Zasady dotyczące Wiadomości Google

Staramy się ułatwiać użytkownikom docieranie do wiadomości pochodzących od wydawców, którzy konsekwentnie publikują niezależne i oryginalne materiały zawierające wiele świeżych, autentycznych i przemyślanych treści. Nasze zasady dotyczące treści i zachowania odgrywają istotną rolę w zapewnianiu zadowolenia zarówno użytkowników, jak i współpracujących z nami wydawców. Aby witryny mogły być widoczne w miejscach wyświetlania wiadomości, muszą spełniać wymagania określone we wskazówkach Google dla webmasterów oraz w poniższych zasadach dotyczących wiadomości.

Gdy wykryjemy treści, które naruszają te zasady, możemy je usunąć z miejsc wyświetlania wiadomości, takich jak sekcja Najważniejsze artykuły czy aplikacje Wiadomości Google. W przypadku wielokrotnych lub poważnych naruszeń witryna może nie kwalifikować się już do wyświetlania na platformach wiadomości.

Możemy zgodzić się na wyjątki od tych zasad ze względu na wartość artystyczną, edukacyjną, historyczną, dokumentalną albo naukową oraz w przypadkach, gdy może to być zdecydowanie korzystne dla społeczeństwa.

UWAGA: te zasady dotyczą tylko treści w miejscach wyświetlania wiadomości. Treści, które nie są wiadomościami, nadal mogą się wyświetlać w innych wynikach wyszukiwania, o ile są zgodne ze wskazówkami Google dla webmasterów i innymi obowiązującymi zasadami.

Reklamy i treści sponsorowane

Reklamy i inne płatne treści promocyjne na Twoich stronach nie powinny zajmować więcej miejsca niż sama treść. Nie zezwalamy na zamieszczanie treści, które wprowadzają w błąd i ukrywają treści sponsorowane, sugerując, że są to treści niezależne i oryginalne. Sponsorowanie, w tym między innymi prawa własności, powiązania z podmiotem stowarzyszonym, płatności lub pomoc materialna, powinno zostać wyraźnie ujawnione czytelnikom. Temat treści sponsorowanych nie powinien koncentrować się na sponsorach bez ich jednoznacznego ujawnienia.

Treści chronione prawem autorskim

Nie zezwalamy na zamieszczanie treści, które naruszają prawa własności intelektualnej. Przyjęliśmy zasadę reagowania na jasno sformułowane powiadomienia o naruszeniu praw autorskich. Więcej informacji o zasadach Google dotyczących praw autorskich

Treści niebezpieczne

Nie zezwalamy na publikowanie treści, które mogą przyczynić się do wyrządzenia poważnej i bezpośredniej krzywdy ludziom lub zwierzętom.

Działania wprowadzające w błąd

Nie zezwalamy na zamieszczanie treści, których celem jest podszywanie się pod inną osobę lub organizację, ani takich, które ukrywają tożsamość właściciela treści bądź główny cel ich utworzenia i w związku z tym wprowadzają użytkowników w błąd. Niedozwolone są też witryny i konta anagażujące się w nieautentyczne lub skoordynowane działania, które wprowadzają użytkowników w błąd. Dotyczy to m.in. stron lub kont ukrywających lub fałszywie identyfikujących kraj, w którym są tworzone, lub skierowanych do użytkowników w innym kraju bez ujawniania rzeczywistego przeznaczenia publikowanych treści. Dotyczy to też witryn i kont współpracujących ze sobą w celu ukrycia lub fałszywego przedstawienia informacji na temat ich relacji lub niezależności redakcyjnej.

Treści związane z nękaniem

Nie zezwalamy na nękanie ani dręczenie innych osób, grożenie im, seksualizowanie ich w niechciany sposób, ujawnianie informacji prywatnych, które mogą posłużyć do wystosowania gróźb, dyskredytowanie bądź bagatelizowanie ofiar przemocy lub tragedii, zaprzeczanie zaistniałym okrucieństwom ani nękanie kogokolwiek w jakikolwiek inny sposób.

