Yêu cầu đối với cấu trúc trang web

Các trang mục cố định

Nếu URL của các mục tin tức chính của bạn thay đổi hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng hoặc hằng quý, chúng tôi không thể đưa trang web của bạn vào Google Tin tức. URL tạm thời sẽ ngăn chúng tôi thu thập thông tin từ nội dung mới của bạn, vì chúng tôi không thể phát hiện URL mới nhất để thu thập thông tin. Trình thu thập thông tin tự động của chúng tôi có thể thu thập thông tin từ trang web tốt nhất khi URL của các mục tin tức chính của trang web không thay đổi. Nếu mục tin tức chính của bạn thay đổi sau khi trang web của bạn đã được chấp nhận vào Google Tin tức, hãy cập nhật hồ sơ của chúng tôi về các URL mục của bạn trong Trung tâm xuất bản của Google Tin tức.

Lưu ý: Googlebot-News có thể thu thập thông tin tốt nhất đối với các liên kết HTML và không thể thu thập thông tin liên kết hình ảnh hoặc các liên kết được nhúng trong JavaScript. Hãy đảm bảo rằng bài viết của bạn về trên trang mục chỉ có liên kết HTML.

Ngoài ra, hãy đảm bảo văn bản liên kết trỏ tới bài viết của bạn trong các trang mục khớp với tiêu đề bài viết của bạn và trang. Nếu các yêu cầu kỹ thuật này là vấn đề đối với bạn, chỉ thu thập thông tin sơ đồ trang web có thể là một giải pháp. Hãy liên hệ với nhóm của chúng tôi nếu bạn muốn thử chỉ thu thập thông tin trang web của mình bằng các sơ đồ trang web.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?