Thiết lập các thuộc tính tùy chỉnh để dùng trong quy tắc nguồn cấp dữ liệu

Sử dụng thuộc tính tùy chỉnh để thay đổi và lưu trữ dữ liệu trước khi gán giá trị cho thuộc tính đặc tả dữ liệu sản phẩm.

Bài viết này hướng dẫn cách thiết lập thuộc tính tùy chỉnh để sử dụng trong quy tắc nguồn cấp dữ liệu của bạn.

Trước khi bắt đầu

Cách thức hoạt động


Thuộc tính tùy chỉnh cho phép lưu trữ một giá trị mà sau này bạn có thể sử dụng để điền một giá trị thuộc tính khác. Điều này cho phép bạn tạo phiên bản phụ của giá trị mà không thay đổi thuộc tính hiện tại.

Ví dụ

 • Bạn muốn thêm "màu đỏ" vào thuộc tính title [tiêu_đề], nhưng bạn cũng muốn giữ "màu đỏ tía" trong thuộc tính color [màu_sắc].
 • Bạn muốn tách một phần thuộc tính product_type [loại_sản_phẩm] để dùng trong mô tả của mình, nhưng bạn cần giữ lại toàn bộ product_type [loại_sản_phẩm] trong thuộc tính.

Hướng dẫn

Bước 1: Tạo thuộc tính tùy chỉnh của bạn
 1. Đăng nhập vào tài khoản Merchant Center.  
 2. Hãy nhấp vào Sản phẩm trong trình đơn điều hướng, sau đó nhấp vào Nguồn cấp dữ liệu. 
 3. Chọn nguồn cấp dữ liệu mà bạn muốn áp dụng quy tắc nguồn cấp dữ liệu.
 4. Nhấp vào tab Quy tắc ở đầu trang.
 5. Nếu bạn có nhiều quốc gia bán và ngôn ngữ đích kết nối với nguồn cấp dữ liệu này, hãy đảm bảo chọn đúng quốc gia bạn muốn áp dụng quy tắc.
 6. Nhấp vào Tạo quy tắc.
 7. Hãy nhấp vào Tạo thuộc tính tùy chỉnh ở cuối trình đơn.
 8. Nhập tên cho thuộc tính của bạn và nhấp vào OK.
 9. Sử dụng quy tắc nguồn cấp dữ liệu để điền và sửa đổi thuộc tính tùy chỉnh của bạn.
Bước 2: Sử dụng thuộc tính tùy chỉnh của bạn

Sau khi tạo và lưu thuộc tính tùy chỉnh, giờ bạn có thể sử dụng thuộc tính tùy chỉnh này để điền hoặc sửa đổi các thuộc tính khác. Để thực hiện việc này, hãy thiết lập quy tắc nguồn cấp dữ liệu mới cho thuộc tính đặc tả dữ liệu sản phẩm mà bạn chọn. Bạn có thể tham chiếu thuộc tính tùy chỉnh trong bất kỳ điều kiện quy tắc nào hoặc trong bất kỳ toán tử nào của quy tắc nguồn cấp dữ liệu.

Lưu ý: Bạn sẽ thấy thuộc tính tùy chỉnh mới trong phần Thuộc tính đã xử lý. Tất cả các thuộc tính tùy chỉnh đều được đánh dấu "*".
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố