Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính
Trang bạn đã yêu cầu hiện không có sẵn bằng ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể chọn ngôn ngữ khác ở cuối trang hoặc dịch nhanh bất kỳ trang web nào sang ngôn ngữ mà bạn chọn, sử dụng tính năng dịch được tích hợp cài sẵn trong Google Chrome.

Advanced Search

To get even more specific and refined searches you may want to use advanced news search. You can use advanced news search to find specific articles from particular publications or search for articles from a specified date range.

To access advanced news search from the Google News homepage, simply click the black down arrow that appears in the regular Search field at the top of the page.

Advanced news search includes four fields to enter queries. You can search for articles:

  • Containing all of the words you enter.
  • Containing the exact phrase you enter.
  • Containing at least one of the words you enter.
  • Not containing a word you enter.

You can also specify where you'd like to search for a particular query. In the drop down menu next to the word occurring, you have the following options for places where your search term should be found:

  • Anywhere in the article
  • In the headline of the article
  • In the body of the article
  • In the URL of the article

You can use Date added to specify the date the article appeared in Google. You can select articles from the the last hour, last day, past week, past month or specify a date range in the date fields below. For date ranges earlier than the past 30 days, use Google Web Search.

In the Source field, you can identify a specific publication whose articles you'd like to see exclusively in your search results. Likewise, in the Location field you can specify from what geographic location you'd like to see articles.

For even more tips on refining your searches, visit The Essentials of Google Search.

Was this article helpful?