included_destination [bao_gồm_điểm_đến]: Định nghĩa

Hãy sử dụng thuộc tính included_destination [bao_gồm_điểm_đến] (bên cạnh thuộc tính excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến]) để kiểm soát các vị trí sản phẩm của bạn sẽ xuất hiện.

Trường hợp sử dụng

Không bắt buộc đối với mỗi sản phẩm

Nếu bạn không muốn để sản phẩm xuất hiện trong một số loại quảng cáo nhất định, hãy sử dụng thuộc tính included_destination [bao_gồm_điểm_đến].

Giá trị được hỗ trợ:

Định dạng

Bạn hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. 

Giá trị được hỗ trợ

Shopping ads, Shopping Actions, Display ads, Local inventory ads, Surfaces across Google, Local surfaces across Google

Trường lặp lại
Định dạng tệp Ví dụ về giá trị
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

Quảng cáo hiển thị

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:included_destination>Quảng cáo hiển thị</g:included_destination>

Các trường lặp lại

Văn bản

Để gửi nhiều điểm đến mà bạn muốn đưa vào, hãy gửi thuộc tính này nhiều lần, mỗi lần cho một điểm đến (nên thực hiện). Ví dụ:

Sản phẩm Giường chỉnh hình dành cho chó
title [tiêu_đề] Giường chỉnh hình cỡ XXL dành cho chó
included_destination [bao_gồm_điểm_đến] Quảng cáo hiển thị
included_destination [bao_gồm_điểm_đến] Quảng cáo mua sắm
included_destination [bao_gồm_điểm_đến] Shopping Actions

Bạn cũng có thể phân tách các điểm đến bằng dấu phẩy ( , ):

Display ads [Quảng cáo hiển thị hình ảnh], Shopping ads [Quảng cáo mua sắm], Shopping Actions [Mua sắm Trực tiếp]

XML

Để gửi nhiều điểm đến nhằm đưa vào nguồn cấp dữ liệu XML, hãy thêm một thuộc tính riêng cho từng điểm đến:

<g:included_destination>Quảng cáo hiển thị</g:included_destination>
<g:included_destination>Quảng cáo mua sắm</g:included_destination>
<g:included_destination>Mua sắm Trực tiếp</g:included_destination>

Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

  • Nếu bạn gửi những thông tin trái ngược nhau cho thuộc tính excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến]included_destination [bao_gồm_điểm_đến], thì giá trị của excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến] sẽ luôn được ưu tiên sử dụng so với giá trị của included_destination [bao_gồm_điểm_đến].
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố