Scotland: đã đăng ký với Văn phòng quản lý hội từ thiện Scotland (OSCR) và/hoặc đã đăng ký với Cục thuế và hải quan HM để được miễn thuế;
   • Bắc Ireland: đã đăng ký với Ủy ban Từ thiện Bắc Ireland (CCNI) và/hoặc đã đăng ký với HMRC để được miễn thuế;
   • Jersey: các tổ chức phải là tổ chức từ thiện đã đăng ký với Ủy ban Từ thiện của Jersey;
   • Guernsey: thành viên của Hiệp hội Từ thiện Guernsey;
   • Đảo Man: đã đăng ký trong Danh mục tổ chức từ thiện của Đảo Man;
   • Quần đảo Falkland: Đã đăng ký với Ủy ban từ thiện của nước Anh và xứ Wales và/hoặc có trong danh sách các tổ chức từ thiện đã được Tổng đốc phê duyệt và đăng tải trên Công báo.
  Hoa Kỳ
  • Các tổ chức phải được IRS công nhận là tổ chức được miễn thuế thuộc nhóm 501(c)(3), thành lập vì mục đích từ thiện, giáo dục, tôn giáo, văn học, khoa học hoặc các mục đích miễn thuế khác. 
  • Các tổ chức được hỗ trợ tài chính không đủ điều kiện để tham gia chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận.
  • Các tổ chức, chẳng hạn như nhà thờ, tự động được coi là miễn thuế thuộc diện miễn thuế nhóm vẫn phải được IRS công nhận là được miễn thuế theo 501(c)(3) mới đủ điều kiện tham gia chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận.
  • Các tổ chức phải được TechSoup xác thực.
  Việt Nam
  • Các tổ chức hiện đã đăng ký với TechSoup Asia, chi nhánh tại khu vực của TechSoup Global.
  • Các tổ chức phải có giấy phép phù hợp và được chấp thuận là Tổ chức cứu trợ xã hội, Quỹ từ thiện (bao gồm cả các quỹ tư nhân), NGO quốc tế (INGO), Hiệp hội hoặc Tổ chức khoa học và công nghệ (STO) theo đuổi các hoạt động từ thiện.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy quốc gia của mình được liệt kê ở đây, điều đó có nghĩa là chúng tôi chưa khởi động chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận ở quốc gia của bạn. Một số sản phẩm chỉ có sẵn ở một vài thị trường. Xem danh sách đầy đủ ở đây.

 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?