Správa nastavení polohy v zariadení s Androidom

Keď máte v zariadení s Androidom zapnuté určovanie polohy, môžete získavať informácie založené na jeho polohe, napríklad predpovede premávky pri dochádzaní, reštaurácie v okolí a miestne výsledky vyhľadávania.

Keď určitá aplikácia využíva polohu vášho zariadenia prostredníctvom GPS, v hornej časti obrazovky sa objaví ikona Poloha Poloha.

Tip: Ak vypnete v zariadení určovanie polohy, aplikácie a služby nebudú môcť získavať polohu vášho zariadenia, ale stále môžete dostávať miestne výsledky a reklamy na základe adresy IP.

Poznámka: Niektoré tieto kroky fungujú iba v Androide verzie 9 a vyššej. Ako skontrolovať verziu Androidu

Vysvetlenie nastavení polohy dostupných v zariadení

Google má viacero služieb založených na polohe, napríklad:

Poznámka: Aplikácie majú vlastné nastavenia. Ďalšie informácie o tom, ako spravovať nastavenia polohy v aplikácii

Zapnutie alebo vypnutie určovania polohy v zariadení

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Zabezpečenie a poloha.
 3. Klepnite na položku Poloha.
 4. Zapnite alebo vypnite možnosť Používať polohu.

Tip: Určovanie polohy v zariadení môžete zapnúť alebo vypnúť aj v rýchlych nastaveniach. Postup nájdete tu

Keď je poloha zapnutá
Keď je poloha vypnutá

Ako pomôcť zariadeniu získavať presnejšiu polohu (Služby určovania polohy Google nazývané aj Presnosť polohy Google)

Zapnutie alebo vypnutie presnosti polohy v zariadení

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Zabezpečenie a poloha a potom Poloha.
 3. Klepnite na Rozšírené a potom Presnosť určovania polohy Google.
  Poznámka: Ak sa nezobrazí možnosť Rozšírené alebo sa zobrazí položka Režim, postupujte podľa pokynov pre staršie verzie Androidu.
 4. Zapnite alebo vypnite možnosť Zlepšiť presnosť polohy.
Keď je Presnosť polohy Google zapnutá

Keď zapnete Presnosť polohy Google, zariadenie bude zisťovať čo najpresnejšiu polohu pomocou týchto zdrojov:

 • GPS,
 • Wi-Fi,
 • mobilné siete,
 • senzory.
Keď je Presnosť polohy Google vypnutá

Keď Presnosť polohy Google vypnete, zariadenie bude zisťovať polohu iba pomocou GPS. GPS môže byť pomalšie a menej presné než iné zdroje.

 

Ako nastaviť, aby zariadenie vyhľadávalo siete či zariadenia v okolí

Ak chcete pomôcť aplikáciám získavať presnejšie informácie o polohe, môžete zariadeniu umožniť vyhľadať prístupové body do siete Wi-Fi alebo zariadenia Bluetooth v okolí.

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Zabezpečenie a poloha a potom Poloha.
 3. Klepnite na Rozšírené a potom Vyhľadávanie.
  Poznámka: Ak sa možnosť Rozšírené nezobrazí, klepnite na Vyhľadávanie.
 4. Zapnite alebo vypnite funkcie Vyhľadávať siete Wi-Fi či Vyhľadávať zariadenia Bluetooth.

Odosielanie polohy v núdzovom prípade

Ak chcete pomôcť prvým zasahujúcim osobám, aby vás rýchlo našli, zavolajte na tiesňovú linku. Vytočte napríklad:

 • 911 v USA,
 • 112 v Európe,
 • 999 na niektorých iných miestach.

Ak tiesňové určovanie polohy v Androide funguje vo vašej krajine aj mobilnej sieti a nevypli ste ho, váš telefón pomocou tejto funkcie automaticky odošle svoju polohu.

Zapnutie a vypnutie tiesňového určovania polohy

Tiesňové určovanie polohy je predvolene zapnuté. Môžete ho kedykoľvek vypnúť alebo znova zapnúť.

 1. Otvorte v telefóne aplikáciu Nastavenia Aplikácia Nastavenia.
 2. Klepnite na Zabezpečenie a poloha.
 3. Klepnite na položky Poloha a potom Rozšírené a potom Tiesňové určovanie polohy Google.
 4. Zapnite alebo vypnite Tiesňové určovanie polohy.

Ako funguje tiesňové určovanie polohy

Telefón používa tiesňové určovanie polohy iba vtedy, keď zavoláte na tiesňovú linku alebo na ňu pošlete správu.

Počas tiesňového volania táto funkcia zapne vo vašom zariadení polohu a použije služby určovania polohy Google a ďalšie nastavenia na získanie najpresnejšej možnej polohy.  Po dokončení hovoru alebo odoslaní správy sa nastavenia prepnú späť do predchádzajúceho režimu.

Zariadenie odosiela polohu autorizovaným tiesňovým partnerom, ktorí pomôžu tiesňovým službám vás lokalizovať. Poloha sa odosiela zo zariadenia priamo tiesňovým partnerom, nie prostredníctvom Googlu.

Po dokončení tiesňového volania alebo odoslaní tiesňovej správy, keď bolo tiesňové určovanie polohy aktívne, odošle zariadenie údaje o využití a analytické údaje do Googlu na účely analýzy fungovania tejto služby. Tieto informácie vás neidentifikujú a Google ich na vašu identifikáciu nepoužíva.

Poznámka: Odosielanie polohy pomocou tiesňového určovania polohy je odlišné od jej zdieľania v Mapách Google. Ďalšie informácie o zdieľaní polohy v Mapách Google

Ak používate staršiu verziu Androidu

Výber režimu určovania polohy (Android verzie 4.4 až 8.1)

Režim určovania polohy môžete zvoliť na základe presnosti, rýchlosti a využitia batérie.

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia.
 2. Klepnite na Zabezpečenie a poloha a potom Poloha.
  Poznámka: Ak sa nezobrazí Zabezpečenie a poloha, klepnite na položku Poloha.
 3. Klepnite na položku Režim. Potom vyberte niektorý z týchto režimov:
  • Vysoká presnosť: získavajte čo najpresnejšiu polohu pomocou GPS, Wi-Fi, mobilných sietí a senzorov. Použite Služby určovania polohy Google na dosiahnutie rýchlejšieho a presnejšieho odhadu polohy zariadenia.
  • Úspora batérie: používajte zdroje, ktoré využívajú menej batérie, napríklad siete Wi-Fi alebo mobilné siete. Použite Služby určovania polohy Google na dosiahnutie rýchlejšieho a presnejšieho odhadu polohy zariadenia.
  • Len senzory zariadenia: používajte iba GPS. Na poskytovanie informácií o polohe sa nepoužijú Služby určovania polohy Google. Táto možnosť môže odhadovať polohu vášho zariadenia pomalšie a môže využívať viac batérie.
Výber prístupu k polohe (Android verzie 4.1 až 4.3)

Ovládajte, aké informácie o polohe môže zariadenie používať.

 1. Otvorte v zariadení aplikáciu Nastavenia.
 2. V časti Osobné klepnite na položku Poloha.
 3. V hornej časti obrazovky zapnite alebo vypnite možnosť Prístup k údajom o mojej polohe.
  • Ak máte prístup k polohe zapnutý, vyberte jednu alebo obe nasledujúce možnosti:
   • Satelity GPS: umožňuje zariadeniu vypočítať približnú polohu na základe signálov satelitov, ako napríklad zariadenie GPS v aute.
   • Poloha Wi-Fi a mobilné siete: umožňuje zariadeniu rýchlejšie odhadnúť polohu pomocou služby určovania polohy spoločnosti Google, ktorá funguje aj bez signálu GPS.
  • Ak je prístup k polohe vypnutý:
   zariadenie nemôže určiť vašu presnú polohu ani ju zdieľať so žiadnymi aplikáciami.

Poznámka: Ak máte tablet, ktorý používa viacero osôb, každá z nich môže mať odlišné nastavenia prístupu k polohe.