Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Ứng dụng Google
Menu chính
Trang bạn đã yêu cầu hiện không có sẵn bằng ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể chọn ngôn ngữ khác ở cuối trang hoặc dịch nhanh bất kỳ trang web nào sang ngôn ngữ mà bạn chọn, sử dụng tính năng dịch được tích hợp cài sẵn trong Google Chrome.

Get started with Google News

You can use Google News to:

  • Find out what’s happening in the world and in places you care about.
  • Read stories from different points of view.
  • Choose the news sources you use.

Info for news publishers

All sites included in Google News should follow Google News’ quality guidelines.

Publishers interested in having their sites included in Google News can apply for inclusion here. We can't guarantee that we'll add the source, but we'll be happy to review it.

Refer to the Google News help center for publishers.

Was this article helpful?
How can we improve it?