Podmínky účasti

Organizace, která chce účet Google pro neziskové organizace, musí splnit tyto podmínky:

 1. Musí být zaregistrována jako charitativní organizace v některé z níže uvedených zemí. Všechny organizace také musejí být ověřeny jako neziskové u ověřovacího partnera programu Google pro neziskové organizace Percent.

 2. Musí splňovat požadavky pro zemi, ve které působí. V seznamu níže najděte svou zemi a podívejte se na požadavky.

 3. Musí odsouhlasit dodatečné smluvní podmínky programu Google pro neziskové organizace

Vaše organizace nesplňuje podmínky účasti v programu Google pro neziskové organizace, pokud se jedná o:

 • státní subjekt či organizaci,
 • nemocnici nebo organizaci poskytující zdravotní péči (charitativní pobočky nebo nadace přidružené k organizacím poskytujícím zdravotní péči se zapojit mohou),
 • školu, akademickou instituci či univerzitu (dobročinné sekce vzdělávacích organizací se zapojit mohou). Další informace o programech společnosti Google pro vzdělávací instituce naleznete na stránkách Google for Education.

 

Požadavky platné v jednotlivých zemích

Poznámka: Pokud zde vaše země není uvedena, program Google pro neziskové organizace jsme ve vaší zemi dosud nespustili.

 

Argentina

 • Organizace musejí být registrovány jako (i) občanská sdružení, (ii) nadace, (iii) organizace s daňovou výjimkou, (iv) jiné organizace působící na neziskové bázi ve veřejném zájmu, (v) mezinárodní neziskové organizace s daňovou výjimkou, (vi) náboženské organizace.

Austrálie

 • Musí se jednat o organizace zaregistrované u některého z následujících subjektů: (i) u komise Australian Charities and Nonprofits Commission (ACNC), (ii) u úřadu Australian Taxation Office (ATO) coby příjemci odpočitatelných darů (DGR) nebo (iii) u úřadu ATO coby neziskové organizace osvobozené od daně z příjmů.

Rakousko

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) nadace a fondy (Stiftungen und des fonds), (ii) sdružení (Vereine), (iii) společnosti (gemeinnützige gesellschaften mit beschränkter Haftung čili gGmbH, nebo körperschaften des öffentlichen Rechts čili KdÖR), (iv) náboženské organizace (religionsgemeinschaften), (v) mezinárodní nevládní organizace (nichtstaatliche internationale organisationen).

Belgie

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) nezisková sdružení (association sans but lucrative (ASBL) – vereniging zonder winstoogmerk (VZW)), (ii) mezinárodní nezisková sdružení (association internationale sans but lucratif (AISBL) – internationale vereniging zonder winstoogmerk (IVZW)), (iii) soukromé nadace (fondation privée – private stichting) nebo (iv) veřejně prospěšné nadace (fondation d’utilité publique – stichting van openbaar nut).

Bosna a Hercegovina

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) veřejně prospěšné organizace, (ii) nezisková sdružení a neziskové nadace nebo (ii) náboženské organizace.

Botswana

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) asociace, (ii) společnosti s ručením omezeným nebo (iii) neziskové fondy.

Brazílie

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) charitativní organizace a organizace s označením Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), Federal Public Utility (UPF) nebo (Social Organisation), (ii) občanské organizace, (iii) sdružení, (iv) soukromé nadace nebo (v) jiné neziskové subjekty.

Bulharsko

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) neziskové právnické osoby (NPLE).

Kanada

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) charitativní organizace u úřadu Canada Revenue Agency (CRA), (ii) neziskový subjekt s daňovou výjimkou, (iii) federální nezisková společnost, (iv) provinční nezisková organizace.

Chile

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) neziskové organizace, (ii) komunitní organizace a místní rady, (iii) korporace a veřejně prospěšné nadace, (iv) sdružení a komunity zaregistrované u úřadu CONADI.

Kolumbie

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) neziskové organizace, (ii) sdružení, (iii) nadace nebo (iv) náboženské organizace.

Chorvatsko

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) nadace, (ii) sdružení, (iii) náboženské komunity.

Kypr

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako: (i) dobročinné organizace (εγκριμένα φιλανθρωπικά ιδρύματα), (ii) nadace (ιδρυμάτων), (iii) sdružení a asociace (σωματείων), (iv) jiné neziskové organizace, (v) mezinárodní nevládní organizace.

Česko

 • Organizace musejí být zaregistrovány u Ministerstva spravedlnosti jako (i) spolky, (ii) nadace, (iii) ústavy, (iv) nadační fondy, (v) obecně prospěšné společnosti, (vi) poskytovatelé sociálních služeb zaregistrovaní u Ministerstva práce a sociálních věcí nebo (vii) církevní organizace zaregistrované u Ministerstva kultury.

Dánsko

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) sdružení (foreninger), (ii) nadace (stiftelser), (iii) instituce (institutioner), (iv) náboženské komunity (religiøse samfund) nebo (v) organizace přijímající dary odečitatelné z daní.

Ekvádor

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) nadace (fundaciones), (ii) neziskové organizace (corporaciones sin fines de lucro), (iii) náboženské organizace (organizaciones religiosas).

Estonsko

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) neziskové organizace podle definice daňové a celní rady, (ii) sdružení, (iii) nadace, (iv) náboženská sdružení nebo spolky.

Finsko

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) sdružení (rekisteröity yhdistys), (ii) nadace (säätiöt), (iii) náboženské komunity (uskonnollinen yhdyskunta).

Francie

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) neziskové organizace založené podle rozhodného práva a zaregistrované ve francouzském veřejném rejstříku (Journal Officiel des Associations nebo jiném).

Německo

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) sdružení (Verein, e.V.), (ii) nadace (Stiftung) nebo (iii) společnosti s daňovými výhodami (např. neziskové společnosti s ručením omezeným – gGmbH čili gemeinnützige GmbH nebo gUG čili gemeinnützige Unternehmergesellschaft).

Ghana

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) charitativní organizace, (ii) nevládní organizace, (iii) nadace nebo (iv) neziskové společnosti s ručením omezeným.

Řecko

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) nadace (κοινωφελη ιδρυματα), (ii) dobročinná sdružení (φιλανθρωπικών σωματείων), (iii) nezisková sdružení, (iv) občanské neziskové společnosti, (v) církevní a náboženské komunity (εκκλησιαστικές και θρησκευτικές κοινότητες).

Hongkong

 • Organizace musejí být úřadem Inland Revenue Department (IRD) osvobozeny od daně. Musejí být zaregistrovány jako (i) dobročinné instituce, (ii) veřejné fondy.

Maďarsko

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) sdružení (egyesületek), nadace (alapítványok) a náboženské komunity uznané jako daňoví příjemci, (ii) neziskové organizace (nonprofit gazdasági társaságok), (iii) náboženské komunity, (iv) jiné neziskové organizace nebo nadace.

Island

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) veřejně prospěšné organizace (félög til almannaheilla), (ii) veřejně prospěšné organizace s mezinárodními aktivitami (almannaheillafélög yfir landamæri), (iii) nevládní organizace (félagasamtök), (iv) soukromé nadace se schválenou zakládací listinou (sjálfseignastofnanir með staðfesta skipulagsskrá), (v) náboženské organizace a organizace zaměřené na návrat do běžného života (trúfélög og lífsskoðunarfélög).

Indie

 • Musí se jednat o organizace registrované podle zákona o předpisech pro zahraniční dary (FCRA) jako (i) sdružení, (ii) fondy, (iii) společnosti podle oddílu 8 (dříve oddíl 25).

Indonésie

 • Musí se jednat o organizace zaregistrované jako: (i) nadace (yayasan), které Ministerstvo spravedlnosti a lidských práv schválilo jako právní subjekty, (ii) sdružení (perkumpulan), které Ministerstvo spravedlnosti a lidských práv schválilo jako právní subjekty, nebo (iii) společenské organizace (organisasi kemasyarakatan) registrované u Ministerstva vnitra, guvernéra provincie nebo místních úřadů.

Irsko

 • Musí se jednat o organizace zaregistrované jako: (1) charitativní organizace u regulačního úřadu dobročinných organizací CRA (Charities Regulatory Authority), (2) organizace osvobozené od daně a takto vedené u finančního úřadu Revenue Commissioners, (3) sportovní subjekty osvobozené od daní, nebo (4) společnosti s ručením omezeným provozující na neziskové bázi veřejně prospěšnou činnost a zaregistrované v obchodním rejstříku Companies Registry Office.

Izrael

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (1) sdružení (Amuta), (2) sdružení s osvědčením o řádném řízení, (3) veřejně prospěšné nadace, (4) veřejně prospěšné nadace s osvědčením o řádném řízení, (5) veřejné instituce schválené pro osvobození od daně, (6) veřejně prospěšné společnosti, (7) veřejné nadační organizace nebo (8) náboženské nadace.

Itálie

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) sdružení (Associazione), (ii) nadace (Fondazioni), (iii) společenská sdružení (societa cooperativi), (iv) obecně prospěšné neziskové organizace (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ONLUS), (v) mezinárodní nevládní organizace (organizzazioni non governativa – ONG) zaregistrované u Ministerstva zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce, (vi) náboženské organizace (istituzioni religiose), (vii) jiné neziskové organizace.

Japonsko

 • Musí se jednat o organizaci zaregistrovanou jako (i) veřejně prospěšné sdružení (Koueki Shadan Houjin), (ii) veřejně prospěšná nadace (Koeki Zaidan Houjin) schválená Komisí pro veřejný zájem, (iii) zvláštní nezisková společnost (tokutei hieiri katsudo hojin) certifikovaná městskou nebo prefekturní správou, (iii) veřejně prospěšná společnost schválená městskou či prefekturní správou a/nebo Ministerstvem zdravotnictví, práce a sociálních věcí, nebo (iv) obecné sdružení neziskového typu podle zákona o zdanění společností.

Keňa

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) nevládní organizace registrované (nebo osvobozené od registrace) u výboru pro registraci nevládních organizací (NGO Coordination Board), (ii) společnosti s ručením omezeným registrované v rejstříku společností (Registrar of Companies), (iii) neziskové spolky registrované (nebo osvobozené od registrace) v rejstříku spolků (Registrar of Societies), (iv) nadace registrované u Ministerstva pro půdu a fyzické plánování, (v) komunitní organizace registrované u Ministerstva práce, sociálního zabezpečení a služeb.

Korea

 • Musí se jednat o organizace zaregistrované jako (i) veřejně prospěšné organizace způsobilé k přijímání darů odečitatelných z daní, (ii) soukromé neziskové organizace způsobilé k přijímání darů, (iii) ostatní neziskové nevládní organizace.

Lotyšsko

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) veřejně prospěšné organizace (sabiedriskā labuma organizācijas), (ii) sdružení (biedrību), (iii) nadace (nodibinājumu) nebo (iv) náboženské organizace.

Litva

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) charitativní organizace, (ii) sponzorské fondy, (iii) organizace se statusem příjemce, (iv) veřejné instituce, (v) sdružení nebo (vi) náboženské organizace.

Lucembursko

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) veřejně prospěšné organizace, (ii) nezisková sdružení (Association sans but lucratif (ASBL)) nebo (iii) nadace (Fondation d' utilité publique).

Macao

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) sdružení (社團) registrovaná u Odboru identifikačních služeb (身份證明局), jejichž žádost o podporu schválil Odbor sociální péče, Odbor vzdělávání a záležitostí mládeže nebo Odbor práce.

Malajsie

 • Musí se jednat o organizace zaregistrované jako (i) nevládní organizace a instituce splňující podmínky pro daňově odpočitatelné dary, (ii) charitativní fondy, (iii) sdružení mladých, (iv) nezisková sdružení, (v) neziskové společnosti s ručením omezeným, (vi) islámské nadační fondy nebo (vii) mešity.

Malta

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) dobročinné organizace nebo neziskové kluby osvobozené od daně nebo jako (ii) dobrovolné organizace.

Mexiko

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) oprávněné příjemce darů, (ii) organizaci CLUNI, (iii) jiné soukromé charitativní nebo asistenční organizace provozující neziskovou činnost, (iv) náboženská sdružení.

Nizozemsko

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) nezisková sdružení (Verenigingen), (ii) neziskové organizace (Stichtingen), (iii) sdružení nebo nadace se statusem veřejně prospěšné organizace (Algemeen Nut Beogende Instelling – ANBI) nebo (iv) církve a jiné náboženské organizace (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen).

Nový Zéland

 • Musí se jednat o organizace se sídlem na Novém Zélandu nebo v Tokelau zaregistrované jako: (1) dobročinné organizace u úřadu NZ Charities Services, (2) neziskové organizace osvobozené od daně u úřadu Inland Revenue Department, nebo (3) organizace oprávněné k přijímání darů (donee organizations).

Nigérie

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) organizace, které mohou být příjemci darů odečitatelných z daní, (ii) sdružení s registrovanými správci majetku nebo (iii) společnosti s ručením omezeným provozované na neziskové bázi.

Norsko

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) neziskové společnosti (selskaper), (ii) nadace (Stiftelser), (iii) sdružení (Sammenslutninger), (iv) náboženské komunity (livssynssamfunn) nebo (v) organizace způsobilé k přijímání daňově odečitatelných darů.

Pákistán

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) schválené neziskové organizace, (ii) charitativní sdružení (společnosti uvedené v oddílu 42), (iii) asociace, (iv) dobrovolnické sociální agentury nebo (v) mezinárodní nevládní organizace (INGO).

Peru

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) sdružení, (ii) nadace, (iii) výbory, (iv) sdružení nebo nadace schválené pro dary odečitatelné z daní.

Filipíny

 • Musí se jednat o organizace zaregistrované jako (i) instituce přijímající dary nebo (ii) jiné než akciové korporace působící na neziskové bázi.

Polsko

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) sdružení (stowarzyszenie), (ii) nadace (fundacja), (iii) veřejně prospěšné organizace (organizacjami pożytku publicznego) nebo (iv) náboženské organizace (organizacja religijna).

