ค้นหาใน Google และส่งผลการค้นหาจากแป้นพิมพ์

คุณค้นหาใน Google และส่งผลการค้นหาจากแป้นพิมพ์ของอุปกรณ์ได้โดยใช้ Gboard

Gboard ช่วยให้คุณทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • ค้นหาและส่งอะไรก็ได้จาก Google เช่น ข้อมูลร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆ วิดีโอ และพยากรณ์อากาศ
 • ค้นหาและส่ง GIF, อีโมจิ และสติกเกอร์
 • พิมพ์ด้วยเสียงของคุณ
 • ใช้ภาษามากกว่า 1 ภาษาในการสนทนาเดียวกัน
 • พิมพ์ได้เร็วขึ้นด้วยการเลื่อนนิ้วผ่านตัวอักษรที่ต้องการด้วยการพิมพ์แบบเลื่อนผ่าน
หมายเหตุ : หากอุปกรณ์ของคุณใช้ Android Oreo (รุ่น Go) บางขั้นตอนอาจไม่ทำงาน

ดาวน์โหลด Gboard

 • ดาวน์โหลด Gboard จาก Play Store
 • Gboard เป็นแป้นพิมพ์เริ่มต้นของอุปกรณ์ Android บางรุ่นอยู่แล้ว ตรวจสอบว่าคุณกำลังใช้เวอร์ชันล่าสุดด้วยการตรวจหาอัปเดตใน Play Store 
ภาษาที่รองรับ
 • อับคาเซีย
 • อาเจะฮ์
 • อะดีเกยา
 • แอฟริคานส์
 • อหิราณี
 • อะคัน
 • แอลเบเนีย
 • อัมฮาริก*
 • อาหรับ
 • อาหรับ (โมร็อกโก)
 • อารากอน
 • อาร์เมเนีย
 • อาร์เมเนีย (การทับศัพท์)
 • อัสสัม
 • อัสสัม (ละติน)
 • อังกฤษแบบอัสสัม
 • อัสตูเรียส
 • อวธี
 • ไอมารา
 • อาเซอร์ไบจาน (อาเซอร์ไบจาน)
 • อาเซอร์ไบจาน (อิหร่าน)
 • บาเกลลี
 • พาครี
 • บาฮามาสครีโอล 
 • บาลูจิ
 • บัมบารา (ละติน)
 • บัมบารา (อึนโก)
 • บันจาร์
 • บาชคีร์
 • บาสก์ (สเปน)
 • บาตักโตบา
 • บาวาเรีย
 • เบลารุส
 • เบนช์
 • เบงกาลี (บังกลาเทศ)
 • เบงกาลี (อินเดีย)
 • เบงกาลี (อินเดีย การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบเบงกาลี
 • ภิล
 • โภชปุรี (ไดนามิก)
 • มณีปุระพิษณุปุระ
 • บิสลามา
 • โบโด (เบงกาลี ไดนามิก)
 • โบโด (เบงกาลี การทับศัพท์)
 • โบโด (เทวนาครี ไดนามิก)
 • โบโด (เทวนาครี การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบโบโด
 • บอสเนีย
 • เบรอตง
 • บูกิส
 • บัลแกเรีย
 • บุนเดลี
 • พม่า
 • จีนกวางตุ้ง
 • คาปิซ
 • กาตาลา
 • เซบัวโน
 • บีโคลกลาง
 • ชาบากาโน
 • เชเชน
 • เชอโรกี
 • ชามอร์โร
 • ฉัตตีสครห์ (ไดนามิก)
 • จีน (ตัวย่อ)
 • จีน (ตัวเต็ม)
 • จิตตะกอง
 • ชูวัช
 • คอร์ซิกา
 • โครเอเชีย
 • เช็ก
 • เดนมาร์ก
 • ดารี (อัฟกานิสถาน)
 • เดคคาน
 • ดิเวฮิ
 • ดุณฑรี
 • โดกรี (อาหรับ)
 • โดกรี (อาหรับ การทับศัพท์)
 • โดกรี (เทวนาครี)
 • โดกรี (เทวนาครี การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบโดกรี
 • ดัตช์
 • ดัตช์ (เบลเยียม)
 • ซองคา*
 • หมิ่นตะวันออก
 • เอมิเลีย
 • อังกฤษ (ออสเตรเลีย)
 • อังกฤษ (แคนาดา)
 • อังกฤษ (สหราชอาณาจักร)
 • อังกฤษ (อินเดีย)
 • อังกฤษ (เคนยา)
 • อังกฤษ (ไนจีเรีย)
 • อังกฤษ (ฟิลิปปินส์)
 • อังกฤษ (แอฟริกาใต้)
 • อังกฤษ (สหรัฐฯ)
 • เอสเปรันโต
 • เอสโตเนีย
 • ยูบ*
 • เอิร์สยา
 • แฟโร
 • ฟิจิ
 • ฮินดีฟิจิ (เทวนาครี)
 • ฮินดีฟิจิ (ละติน)
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • ฝรั่งเศส (แอฟริกา)
 • ฝรั่งเศส (เบลเยียม)
 • ฝรั่งเศส (แคนาดา)
 • ฝรั่งเศส (สวิตเซอร์แลนด์)
 • ฟรีเซียน
 • ฟริยูลี
 • ฟูลา (แอดแลม)*
 • ฟูลา (ละติน)*
 • กากอซ
 • กาลิเซีย (สเปน)
 • การ์วาลี (ไดนามิก)
 • จอร์เจีย
 • เยอรมัน
 • เยอรมัน (สวิตเซอร์แลนด์)
 • กีเอซ
 • คิเลกิ
 • กรีก
 • กรีก (การทับศัพท์)
 • กรีนแลนด์
 • กวารานี
 • กินี-บิสเซา ครีโอล
 • คุชราต
 • คุชราต (การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบคุชราต
 • เฮติ (ครีโอล)
 • ฮัลบี
 • ฮารัวตี
 • ฮายันวี (ไดนามิก)
 • เฮาซา
 • ฮาวาย
 • ฮีบรู
 • ฮีลีไกโนน
 • ฮิลล์มารี
 • ฮินดู
 • ฮินดู (การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบอินเดีย
 • ม้ง
 • ฮังการี
 • ไอซ์แลนด์
 • อิกโบ
 • อีโลโก
 • อินโดนีเซีย
 • อินกูช
 • อินเทอร์ลิงกวา
 • ไอริช
 • อิสสีอินเดบีเล
 • อิตาลี
 • อิตาลี (สวิตเซอร์แลนด์)
 • จาเมกา
 • ญี่ปุ่น
 • ชวา
 • คาบาร์เดียน
 • กะลาลลิซุต
 • คัลมึค
 • กาปัมปางัน
 • อังกฤษแบบกันนาดา
 • กังกรี
 • กันนาดา (อินเดีย)
 • กันนาดา (การทับศัพท์)
 • กานอจ
 • คานูรี
 • คาราไช
 • คาราเคาพัค (คารา-เคาพัค) 
 • แคชเมียร์ (อาหรับ)
 • แคชเมียร์ (อาหรับ การทับศัพท์)
 • แคชเมียร์ (เทวนาครี)
 • แคชเมียร์ (เทวนาครี การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบแคชเมียร์
 • คาซัค
 • กาสี
 • เขมร (กัมพูชา)*
 • เติร์กโคราซานี
 • โควาร์*
 • คีช
 • คีช
 • คิคูยู
 • คินยารวันดา
 • คิปสิจิส
 • คิตูบา
 • โคมี
 • คองโก
 • กงกณี 
 • กงกณี (เทวนาครี)
 • กอนกานี (กันนาดา)
 • กงกณี (ละติน)
 • อังกฤษแบบกงกณี
 • เกาหลี
 • คูเมานี
 • เคิร์ด
 • เคิร์ด (อิหร่าน)
 • เคิร์ด (อิรัก)
 • คีร์กีซ
 • ลัค
 • ลัมบาดี (เทวนาครี)
 • ลัมบาดี (กันนาดา)
 • ลัมบาดี (เตลูกู)
 • ลาว*
 • ละติน
 • ลัตเวีย
 • ลิงกาลา*
 • ลัตกาเรียน
 • เลซกี
 • ลีกูเรียน
 • ลิทัวเนีย
 • ลิมเบอร์กิช
 • ลิฟวินการ์จาลา
 • โลซบาน
 • ลอมบาร์ด
 • โลว์แซกซอน
 • ลูกันดา
 • ลูชาย
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มาซิโดเนีย
 • มาดูรา
 • มคธ
 • มากินดาเนา
 • ไมถิลี
 • ไมถิลี (การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบไมถิลี
 • มาลากาซี
 • มลายู (อาหรับ)
 • มลายู (บรูไน ดารุสซาลาม)
 • มลายู (มาเลเซีย)
 • มาลายาลัม (อินเดีย)
 • มาลายาลัม (ละติน)
 • มาลายาลัม (การทับศัพท์)
 • มอลตา
 • มัลวี
 • อังกฤษแบบมาเลเซีย
 • มณีปุระ (เบงกาลี)
 • มณีปุระ (เบงกาลี การทับศัพท์)
 • มณีปุระ (เมเต)
 • มณีปุระ (เมเต การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบมณีปุระ
 • แมนซ์
 • เมารี
 • มาราเนา
 • มราฐี (อินเดีย)
 • มราฐี (การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบมราฐี
 • มาร์วารี (อินเดีย)
 • มาร์วารี (ปากีสถาน)
 • มาซันดารานี
 • เมวารี
 • หมิ่นหนาน, หมิ่นใต้
 • มีนังกาเบา
 • เมเกรเลีย
 • มอคชา
 • มองโกเลีย
 • มอนเตเนโกร (ซิริลิค)
 • มอนเตเนโกร (ละติน)
 • นาวาตล์
 • นาวาโฮ*
 • ดงกา
 • นีโปลิทาน
 • เนปาล (เทวนาครี ไดนามิก)
 • เนปาล (ดั้งเดิม)
 • เนปาล (การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบเนปาล
 • เนวารี (ไดนามิก)
 • นิมาดิ
 • ซามิเหนือ
 • โซโทเหนือ
 • นอร์เวย์
 • นอร์เวย์ (บ็อกมัล)
 • เนียนจา
 • ออกซิแทน
 • โอเดีย
 • โอเดีย (การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบโอเดีย
 • โอโรโม
 • ออสซีเชีย
 • ปังกาซินัน
 • ปาเปียเมนโต
 • พาชโต
 • เปอร์เซีย
 • ปีเยมอนเตส
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • โปรตุเกส (แอฟริกา)
 • โปรตุเกส (บราซิล)
 • โปรตุเกส (โปรตุเกส)
 • อังกฤษแบบปัญจาบ
 • ปัญจาบ (อาหรับ)
 • ปัญจาบ (อาหรับ การทับศัพท์)
 • ปัญจาบ (คุรมุขี)
 • ปัญจาบ (คุรมุขี การทับศัพท์)
 • แคชไค
 • เคชัว
 • รีนโคนาดา บีโคล
 • โรมาเนีย
 • โรมาเนีย (มอลโดวา)
 • โรมานช์
 • รุนดี
 • รัสเซีย
 • รุสซิน
 • ซาดรี
 • ซามัว
 • ซาโมจิเทียน
 • ซังโก
 • สันสกฤต
 • สันสกฤต (การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบสันสกฤต
 • สันถาลี (เบงกาลี)
 • สันถาลี (เทวนาครี)
 • สันถาลี (ละติน)
 • สันถาลี (โอลจิกิ)
 • สันถาลี (โอลจิกิ การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบสันถาลี
 • ซาร์ดิเนีย
 • สก็อตส์
 • แกลิคของสกอตแลนด์
 • เซอร์เบีย
 • เซอร์เบีย (ละติน)
 • ฝรั่งเศสแบบเซเซลวาครีโอล
 • เซโซโท
 • โชนา
 • ซิซิลี
 • สินธี (อาหรับ)
 • สินธี (อาหรับ การทับศัพท์)
 • สินธี (เทวนาครี ไดนามิก)
 • สินธี (เทวนาครี การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบสินธี
 • สิงหล
 • ภาษาสโลวัก
 • สโลวีเนีย
 • โซมาลี
 • สเปน
 • สเปน (อาร์เจนตินา)
 • สเปน (ละตินอเมริกา)
 • สเปน (เม็กซิโก)
 • สเปน (สเปน)
 • สเปน (สหรัฐอเมริกา)
 • สรานาน*
 • ซุนดา
 • สุรจปุรี
 • สวาฮีลี
 • สวาติ
 • สวีเดน
 • สิเลฏี
 • ตากาล็อก
 • ทาจิก
 • ทามาไซท์ (ทิฟินาค)*
 • ทามาไซต์*
 • ทมิฬ (อินเดีย)
 • ทมิฬ (อินเดีย การทับศัพท์)
 • ทมิฬ (สิงคโปร์)
 • ทมิฬ (ศรีลังกา)
 • อังกฤษแบบทมิฬ
 • ทาทาร์
 • ทอสัก
 • เตลูกู (อินเดีย)
 • เตลูกู (การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบเตลูกู
 • เททุม
 • ไทย
 • ทิเบต*
 • ทิกรินยา
 • ทอกพิซิน
 • ตองงา
 • ตูร์วาลี*
 • ซิเวนดา
 • ซองกา
 • ซวานา
 • ตูลู (อินเดีย)
 • ตุรกี
 • เติร์กเมน
 • ตูวา
 • อุดมุร์ต
 • ยูเครน
 • อัปเปอร์แซกซัน เยอรมัน
 • ซอร์เบียตอนบน
 • อูรดู (อินเดีย)
 • อูรดู (ปากีสถาน)
 • อูรดู (การทับศัพท์)
 • อังกฤษแบบอูรดู
 • อุยกูร์
 • อุซเบก (อุซเบกิสถาน)
 • วาสวี
 • เวเนเชีย
 • เว็บเซียน (เว็บส์)
 • เวียดนาม
 • โวโร
 • วักดี
 • วาไร
 • วัลลูน
 • เวลส์
 • เฟลมมิชตะวันตก
 • วอลอฟ
 • โคซา
 • ยากุต
 • ยิดดิช
 • โยรูบา
 • ซาซา
 • ซาซากิ
 • ซีแลนดิก (ซีอูซ)
 • จ้วง
 • ซูลู

