Podmienky účasti

Organizácie sa môžu zaregistrovať do služby Google pre neziskové organizácie, ak splnia nasledujúce podmienky:

 1. Musia byť zaregistrované ako charitatívne organizácie v jednej z krajín uvedených nižšie. Všetky organizácie musia byť overené ako neziskové organizácie spoločnosťou TechSoup alebo jej miestnym partnerom. Prečítajte si podrobnosti o podmienkach účasti v konkrétnych krajinách uvedené nižšie.
 2. Nesmú byť:
  • vládne subjekty ani organizácie;
  • nemocnice ani zdravotnícke zariadenia;
  • školy, akademické inštitúcie ani univerzity (dobročinné divízie vzdelávacích organizácií spĺňajú podmienky). Ďalšie informácie o programoch spoločnosti Google pre vzdelávacie inštitúcie nájdete v službe Google for Education.
 3. Musia spĺňať požiadavky pre krajinu, v ktorej pôsobia: Argentína
  • Organizácie musia byť občianske neziskové združenia alebo nadácie, ktoré sú podľa zákona o daniach z príjmov oslobodené od dane a sú zaregistrované na úrade Inspeccion General de Justicia (v Buenos Aires) alebo Direccion Provencial de Persona Jurdicia (v provinciách), alebo iné občianske združenia či nadácie, ktoré sú oprávnené vystupovať ako právnické osoby a na neziskovom princípe vykonávajú verejnoprospešnú činnosť. 
  Austrália
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii Connecting Up, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť: (1) príjemcovia odpočítateľných darov podporovaní austrálskym úradom ATO (Australian Taxation Office) alebo menovite uvedené v zákone o dani; (2) charity registrované austrálskou komisiou ACNC (Australian Charities and Nonprofits Commission); alebo (3) neziskové organizácie oslobodené od dane z príjmu definované úradom ATO.
  • Organizácie sa musia nachádzať v Austrálii alebo jednom z nasledujúcich teritórií: Vianočný ostrov, Kokosové ostrovy alebo ostrov Norfolk.
  Rakúsko
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii Stifter-helfen.at, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť: (1) nadácie a fondy (stiftungen und des fonds); (2) združenia (vereine); (3) korporácie (gemeinnützige gesellschaften mit beschränkter Haftung – gGmbH; alebo körperschaften des öffentlichen Rechts – KdÖR); (4) náboženské organizácie (religionsgemeinschaften); alebo (5) mimovládane medzinárodné organizácie (nichtstaatliche internationale organisationen).
  Belgicko
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii SOCIALware, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť neziskové združenia (associations sans but lucratif – ASBL/vereniging zonder Winstgevend doel – VZW), medzinárodné neziskové združenia (associations internationales sans but lucratif – AISBL/internationale vereniging zonder winstgevend doel – IVZW), súkromné nadácie (fondations privées/private stichting) alebo nadácie poskytujúce verejné služby (fondations d’utilité publique/stichting van openbaar nut). 
  Botswana
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii SANGOTeCH, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť registrované spoločnosti/neziskové organizácie, spoločnosti, ktorých cieľom sú aktivity opísané v sekcii 31 zákona Companies Act z roku 2007, v znení neskorších predpisov, alebo trusty, ktoré na neziskovom princípe vykonávajú verejnoprospešnú činnosť.
  Brazília
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Brazil, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť označené ako subjekty občianskej spoločnosti vykonávajúce činnosť vo verejnom záujme (OSCIP); musia mať federálny štatút poskytovateľa verejných služieb (UPF) a/alebo byť združenia, ktoré na neziskovom princípe vykonávajú verejnoprospešnú činnosť.
  Bulharsko
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Bulgaria, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť neziskové právnické osoby (NPLE).
  Kanada
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Canada, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť kanadské charity registrované kanadským daňovým úradom (CRA), kanadské federálne neziskové organizácie registrované vládnou agentúrou Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) alebo kanadské provinčné neziskové organizácie registrované v ich príslušných provinciách či teritóriách.
  Čile
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii CDI Chile, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť nadácie alebo korporácie registrované ministerstvom spravodlivosti, ktoré fungujú ako neziskové inštitúcie (vrátane akreditovaných spolupracovníkov národného združenia mládeže – SENAME); mestské rady a komunitné organizácie registrované v príslušných samosprávnych oblastiach; komunitné organizácie alebo komunity domorodcov registrované spoločnosťou CONADI.
  Kolumbia
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii MAKAIA, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť: (1) neziskové organizácie, ktoré na neziskovom princípe vykonávajú verejnoprospešnú činnosť; alebo (2) náboženské organizácie.
  Chorvátsko
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Balkans, miestnej sekcii spoločnosti TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť označené ako nadácie, fondy, náboženské komunity alebo združenia, ktorých cieľom je verejnoprospešná činnosť tak, ako je uvedené v 7. článku v 7. odstavci zákona o dani z príjmu z roku 2004, v znení neskorších predpisov.
  Česká republika
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Česká republika, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť: (1) spolky; (2) ústavy; (3) poskytovatelia sociálnych služieb registrovaní na Ministerstve práce a sociálnych vecí a na Ministerstve spravodlivosti; (4) nadácie; (5) nadačné fondy; (6) všeobecne prospešné spoločnosti; and (7) cirkevné organizácie registrované na Ministerstve kultúry. Všetky organizácie sú registrované na Ministerstve spravodlivosti, pokiaľ nie je uvedené inak.
  Dánsko
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Danmark, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť združenia (foreninger), nadácie (stiftelser), inštitúcie (institutioner) alebo náboženské komunity (religiøse samfund) schválené ministerstvom daní ako subjekty oprávnené prijímať daňovo uznateľné dary podľa častí 8 A a 12 (3) zákona o výbere dane z príjmov štátu (zákon o posudzovaní); alebo také, ktoré majú nariadenia uvádzajúce, že organizácia vykonáva na neziskovom princípe verejnoprospešnú činnosť.
  Fínsko
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Suomi, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia sídliť vo Fínsku a musí ísť o (1) neziskové asociácie (rekisteröity yhdistys), (2) nadácie (säätiöt) alebo (3) náboženské komunity (uskonnollinen yhdyskunta).
  Francúzsko
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii AdB Solidatech, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť neziskové alebo mimovládne organizácie založené podľa zákona association loi 1901, fondation loi 1987, miestneho civilného kódu alebo zákonov fonds de dotation loi 2008-776 a registrované v Journal Officiel des Associations alebo akejkoľvek inej francúzskej právnej publikácii.
  Nemecko
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii Stifter-helfen.de, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť: (1) korporácie s daňovými úľavami; (2) združenia, ktoré na neziskovom princípe vykonávajú verejnoprospešnú činnosť; alebo (3) nadácie, ktoré na neziskovom princípe vykonávajú verejnoprospešnú činnosť.
  Hongkong
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechDonation, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť neziskové mimovládne organizácie alebo trusty založené na základe zakladacej listiny alebo iným spôsobom a schválené vnútroštátnym daňovým úradom ako charity podľa sekcie 88 vyhlášky o vnútroštátnej dani z príjmov.
  Maďarsko
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii CivilTech, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Združenia (egyesületek), nadácie (alapítványok) alebo neziskové spoločnosti (nonprofit gazdasági társaságok), ktorým príslušný registrový súd udelil štatút verejnoprospešnej spoločnosti, a/alebo registrovaní civilní príjemcovia (regisztrált civil kedvezményezettek), ktorí majú nárok na odpočet 1 % zo zaplatenej dane tak, ako je to uvedené v sekcii 4(1)(a) zákona CXXVI z roku 1996.
  India
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii BigTech, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť registrované spolky, trusty alebo spoločnosti založené podľa sekcie 8 (predtým sekcie 25) A zároveň byť držiteľmi platnej registrácie podľa zákona o regulácii zahraničných príspevkov (FCRA).
  Indonézia
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Asia, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť (1) nadácie (yayasan) schválené ako právnické osoby ministerstvom spravodlivosti a ľudských práv, (2) združenia zapísané v registri (perkumpulan) schválené ako právnické osoby ministerstvom spravodlivosti a ľudských práv, (3) prípadne spoločenské organizácie (organisasi kemasyarakatan) registrované ministerstvom vnútra, úradom guvernéra provincie alebo miestnymi úradmi.
  Írsko
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii ENCLUDEit, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť (1) schválené subjekty s oprávnením na daňové zvýhodnenie darov, (2) dobročinné organizácie registrované na úrade CRA, (3) športové subjekty oslobodené od daní alebo (4) spoločnosti s ručením obmedzeným registrované na úrade CRO, ktoré na neziskovom princípe vykonávajú verejnoprospešnú činnosť.
  Taliansko
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii SocialTechno, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť (1) združenia (associazioni), nadácie (fondazioni), spoločenské družstvá (società cooperativi) registrované ako všeobecne prospešné neziskové organizácie (organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS), (2) medzinárodné mimovládne organizácie (organizzazioni non governativa – ONG) registrované na ministerstve zahraničnej a medzinárodnej spolupráce, (3) náboženské organizácie (4) alebo iné organizácie, ktoré na neziskovom princípe prevádzkujú verejnoprospešnú činnosť.
  Izrael
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii Rashi Foundation, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť: (1) verejné inštitúcie schválené na odpočet dane; (2) združenia s certifikátom riadnej správy; (3) združenia; (4) verejnoprospešné nadácie s certifikátom riadnej správy; (5) verejnoprospešné nadácie; (6) verejné nadácie; alebo (7) náboženské nadácie.
  Japonsko
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Japan, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť (1) neziskové korporácie certifikované mestskou alebo prefektúrnou správou, (2) verejnoprospešné spoločnosti schválené mestskou či prefektúrnou správou alebo ministerstvom zdravotníctva, práce a sociálnych vecí, (3) združenia či nadácie s verejným záujmom schválené japonskou komisiou posudzujúcou verejný záujem; alebo (4) všeobecné združenia neziskového typu podľa zákona o zdanení spoločností.
  Keňa
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Kenya, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť (1) mimovládne organizácie registrované (alebo oslobodené od registrácie) výborom pre registráciu mimovládnych organizácií (NGO Coordination Board), (2) spoločnosti s ručením obmedzeným registrované v registri spoločností (Registrar of Companies); (3) spolky registrované (alebo oslobodené od registrácie) v registri spolkov (Registrar of Societies), ktoré na neziskovom princípe prevádzkujú verejnoprospešnú činnosť, (4) fondy registrované ministerstvom pre pôdu, bývanie a urbanistický rozvoj a (5) komunitné organizácie registrované ministerstvom práce a sociálnych vecí, ktoré na neziskovom princípe prevádzkujú verejnoprospešnú činnosť.
  Kórea
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Korea, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia pôsobiť na neziskovom a mimovládnom princípe, realizovať verejnoprospešné ciele a mať nárok na daňovo uznateľné dary. Okrem iných sem patria: Organizácie registrované v súlade so zákonom o asistencii pre neziskové a mimovládne organizácie (비영리민간단체지원법), verejnoprospešné korporácie (공익법인), sociálne nadácie (공익법인), sociálne spolky (사회적협동조합), združenia sociálnych spolkov (사회적협동조합연합회) a organizácie s licenčným kódom 82 alebo 80 pre firmy alebo príslušný obvod.
  Luxembursko
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii SOCIALware, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť registrované ako neziskové organizácie (associations sans but lucratif – ASBL) alebo nadácie (fondations).
  Macao
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechDonation, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť (1) združenia (社團) registrované úradom pre identifikačné služby (身份證明局) so schválenou žiadosťou o dotácie od úradu pre sociálnu starostlivosť, úrad pre vzdelávanie a mládež alebo úradu pre pracovné záležitosti.
  Malajzia
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Asia, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť (1) mimovládne organizácie a inštitúcie spĺňajúce podmienky pre daňovom odpočítateľné dary, (2) charitatívne fondy, (3) islamské nadačné fondy, (4) spoločnosti s ručením obmedzeným, ktoré na neziskovom princípe prevádzkujú verejnoprospešnú činnosť a (5) spolky, ktoré na neziskovom princípe prevádzkujú verejnoprospešnú činnosť.
  Mexiko
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii OSC Digital Cemefi, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť uznané ako autorizované spoločnosti na prijímanie darov (Donatarias Autorizadas) a registrované v rámci zákona o propagácii (organizácie CLUNI) alebo musí ísť o súkromné inštitúcie poskytujúce starostlivosť (instituciones de asistencia privada – IAP), prípadne podobné subjekty.
  Holandsko
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Nederland, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť neziskové alebo mimovládne organizácie so štatútom verejnoprospešnej organizácie (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI) alebo inštitúcie podporujúce sociálnu starostlivosť (Sociaal Beland Behartigende Instelling – SBBI), ktoré sú oslobodená od dane; nadácie (stichtingen) alebo združenia (verenigingen) vykonávajúce verejnoprospešnú činnosť; prípadne cirkvi alebo iné náboženské organizácie (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).
  Nový Zéland
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup New Zealand, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia mať sídlo na Novom Zélande alebo v Tokelau: (1) neziskové organizácie registrované v registri neziskových organizácií, (2) organizácie opprávnené na prijímanie darov (donee organizations) schválené úradom Inland Revenue Department (IRD) alebo (3) neziskové organizácie, ktoré úrad IRD schválil na oslobodenie od danej z príjmov.
  Nórsko
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Norge, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť spoločnosti (selskaper), nadácie (stiftelser), združenia (sammenslutninger) alebo náboženské komunity (livssynssamfunn) s nárokom na daňovo uznateľné dary podľa sekcie 6-50 nórskeho zákona o daniach (Lov om skatt av formue og inntekt (Skatteloven) a/alebo spoločnosti, nadácie, združenia a náboženské komunity uvedené v dobrovoľnom registri (Frivillighetsregisteret).
  Filipíny
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Asia, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť registrované komisiou pre cenné papiere a preukázať neakciový a neziskový štatút prostredníctvom riadiacich dokumentov, certifikát oslobodenia od dane vydaný daňovým úradom a/alebo akreditáciu od filipínskej rady pre neziskovú certifikáciu.
  Poľsko
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii Technologie.org.pl, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť verejnoprospešné spoločnosti (Organizacja Pożytku Publicznego), nadácie alebo združenia registrované národným registrovým súdom (Krajowy Rejestr Sądowy – KRS) vedeným ministerstvom spravodlivosti.
  Portoriko
  • Organizácie musia byť overené spoločnosťou TechSoup.
  • Organizácie sa musia nachádzať v Portoriku a byť americkým úradom IRS uznané ako organizácie oslobodené od federálnej dane z príjmu podľa oddielu 501(c)(3) daňového zákonníka (IRC).
  Rumunsko
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii techsoup.ro, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť registrované ako združenia, nadácie, federácie a náboženské združenia, ktoré na neziskovom princípe vykonávajú verejnoprospešnú činnosť.
  Rusko
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii InfoDonor, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť: (1) nekomerčné organizácie; alebo (2) medzinárodné nekomerčné organizácie.
  Srbsko
  • Organizácie spĺňajúce podmienky na príjem daňovo odpočítateľných príspevkov podľa článku 15 zákona o dani zo zisku spoločností alebo iné organizácie (ako sú napríklad nadácie, združenia a fondy), ktoré na neziskovom princípe prevádzkujú verejnoprospešnú činnosť.
  Singapur
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Asia, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť neziskové alebo mimovládne organizácie registrované komisárom pre charity a/alebo také, ktoré majú štatút inštitúcie verejného charakteru.
  Slovensko
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Slovakia, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť neziskové organizácie, nadácie alebo neinvestičné fondy registrované ministerstvom vnútra; civilné združenia uvedené v centrálnom registri (okrem odborových organizácií a zamestnávateľských organizácií, združení s potvrdenou činnosťou a živnostenských spoločenstiev), slovenský Červený kríž alebo právnické osoby založené cirkvami a náboženskými organizáciami.
  Slovinsko
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Slovenija, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť neziskové alebo mimovládne organizácie označené ako združenia, nadácie alebo súkromné inštitúty s licenciou, ktorá ich oprávňuje zapojiť sa do realizácie verejnoprospešných služieb, prípadne náboženské komunity registrované ministerstvom kultúry.
  Južná Afrika
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii SANGOTeCH, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť: (1) verejnoprospešné organizácie zriadené na základe oddielu 18A; (2) verejnoprospešné organizácie; (3) neziskové organizácie; (4) neziskové spoločnosti, ktoré na neziskovom princípe prevádzkujú verejnoprospešnú činnosť; alebo (5) fondy, ktoré na neziskovom princípe prevádzkujú verejnoprospešnú činnosť
  Španielsko
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii Ilunion Consultoría, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť (1) organizácie so stavom verejnoprospešného subjektu, (2) organizácie, ktoré sú neziskovými subjektmi, alebo (3) iné organizácie, ako sú združenia, športové kluby či federácie, neziskové spolky a náboženské subjekty prevádzkujúce na neziskovom princípe verejnoprospešnú činnosť.
  Švédsko
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Sverige, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia na neziskovom princípe vykonávať verejnoprospešnú činnosť ako: (1) združenia; (2) nadácie; alebo (3) komunity veriacich.
  Švajčiarsko
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii Stifter-helfen.ch, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia na neziskovom princípe vykonávať verejnoprospešnú činnosť ako: (1) nadácie; (2) združenia; alebo (3) korporácie s oslobodením od dane.
  Taiwan
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Taiwan, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť neziskové či mimovládne organizácie s notársky overeným certifikátom právnickej osoby a licenciou od oddelenia centrálnej vlády alebo miestne organizácie licencované zastupiteľstvom príslušného regionálneho mesta alebo kraja.
  Thajsko
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Asia, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.    
  • Organizácie musia byť (1) organizácie so štatútom spoločností oslobodených od dane udelený thajským daňovým úradom, (2) verejnoprospešné organizácie s certifikátom od úradu národnej komisie pre sociálnu starostlivosť alebo (3) nadácie či združenia registrované ministerstvom vnútra, ministerstvom kultúry alebo kanceláriou guvernéra príslušnej provincie.
  Turecko
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Turkiye, miestnej sekcii spoločnosti TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť združenia registrované riaditeľstvom združení alebo nadácie registrované hlavným riaditeľstvom nadácií.
  Spojené kráľovstvo 
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii tt-exchange, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia byť neziskové alebo mimovládne organizácie s uznaným štatútom charitatívnej spoločnosti v ich príslušnej oblasti:
   • Anglicko a Wales: musia byť registrované na úrade pre charitu v Anglicku a Walese (Charity Commission for England and Wales) a/alebo registrované úradom pre príjmy a clá (HM Revenue & Customs – HMRC) ako oslobodené od dane;
   • Škótsko: organizácie musia byť registrované na škótskom úrade pre reguláciu charít (Office of the Scottish Charity Regulator – OSCR) a/alebo registrované úradom pre príjmy a clá (HM Revenue & Customs) ako oslobodené od dane;
   • Severné Írsko: organizácie musia byť registrované na úrade pre charitu v Severnom Írsku (Charity Commission for Northern Ireland) a/alebo registrované úradom pre príjmy a clá (HMRC) ako oslobodené od dane;
   • Jersey: organizácie musia byť charitatívnymi organizáciami registrovanými na úrade splnomocnenca pre charitatívne organizácie v Jersey (Jersey Charity Commissioner);
   • Guernsey: organizácie musia byť členom združenia charít na ostrove Guernsey (Association of Guernsey Charities);
   • Isle of Man: organizácie musia byť registrované v zozname charít registrovaných na ostrove Man (Index of Registered Isle of Man Charities);
   • Falklandské ostrovy: organizácie musia byť registrované na úrade pre charitu v Anglicku a Walese (Charity Commission for England and Wales) a/alebo uvedené v zozname charít schválenom guvernérom a zverejnené v časopise Gazette.
  Spojené štáty americké
  • Organizácie musia byť úradom IRS uznané ako organizácie oslobodené od dane podľa zákona 501(c)(3), vytvorené na charitatívne, vzdelávacie, náboženské, literárne, vedecké a ďalšie účely, ktoré nepodliehajú zdaneniu. 
  • Finančne sponzorované organizácie nemajú nárok na účasť v programe Google pre neziskové organizácie.
  • Organizácie, ako sú napríklad cirkvi, ktoré sú automaticky považované za subjekty oslobodené od dane v rámci skupinového oslobodenia, musia byť uznané úradom IRS ako oslobodené od dane podľa zákona 501(c)(3), aby spĺňali podmienky účasti v programe Google pre neziskové organizácie.
  • Organizácie musia byť overené spoločnosťou TechSoup.
  Vietnam
  • Organizácie musia byť v súčasnosti registrované v organizácii TechSoup Asia, miestnej sekcii organizácie TechSoup Global.
  • Organizácie musia mať príslušné licencie a povolenia, ako napríklad ustanovizeň poskytujúca sociálne úľavy, charitatívny fond (vrátane súkromných nadácií), medzinárodná mimovládna organizácia, združenie alebo vedecká a technologická organizácia vykonávajúca charitatívnu činnosť.

Poznámka: Ak tu vaša krajina nie je uvedená, program Google pre neziskové organizácie sme vo vašej krajine ešte nespustili. Niektoré služby sú k dispozícii iba na určitých trhoch. Celý zoznam nájdete tu.

 

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?