Portugalsko

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) veřejně prospěšné právnické osoby, (ii) soukromé instituce sociální solidarity, (iii) nevládní organizace, (iv) náboženské organizace nebo (v) nevládní organizace pro rozvojovou spolupráci.

Portoriko

 • Část teritoria Spojených států amerických, viz definice neziskové organizace pro Spojené státy americké.

Rumunsko

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) sdružení, (ii) nadace, (iii) federace nebo (iv) náboženské organizace. Všechny organizace musí fungovat na neziskové bázi.

Srbsko

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) organizace oprávněné přijímat příspěvky odečitatelné z daní (článek 15 zákona o dani ze zisku společností), (ii) nadace, (iii) sdružení, (iv) nadační fondy nebo (v) jiné neziskové organizace.

Singapur

 • Musí se jednat o organizace zaregistrované jako (i) instituce veřejného charakteru, (ii) charity, (iii) ostatní organizace fungující na neziskové bázi jako veřejně prospěšná sdružení, (iv) charitativní fondy zaregistrované jako právnické osoby, (v) sdružení nebo (vi) společnosti s ručením omezeným.

Slovensko

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) neziskové organizace, (ii) nadace, (iii) neinvestiční investiční fondy, (iv) občanská sdružení, (v) Slovenský Červený kříž, (vi) církve, náboženské společnosti nebo jiné náboženské organizace nebo jako (vii) organizace s mezinárodním prvkem.

Slovinsko

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) sdružení, (ii) nadace, (iii) soukromé instituty s licencí k provozování veřejně prospěšných služeb nebo (iv) náboženské komunity registrované u Ministerstva kultury.

Jihoafrická republika

 • Organizace musejí být registrovány jako (i) nezisková organizace dle oddílu 18A, (ii) veřejně prospěšné organizace, (iii) neziskové organizace, (iv) neziskové společnosti působící na neziskové bázi ve veřejném zájmu, (v) neziskový fond.

Španělsko

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) sdružení, (ii) nadace, (iii) družstva společenské iniciativy, (iv) jiné neziskové subjekty, například sportovní kluby nebo federace, (v) veřejně prospěšné organizace nebo (vi) náboženské organizace.

Švédsko

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) nezisková sdružení (Ideella föreningar), (ii) nadace (Stiftelser) nebo (iii) náboženské komunity.

Švýcarsko

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) sdružení podle švýcarského občanského zákoníku, (ii) nadace (Stiftung) podle švýcarského občanského zákoníku nebo (iii) organizace s daňovou výjimkou.

Tchaj‑wan

 • Musí se jednat o organizace zaregistrované jako (i) sociální sdružení nebo (ii) veřejně prospěšné nadace.

Tanzanie

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) charitativní organizace schválené pro dary odečitatelné z daní, (ii) nevládní organizace nebo (iii) náboženské organizace.

Thajsko

 • Musí se jednat o organizace zaregistrované jako (i) organizace osvobozené od daně, (ii) veřejně prospěšné organizace, (iii) nadace, (iv) sdružení nebo (v) zahraniční nevládní organizace.

Turecko

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) nadace, (ii) nadace osvobozené od daně, (iii) sdružení nebo (iv) sociální družstva, která na neziskové bázi provozují veřejně prospěšnou činnost.

Ukrajina

 • Organizace musejí být zaregistrovány jako (i) charitativní organizace, (ii) veřejná sdružení, (iii) náboženské organizace nebo (iv) mezinárodní neziskové organizace.

Spojené království (včetně Anglie, Walesu, Skotska a Severního Irska)  

 • Musí se jednat o organizace zaregistrované u regulačního úřadu charitativních organizací v Anglii a Walesu (Charity Commission), Severním Irsku (NICC) nebo Skotsku (OSCR), nebo vedené u úřadu HMRC jako organizace či církve osvobozené od daně.

Spojené státy americké

 • Organizace musejí být (i) zaregistrovány u daňového úřadu IRS jako osvobozené od federální daně z příjmu podle § 501(c)(3) zákona o domácím příjmu v USA nebo (ii) ve skupině osvobozené od daně s prokázanou příslušností k centrální neziskové organizaci, která má status podle paragrafu 501(c)(3).
 • Aktuálně nezpůsobilé organizace: Finančně sponzorované organizace, které nemají vlastní status podle paragrafu 501(c)(3).

Vietnam

 • Musí se jednat o organizace zaregistrované jako (i) soukromá sociální zařízení (SRE), (ii) charitativní fondy a sociální fondy, (iii) mezinárodní nevládní organizace (INGO), (iv) sdružení, (v) náboženské organizace, (vi) vědecké a technologická organizace (STO) nebo (vii) jiné neziskové organizace.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka