Đoạn trích của bài viết không chính xác

Google Tin tức hiển thị một phần nhỏ nội dung bài viết trên trang chủ của chúng tôi và trong kết quả tìm kiếm để cung cấp cho người dùng bản xem trước của bài viết trước khi nhấp vào bài viết đó. Để xác định văn bản cần đưa vào, trình thu thập thông tin của chúng tôi sẽ đọc mã của từng bài viết dành cho phần văn bản nội dung ở gần tiêu đề của bài viết đó. Thông thường, chúng tôi chỉ hiển thị một phần nhỏ nội dung bài viết dưới tiêu đề của chúng trong Google Tin tức.

Nếu Google Tin tức hiển thị đoạn trích của bài viết không chính xác, hãy xem lại mã nguồn của bạn để:

  • Đảm bảo rằng không có văn bản bổ sung nào nằm giữa tiêu đề và phần nội dung của bài viết trong mã nguồn của mỗi trang.
  • Phân biệt rõ ràng văn bản trong dòng ghi tên tác giả và thông tin ngày tháng của bài viết với văn bản trong câu đầu tiên của bài viết.
Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?