Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính
Trang bạn đã yêu cầu hiện không có sẵn bằng ngôn ngữ của bạn. Bạn có thể chọn ngôn ngữ khác ở cuối trang hoặc dịch nhanh bất kỳ trang web nào sang ngôn ngữ mà bạn chọn, sử dụng tính năng dịch được tích hợp cài sẵn trong Google Chrome.

Introduction to Google My Maps

Create custom maps to share and publish online with Google My Maps. You can make maps that show different kinds of information.

With My Maps, you can:

  • Create a map.
  • Draw lines, shapes, or placemarks on the map.
  • Import geographically-specific data including addresses, place names, or latitude and longitude coordinates.
  • Organize your map with layers to hide or show different kinds of content.
  • Style your content with different colors, placemark icons, and line widths.

Try My Maps now

Was this article helpful?
How can we improve it?