Cập nhật tên ấn bản

Bài viết trong Trung tâm trợ giúp này giải thích cách cập nhật tên trang web của bạn.

Cách cập nhật tên trang web

Nếu tên trang web hiển thị không chính xác trong Google Tin tức hoặc nếu gần đây bạn đã đổi tên trang web, hãy cập nhật tên trang web trong Trung tâm xuất bản của Google Tin tức

Chúng tôi có những nguyên tắc đặt tên nhất định và yêu cầu tên ấn bản không được có các mạo từ không liên quan (như "the") và các mệnh đề mô tả. Bạn nên sử dụng tên ấn bản duy nhất cho trang web của mình. Những tên thường dùng như The Times hoặc The Chronicle có thể gây nhầm lẫn cho người dùng.

Nếu trước đây đã gửi một sơ đồ trang web Tin tức, thì bạn sẽ cần phải gửi lại sơ đồ đó khi những thay đổi này có hiệu lực.

Lưu ý: Thay đổi này chỉ ảnh hưởng đến các bài viết mới. Tên cũ của bạn vẫn sẽ xuất hiện trên các bài viết đã có trong Google Tin tức và những bài viết này sẽ hết hạn sau 30 ngày như bình thường.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?