ภาษาที่มีเครื่องหมาย * จะไม่มีพจนานุกรม

เปิด Gboard

 1. เปิดแอปใดก็ได้ขึ้นมา แล้วแตะช่องข้อความ
 2. Gboard จะปรากฏขึ้น

ตั้งค่า Gboard

เพิ่มปุ่ม Google Search

คุณค้นหาจากแป้นพิมพ์ได้โดยตรง เพียงแตะ Google Google หากต้องการเพิ่มทางลัดนี้ ให้ทำดังนี้

 1. เปิด Gboard
 2. แตะลูกศร ลูกศรบนแป้นพิมพ์ ที่ด้านซ้ายบนของแป้นพิมพ์
 3. แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น "การตั้งค่า" แอปการตั้งค่า จากนั้น การค้นหา จากนั้น เปิดแสดงปุ่ม "การค้นหาและอื่นๆ"
เลือกภาษา (ไม่บังคับ)

หากต้องการพิมพ์มากกว่า 1 ภาษา ให้เลือกภาษาที่ต้องการ หมายเหตุ: บางภาษาอาจไม่พร้อมใช้งานใน Gboard

เลือกภาษาสำหรับโทรศัพท์

 1. เปิดแอปการตั้งค่า แอปการตั้งค่า ของอุปกรณ์
 2. เลื่อนลง แตะระบบ จากนั้น ภาษา การป้อนข้อมูล และท่าทางสัมผัส จากนั้น ภาษา จากนั้น เพิ่มภาษา
 3. เพิ่มภาษาที่ต้องการ

หากจะนำภาษาออก ที่ด้านขวาบน ให้แตะ "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม จากนั้น นำออก จากนั้น ภาษา จากนั้น นำออก นำออก

เลือกภาษาเฉพาะสำหรับ Gboard เท่านั้น

 1. เปิด Gboard
 2. ที่ด้านซ้ายล่าง ให้แตะเครื่องหมายจุลภาคค้างไว้ จากนั้นแตะ "การตั้งค่า" แอปการตั้งค่า จากนั้น ภาษา
 3. ปิดใช้ภาษาของระบบ
 4. เลือกภาษาที่ต้องการ

ใช้ Gboard

หากต้องการค้นหาใน Google หรือค้นหา GIF โปรดเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ

ค้นหาใน Google และส่งผลการค้นหา

Gboard ช่วยให้คุณค้นหาได้เหมือนที่คุณทำใน Google ตามปกติ ไม่ว่าจะหาหมายเลขเที่ยวบินหรือวิดีโอต่างๆ จากนั้นคุณจะแชร์ผลการค้นหาเหล่านั้นได้

 1. เปิด Gboard เมื่ออยู่ในแอปใดก็ตาม
 2. แตะ Google Google
  หากไม่เห็นปุ่ม Google ให้แตะลูกศร ลูกศรบนแป้นพิมพ์ จากนั้นแตะ "ค้นหา" ค้นหา (ดูวิธีเพิ่มปุ่ม Google ลงในแป้นพิมพ์)
 3. เริ่มพิมพ์ในแถบค้นหา
 4. แตะผลการค้นหาทันใจหรือพิมพ์คำค้นหาให้เสร็จ จากนั้นแตะ "ค้นหา" ค้นหา ที่ด้านขวาล่าง
 5. ดูผลการค้นหา หากมีคำที่แนะนำอยู่ใต้ผลการค้นหา คุณก็แตะคำที่แนะนำเพื่อดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้
 6. แตะแชร์ที่ด้านข้างหรือใต้ผลการค้นหา ลิงก์ไปยังหน้าดังกล่าวจะปรากฏในช่องข้อความ
 7. แตะ "ส่ง" ส่ง
ส่งอีโมจิ, GIF และสติกเกอร์

ส่งอีโมจิ

 1. เปิด Gboard
 2. ที่ด้านขวาล่าง ให้แตะ "อีโมจิ" อีโมจิ  จากนั้น "อีโมจิ" อีโมจิ
 3. ค้นหาอีโมจิโดยทำดังนี้
  • พิมพ์คำค้นหาในช่อง "ค้นหาอีโมจิ" จากนั้นแตะ "ค้นหา" ค้นหา
  • แตะหมวดหมู่อีโมจิที่อยู่ใต้อีโมจิต่างๆ
 4. แตะอีโมจิอย่างน้อย 1 รายการ
 5. แตะ "ส่ง" ส่ง

ส่ง GIF

 1. เปิด Gboard
 2. ที่ด้านขวาล่าง ให้แตะ "อีโมจิ" อีโมจิ  จากนั้น GIF (หากมีเส้นขีดทับคำว่า "GIF" แสดงว่าแอปนี้ส่ง GIF ไม่ได้)
 3. หากต้องการค้นหา GIF ให้ทำดังนี้
  • พิมพ์คำค้นหาในช่อง "ค้นหา GIF" จากนั้นแตะ "ค้นหา" ค้นหา
  • แตะหมวดหมู่ GIF (ข้อความสีเทา) จากใต้ช่อง GIF
 4. แตะ GIF ที่ต้องการ
 5. แตะ "ส่ง" ส่ง

ส่งสติกเกอร์

 1. เปิด Gboard
 2. แตะ Google Google จากนั้น "สติกเกอร์" แทรกสติกเกอร์
 3. แตกสติกเกอร์ที่ต้องการแทรก หากยังไม่ได้เพิ่มสติกเกอร์ ระบบจะขอให้ดาวน์โหลดสติกเกอร์ 1 แพ็ก

วิธีเพิ่มสติกเกอร์: แตะ "อีโมจิ" อีโมจิ  จากนั้น สติกเกอร์ แทรกสติกเกอร์ จากนั้น เพิ่ม เพิ่ม

พิมพ์เป็นภาษามากกว่า 1 ภาษา

หลังจากที่เลือกภาษาแล้ว คุณจะพิมพ์เป็นภาษาหนึ่ง แล้วเปลี่ยนไปพิมพ์อีกภาษาหนึ่งได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

Gboard จะตรวจหาว่าคุณใช้ภาษาใดอยู่ จากนั้นจะแก้ไขอัตโนมัติ แนะนำ และคาดคะเนคำในภาษานั้นๆ

แปลข้อความ
 1. เปิด Gboard
 2. แตะ Google Google หากไม่เห็นปุ่ม Google ให้แตะลูกศร ลูกศรบนแป้นพิมพ์ (ดูวิธีเพิ่มปุ่ม Google ลงในแป้นพิมพ์)
 3. แตะ "แปลภาษา" Google แปลภาษา
 4. แตะภาษาต้นทาง
 5. แตะภาษาปลายทาง
 6. ป้อนข้อความที่ต้องการแปล คำแปลอัตโนมัติจะปรากฏขึ้น แตะข้อความที่แปลหากต้องการคำแปลเพิ่มเติม
 7. เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะ "เลือก" เลือก
พิมพ์ด้วยเสียงของคุณ
 1. เปิด Gboard
 2. แตะ "ไมโครโฟน" ไมโครโฟน
 3. พูดข้อความที่ต้องการ
 4. หากต้องการลบคำ ให้แตะ "เลิกทำ" เลิกทำ
 5. เมื่อเสร็จแล้ว ให้แตะ "ส่ง" ส่ง
พิมพ์ด้วยการเลื่อนนิ้ว

คุณพิมพ์ตัวสะกดแต่ละตัวโดยเลื่อนนิ้วผ่านตัวอักษรที่ต้องการได้

 1. เปิด Gboard
 2. เลื่อนนิ้วผ่านตัวอักษรต่างๆ ที่ประกอบเป็นคำที่ต้องการ แล้วยกนิ้วขึ้น
 3. คำที่คุณป้อนจะอยู่ในช่องข้อความ
  เคล็ดลับ: คุณไม่จำเป็นต้องแตะแป้นเว้นวรรคระหว่างคำ
 4. หากต้องการแก้ไขคำ ให้พิมพ์เพื่อแก้ไขหรือเลือกคำที่แนะนำใต้ช่องข้อความก็ได้
 5. เมื่อเสร็จแล้วให้แตะ "ส่ง" ส่ง

ความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัว

เราทราบดีว่าข้อความที่คุณพิมพ์ในโทรศัพท์เป็นข้อมูลส่วนตัว เราจึงออกแบบ Gboard มาให้เก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวให้เป็นส่วนตัวเสมอ

ข้อมูลที่ Gboard ส่งให้ Google

 • ระบบจะส่งการค้นหาของคุณไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ของ Google เพื่อแสดงผลการค้นหาให้คุณ
 • ระบบจะส่งสถิติการใช้งานเพื่อแจ้งให้เราทราบถึงฟีเจอร์ที่มีการใช้งานบ่อยที่สุดและเพื่อช่วยให้เราเข้าใจปัญหาต่างๆ

ข้อมูลที่ Gboard ไม่ได้ส่งให้ Google

 • ระบบจะส่งข้อความที่คุณพิมพ์เฉพาะที่เป็นการค้นหาเท่านั้น โดยจะไม่ส่งข้อความอื่น เช่น รหัสผ่านหรือแชทกับเพื่อนๆ
 • และไม่ส่งคำที่บันทึกอยู่ในอุปกรณ์ด้วย คุณสามารถลบคำที่บันทึกไว้ได้ทุกเมื่อ
ลบคำที่บันทึกไว้

Gboard จะบันทึกคำที่คุณพิมพ์เพื่อช่วยคุณเกี่ยวกับตัวสะกดและคาดคะเนการค้นหาที่คุณอาจสนใจ โดยคำเหล่านี้จะบันทึกอยู่ในอุปกรณ์ของคุณเท่านั้น และคุณลบคำที่บันทึกไว้ได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

 1. เปิด Gboard
 2. ที่ด้านซ้ายล่าง ให้แตะเครื่องหมายจุลภาคค้างไว้ จากนั้นแตะ "การตั้งค่า" แอปการตั้งค่า จากนั้น พจนานุกรม จากนั้น ลบคำที่บันทึกไว้
 3. ยืนยันว่าคุณต้องการลบคำเหล่านี้อย่างถาวรด้วยการป้อนหมายเลขที่ให้
 4. แตะตกลง

 

Amy

Amy เป็นผู้เชี่ยวชาญของ Android และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้านี้กับเธอที่ด้านล่าง

บทความนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
Android iPhone และ iPad