Treści szerzące nienawiść

Nie zezwalamy na publikowanie treści, które promują bądź akceptują przemoc lub których głównym celem jest podżeganie do nienawiści wobec osób lub grup, w tym między innymi ze względu na ich pochodzenie rasowe lub etniczne, religię, niepełnosprawność, wiek, narodowość, status weterana, orientację seksualną, płeć, tożsamość płciową lub inne cechy, które są związane z systemową dyskryminacją lub wykluczeniem społecznym.

Manipulowanie mediami

Nie zezwalamy na zamieszczanie treści dźwiękowych, wideo ani graficznych zmanipulowanych w celu oszukania, zdezorientowania lub wprowadzenia w błąd poprzez przedstawienie działań lub zdarzeń, które w rzeczywistości nie miały miejsca, w sposób, który mógłby spowodować całkowicie inne zrozumienie sytuacji przez racjonalnych odbiorców i wyrządzić istotną krzywdę grupom lub osobom, znacznie ograniczyć udział w wyborach albo podważyć zaufanie do procesu wyborczego lub innych przejawów aktywności obywatelskiej.

Treści medyczne

Nie zezwalamy na zamieszczanie treści, które są sprzeczne z założeniami naukowymi lub medycznymi oraz metodami o potwierdzonej skuteczności.

Dane osobowe i informacje poufne

Nie zezwalamy na zamieszczanie poufnych danych prywatnych osób ani danych, które umożliwiają ich identyfikację (np. dokumentacji medycznej lub informacji finansowych).

Treści o charakterze jednoznacznie seksualnym

Nie zezwalamy na zamieszczanie treści o charakterze jednoznacznie seksualnym ani filmów, których głównym celem jest wzbudzenie podniecenia seksualnego.

Spam i złośliwe oprogramowanie

Nie dopuszczamy wielokrotnego zamieszczania tych samych treści, publikowania duplikatów treści lub treści nieoryginalnych, sztucznego odświeżania treści, błędów pisowni, błędów gramatycznych ani „efekciarskiego” użycia znaków. Nie zezwalamy na stosowanie linków do złośliwego oprogramowania, wirusów bądź innego szkodliwego oprogramowania. Nie dopuszczamy też treści z witryn uczestniczących w systemach wymiany linków, które mają na celu manipulowanie rankingiem witryny w wynikach wyszukiwania wiadomości lub generowanie nienaturalnych odwiedzin albo jakichkolwiek innych działań opisanych w naszych wskazówkach dla webmasterów.

Treści terrorystyczne

Zabraniamy publikowania treści propagujących akty terrorystyczne lub ekstremistyczne. Obejmuje to m.in.: rekrutację, podżeganie do przemocy lub upamiętnianie ataków terrorystycznych.

Przejrzystość

Odwiedzający Twoją witrynę chcą wiedzieć, kim jest osoba odpowiedzialna za publikowane w niej treści – mając taką wiedzę, będą mogli Ci zaufać. Użytkownicy cenią też informacje o tym, kto pisze artykuły. Dlatego źródła wiadomości w Google powinny zawierać jasno podane daty, notki o autorach oraz informacje o autorach, wydawnictwie, wydawcy, firmie lub sieci, z których pochodzą, a także dane kontaktowe.

Treści prezentujące przemoc i okrucieństwo

Nie zezwalamy na publikowanie treści przedstawiających nieuzasadnioną przemoc lub okrucieństwo, których głównym celem jest szokowanie lub wywołanie sensacji.

Wulgaryzmy i przekleństwa

Nie zezwalamy na nieuzasadnione wulgaryzmy ani przekleństwa.


Ręczne działania dotyczące Wiadomości w Search Console

Ręczne działania dotyczące Wiadomości mogą pojawić się na Twoim koncie Search Console w sekcji Bezpieczeństwo i ręczne działania, jeśli Twoja witryna narusza co najmniej 1 zasadę polityki treści w Wiadomościach Google.

Więcej informacji o typach naruszeń i sposobach ich usuwania

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?