Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Thiết lập Google Ads và liên kết tài khoản

Bạn cần phải có tài khoản Google Ads đã liên kết với tài khoản Merchant Center của bạn để thiết lập Chiến dịch mua sắm. Điều này cho phép Chiến dịch mua sắm của bạn sử dụng dữ liệu sản phẩm mà bạn gửi trong tài khoản Merchant Center của mình. Bạn có thể:

  1. Tạo tài khoản Google Ads mới
  2. Sử dụng tài khoản Google Ads mà bạn hiện có quyền Quản trị viên
  3. Sử dụng các tài khoản Google Ads khác được liên kết với tài khoản Merchant Center của bạn
  4. Liên kết tài khoản Google Ads khác với tài khoản Merchant Center của bạn

1: Tạo tài khoản Google Ads mới

Nếu chưa có tài khoản Google Ads, bạn có thể tạo một tài khoản trong Merchant Center. Nhấp vào biểu tượng Công cụ Tools and setting menu icon [Gear], rồi nhấp "Tài khoản được liên kết". Nhấp vào Tạo tài khoản để bắt đầu thiết lập tài khoản Google Ads của bạn.

Bạn sẽ cần phải cung cấp những thông tin sau đây để tạo tài khoản mới của mình:

  • Múi giờ: Xác định múi giờ được sử dụng cho báo cáo của bạn.
  • Đơn vị tiền tệ: Đơn vị tiền tệ mà bạn đặt giá thầu và thiết lập ngân sách.

Cả hai tùy chọn này sẽ được điền trước dựa trên vị trí của bạn nhưng bạn có thể chọn bất kỳ tùy chọn nào có sẵn trong menu thả xuống. Lưu ý rằng sau này bạn sẽ không thể chỉnh sửa các cài đặt này.

2: Sử dụng tài khoản Google Ads mà bạn hiện có quyền Quản trị viên

Nếu bạn đã có quyền truy cập Quản trị vào tài khoản Google Ads được liệt kê bên dưới ID đăng nhập giống với tài khoản Merchant Center của mình, bạn có thể sử dụng tài khoản Google Ads này để thiết lập Chiến dịch mua sắm. Nhấp vào Liên kết tài khoản của bạn  trong trang thiết lập Quảng cáo mua sắm hoặc nhấp vào biểu tượng Công cụ rồi nhấp vào Tài khoản được liên kết để bắt đầu quá trình.

Lưu ý: Bạn sẽ cần phải có Quyền truy cập quản trị vào tài khoản Google Ads mà bạn muốn sử dụng để tạo Chiến dịch mua sắm từ Merchant Center. Nếu bạn đã chấp nhận lời mời cho các cấp truy cập này vào tài khoản Google Ads nhưng bạn chưa được cấp quyền truy cập, vui lòng liên hệ với quản trị viên tài khoản Google Ads của bạn. Tìm hiểu thêm về quyền truy cập tài khoản Google Ads

3: Sử dụng các tài khoản Google Ads khác được liên kết với tài khoản Merchant Center của bạn

Người dùng khác (ví dụ: đồng nghiệp từ tổ chức của bạn) có thể sở hữu một hoặc nhiều tài khoản Google Ads được liên kết từ tài khoản Merchant Center của bạn. Mặc dù bạn không có quyền truy cập vào các tài khoản Google Ads này nhưng bạn có thể chọn tài khoản cụ thể từ danh sách mà bạn muốn sử dụng cho Chiến dịch mua sắm và liên hệ với chủ sở hữu tài khoản đó. Chủ sở hữu tài khoản có thể cấp cho bạn quyền truy cập vào tài khoản Google Ads hoặc có thể đăng nhập vào Merchant Center để thiết lập Chiến dịch mua sắm.

Bạn cũng có thể thay đổi trạng thái liên kết của một trong những tài khoản Google Ads này bằng cách chọn một trong các cách sau:

  • "Kích hoạt" sẽ cấp quyền truy cập vào tài khoản Merchant Center của bạn cho một tài khoản Google Ads được liên kết.
  • "Hủy kích hoạt" sẽ tắt liên kết giữa tài khoản Google Ads đó và tài khoản Merchant Center của bạn.
  • "Xóa" sẽ xóa vĩnh viễn liên kết giữa tài khoản Google Ads và tài khoản Merchant Center của bạn.

4: Liên kết tài khoản Google Ads khác với tài khoản Merchant Center của bạn

Nếu bạn muốn liên kết một tài khoản Google Ads với tài khoản Merchant Center của mình để tạo Chiến dịch mua sắm (ví dụ: tài khoản của một công ty quảng cáo đang quản lý các chiến dịch quảng cáo của bạn), bạn có thể nhấp vào biểu tượng Công cụ rồi nhấp vào Tài khoản được liên kết. Tiếp theo, nhấp vào biểu tượng dấu cộng bên dưới "Tài khoản Google Ads khác". Nhập mã khách hàng Google Ads của tài khoản đó và lưu lại. Sau đó, chủ sở hữu tài khoản Google Ads được liên kết đó có thể đăng nhập vào Google Ads và thiết lập các chiến dịch trực tiếp trong Google Ads.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố