Powiadomienie

W tym Centrum pomocy znajdziesz treści na temat zarówno Merchant Center Next, jak i klasycznej wersji Merchant Center. U góry każdego artykułu poszukaj logo, aby sprawdzić, czy korzystasz z artykułu dotyczącego odpowiedniej wersji Merchant Center.

Różne sposoby współpracy z usługami porównywania cen

Ikona niestandardowa nagłówka artykułu dotyczącego klasycznej wersji Merchant Center.

 

Jeśli szukasz informacji o korzystaniu z usług porównywania cen w Merchant Center Next, kliknij tutaj.

 

Usługi porównywania cen wyświetlają reklamy produktowe i bezpłatne informacje o produktach w Google w imieniu sprzedawców w następujących krajach: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

Więcej informacji o reklamowaniu produktów w ramach usług porównywania cen

Istnieje wiele usług porównywania cen, a Zakupy Google są jedną z nich. Różne usługi porównywania cen obsługują różne dziedziny, usługi i modele naliczania opłat. Niektóre specjalizują się w określonych kategoriach (np. odzieży). Część z nich zarządza plikami danych i kampaniami, a jeszcze inne udostępniają narzędzia do samodzielnego zarządzania danymi produktów i strategiami ustalania stawek. Istnieją także modele mieszane, a dostawcy usług porównywania cen mogą oferować różne dodatkowe usługi. Niektóre usługi porównywania cen pobierają opłatę za kliknięcie, a inne działają na zasadzie prowizji, którą płaci się, kiedy kliknięcie reklamy prowadzi do sprzedaży. Połączenie mocnych stron kilku usług porównywania cen może zwiększyć ogólną skuteczność Twoich reklam produktowych.

Aby wyświetlać reklamy produktowe lub bezpłatne informacje, musisz współpracować z co najmniej jedną usługą porównywania cen. Jeśli wolisz, możesz jednocześnie współpracować z kilkoma takimi usługami. W tym artykule znajdziesz omówienie niektórych możliwych sposobów konfiguracji, które zaobserwowaliśmy w usługach porównywania cen.

Współpraca z usługą porównywania cen

Istnieje kilka różnych sposobów współpracy sprzedawców z usługami porównywania cen. Dostawca może oferować kilka modeli usługi lub usługi dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb.

Usługa zarządzana

W takim przypadku usługa porównywania cen tworzy w Twoim imieniu konto Merchant Center i Google Ads. Podajesz takiej usłudze dane produktów, a ona optymalizuje Twój plik danych, przesyła go do Google i zarządza Twoimi kampaniami. Niektóre usługi porównywania cen mogą również wykorzystywać dane produktów do pozyskiwania potencjalnych klientów z innych kanałów.

Google wystawi usłudze porównywania cen fakturę za kliknięcia reklam, które wyświetla w Twoim imieniu. Koszt, którym Google obciąży usługę porównywania cen, zależy od wyniku aukcji reklam. Następnie usługa porównywania cen obciąży Ciebie. Model wyceny będzie zależał od umowy zawartej z danym dostawcą usługi porównywania cen. Na przykład niektóre usługi porównywania cen mogą mieć stałą cenę za kliknięcie, inne – różne ceny za kliknięcia według kategorii, a jeszcze inne mogą pobierać prowizję tylko wtedy, gdy kliknięcie prowadzi do sprzedaży.

Usługa porównywania cen zazwyczaj dostarcza raport o skuteczności swoich działań i związanych z nimi kosztach, zwykle w ramach różnych wykorzystywanych kanałów. W tym modelu zazwyczaj nie masz dostępu do kont Merchant Center i Google Ads, które usługa porównywania cen prowadzi w Twoim imieniu, ale możesz mieć dostęp do narzędzi dostarczanych przez usługę.

Samodzielne zarządzanie

W takim przypadku usługa porównywania cen tworzy w Twoim imieniu konto Merchant Center i Google Ads, a następnie daje Ci do nich dostęp. Inną możliwością jest przeniesienie istniejącego konta z jednej usługi porównywania cen do innej. Osobiście zarządzasz swoimi plikami danych i kampaniami.

Google wystawi usłudze porównywania cen fakturę za kliknięcia reklam, które wyświetla w Twoim imieniu. Koszt, którym Google obciąży usługę porównywania cen, zależy od wyniku aukcji reklam. Następnie usługa porównywania cen obciąży Ciebie. Model wyceny będzie zależał od umowy zawartej z danym dostawcą usługi porównywania cen. W tym modelu usługa porównywania cen zwykle nalicza stałą procentową marżę za CPC zapłacony na aukcji Google, ale istnieją też inne schematy cenowe. Niektóre usługi porównywania cen pozwalają sprzedawcom bezpośrednio opłacać faktury z Google Ads i oddzielnie pobierają opłaty za świadczone przez siebie usługi.

Zwykle masz bezpośredni dostęp do raportów w Merchant Center i Google Ads. Usługa porównywania cen może dostarczać dodatkowe raporty na temat skuteczności kampanii i związanych z nimi kosztów. Niektóre usługi porównywania cen mogą także zapewniać usługi doradcze i pomagać Ci w działaniach związanych z reklamami produktowymi.

Modele hybrydowe

Modele te łączą aspekty modeli usługi zarządzanej i samoobsługi. Na przykład usługa porównywania cen może zarządzać plikiem danych o produktach i optymalizować go, ale kampanie prowadzisz samodzielnie. Albo na odwrót: samodzielnie zarządzasz plikiem danych, a usługa porównywania cen prowadzi dla Ciebie kampanie.

Warianty tych konfiguracji hybrydowych obejmują tworzenie przez usługę porównywania cen w Twoim imieniu nowego konta Merchant Center, które następnie łączysz z kontem Google Ads. Dzięki temu możesz używać swojego dotychczasowego konta Google Ads do zarządzania reklamami produktowymi wyświetlanymi w ramach usługi porównywania cen.

Inne warianty obejmują bezpośrednie fakturowanie przez Google reklam wyświetlanych w ramach usługi porównywania cen. Może to być bardziej odpowiednia konfiguracja, jeśli samodzielnie zarządzasz kampaniami produktowymi. W takich przypadkach usługa porównywania cen zwykle osobno fakturuje swoje usługi.

Niektórzy dostawcy usług porównywania cen mogą oferować dodatkowe usługi poza tymi opisanymi powyżej.

Używanie raportowania konwersji i automatycznego ustalania stawek

Niezależnie od tego, jakiego modelu używają poszczególne usługi porównywania cen, wszystkie mają dostęp do tych samych funkcji, w tym do raportowania konwersji i narzędzi Google do automatycznego ustalania stawek.

Istnieje kilka sposobów korzystania z raportowania konwersji i automatycznego ustalania stawek w ramach usługi porównywania cen, na przykład:

Dodanie tagu śledzenia konwersji Google Ads do strony

Umieszczasz na swojej stronie tag śledzenia konwersji Google Ads lub fragment kodu pod kątem usługi porównywania cen, z którą chcesz współpracować. Na podstawie pozyskanych w ten sposób danych o konwersjach usługa porównywania cen może następnie prowadzić kampanie z automatycznym ustalaniem stawek w Twoim imieniu.

Więcej informacji o dodawaniu śledzenia konwersji do strony

Udostępnianie konwersji w ramach konta menedżera Google Ads

Jeśli masz już w jednej usłudze porównywania cen skonfigurowane śledzenie konwersji, możesz udostępnić dane o konwersjach innym usługom. W tym celu nowa usługa porównywania cen łączy konto Google Ads używane w nowych kampaniach z kontem menedżera Google Ads (jeśli go nie masz, możesz je utworzyć). Nowa usługa porównywania cen może następnie prowadzić kampanie z automatycznym ustalaniem stawek na podstawie udostępnionych danych o konwersjach.

Więcej informacji o śledzeniu konwersji dla wielu kont

Udostępnianie konwersji w ramach Google Analytics

Jeśli importujesz dane o konwersjach na koncie Google Ads za pomocą Google Analytics, możesz również użyć tej metody w usłudze porównywania cen, łącząc konto Google Ads używane w kampaniach z Google Analytics.

Korzystanie z narzędzi do ustalania stawek od firm zewnętrznych

Usługa porównywania cen może korzystać ze wszelkich pochodzących od firm zewnętrznych narzędzi do ustalania stawek, które są zgodne z Google Ads i kampaniami produktowymi. W modelu usługi zarządzanej usługa porównywania cen używa narzędzia firmy zewnętrznej do zarządzania stawkami w Twoim imieniu. W modelu samoobsługowym osobiście używasz narzędzia firmy zewnętrznej do ustalania stawek w ramach usługi porównywania cen.

Korzystanie z funkcji Automatyczne pliki danych

Sprzedawcy mogą korzystać z funkcji indeksowania witryny w Merchant Center, aby automatycznie dodawać produkty. Możesz włączyć lub wyłączyć to ustawienie na kontach Merchant Center w panelu usługi porównywania cen.

Wyświetlanie produktów poza ogólnym wyszukiwaniem

Domyślnie usługa porównywania cen może umieszczać produkty tylko w jednostce zakupowej na ogólnych stronach wyników wyszukiwania Google w krajach z dostępem do programu usług porównywania cen.

Niektóre usługi porównywania cen zezwalają na wyświetlanie produktów również w sieci reklamowej i na innych platformach poza ogólnymi stronami wyników wyszukiwania Google (m.in. na karcie Zakupy lub w YouTube) w krajach z dostępem do programu usług porównywania cen. Jeśli współpracujesz z jedną z takich usług, może ona umieszczać produkty w Twoim imieniu na ogólnych stronach wyników wyszukiwania Google oraz na innych platformach w ramach wszystkich obsługiwanych przez nie funkcji.

Używanie bezpłatnych informacji o produktach w Europie

Jeśli chcesz wyświetlać bezpłatne informacje o produktach, możesz to zrobić za pomocą dowolnej usługi porównywania cen w Europie. W panelu usługi porównywania cen możesz wybrać tylko jedną usługę porównywania cen, za pomocą której chcesz wyświetlać bezpłatne informacje w Europie.

Wyświetlanie produktów poza Europą

Możesz wybrać tylko jedną usługę porównywania cen, za pomocą której Twoje produkty będą wyświetlane w reklamach produktowych i bezpłatnych informacjach poza Europą. Możesz ją zmienić w panelu usługi porównywania cen.

Znajdowanie usługi porównywania cen

Listę kwalifikujących się partnerskich usług porównywania cen znajdziesz w portalu partnerskich usług porównywania cen. Filtruj według co najmniej jednego kraju, branży lub obsługiwanego języka, aby wyszukać usługę porównywania cen pasującą do Twoich potrzeb. Możesz też ustawić filtry wyszukujące partnerów, którzy oferują technologię pliku danych API, lub partnerów premium, którzy mają dodatkowe certyfikaty techniczne i oferują sprzedawcom śledzenie konwersji.

Zmiana konta z jednej usługi porównywania cen na inną

Jeśli chcesz zachować istniejące konto Merchant Center, ale współpracować z inną usługą porównywania cen, możesz poprosić o przeniesienie konta z jednej usługi do innej. Poproś nową usługę porównywania cen o zainicjowanie przeniesienia. Po zainicjowaniu przeniesieniazmiany w usłudze porównywania cen administrator może ją zatwierdzić lub odrzucić. Pamiętaj, że każde konto Merchant Center może być powiązane tylko z jedną usługą porównywania cen.

Konta Google Ads nie trzeba przenosić. Twoje konto Merchant Center określa, z którą usługą porównywania cen są powiązane Twoje reklamy produktowe i bezpłatne informacje. Jeśli dla dowolnej kampanii na dowolnym koncie Google Ads używasz danych o produktach z konta Merchant Center powiązanego z konkretną usługą porównywania cen, przyjmujemy, że ta kampania jest prowadzona w ramach powiązanej usługi porównywania cen.

Jeśli przenosisz konto Merchant Center z jednej usługi porównywania cen do innej, pamiętaj o tych kwestiach:

  • Produkty wyświetlane w ramach remarketingu dynamicznego i w miejscach poza ogólnymi wynikami wyszukiwania: jeśli usługa porównywania cen, do której przenosisz konto, nie wyświetla reklam w ramach remarketingu dynamicznego i w miejscach poza ogólnymi wynikami wyszukiwania, Twoje produkty będą wyświetlane tylko na stronach ogólnych wyników wyszukiwania Google i przestaną pojawiać się gdzie indziej.
  • Umieszczanie produktów poza krajami z dostępem do programu usług porównywania cen: jeśli przeniesione konto Merchant Center zawiera dane produktów dla krajów, w których program usług porównywania cen jest niedostępny, te reklamy i bezpłatne informacje przestaną być wyświetlane, jeśli nowa usługa porównywania cen nie wyświetla reklam produktowych i bezpłatnych informacji w tych krajach. Jeśli dalej chcesz wyświetlać reklamy produktowe i bezpłatne informacje zarówno w krajach z dostępem do programu usług porównywania cen, jak i w tych bez niego, masz 2 możliwości:
    • Utwórz nowe konto Merchant Center w poprzedniej usłudze porównywania cen z danymi produktów do użycia w krajach, w których program usług porównywania cen jest niedostępny. Przenieś dotychczasowe konto Merchant Center do nowej usługi porównywania cen, aby wyświetlać reklamy i bezpłatne informacje w krajach z dostępem do programu usług porównywania cen.
    • Poproś nową usługę porównywania cen o utworzenie nowego konta Merchant Center dla danych produktów w krajach z dostępem do programu usług porównywania cen. Zachowaj dotychczasowe konto Merchant Center w poprzedniej usłudze porównywania cen, aby wyświetlać reklamy i bezpłatne informacje w krajach, w których program usług porównywania cen jest niedostępny.

Pamiętaj, że gdy zainicjujesz przeniesienie, usługa porównywania cen może poprosić o zmianę konfiguracji konta. Twoje konto Merchant Center może być powiązane z usługą porównywania cen jako samodzielne konto lub może być subkontem multikonta klientów (MCA) powiązanego z usługą porównywania cen. W drugim przypadku każda osoba z dostępem do MCA automatycznie uzyska dostęp do Twojego konta.

Administratorzy mogą sprawdzić ustawienia dostępu do Twojego konta Merchant Center dla usługi porównywania cen na stronie „Dostęp do konta” w Merchant Center, aby upewnić się, że ustawienia odpowiadają potrzebom Twojej usługi porównywania cen.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne