Konfigurowanie reguł pliku danych

Reguły pliku danych umożliwiają przekształcenie danych tak, by były one zgodne z naszymi wymaganiami opisanymi w Specyfikacji danych produktów. Skorzystaj z nich, by naprawić błędy i pomóc nam zinterpretować dane z pliku. Z tego artykułu dowiesz się, jak skonfigurować reguły pliku danych w danych produktów.

Zanim zaczniesz

Aby skorzystać z funkcji reguł pliku danych, musisz najpierw zarejestrować i przesłać plik danych na koncie Merchant Center, aby mieć dane, dla których utworzysz reguły.

Uwaga: aby utworzyć reguły pliku danych dotyczące atrybutu id [identyfikator], skorzystaj z opisu reguł identyfikatora. Więcej informacji o konfigurowaniu reguł dotyczących atrybutu id [identyfikator]

Użyj reguł pliku danych

Aby utworzyć nowe reguły pliku danych w Twoim pliku:

 1. Otwórz stronę Pliki danych z karty Produkty.
 2. Wybierz plik danych, który chcesz zmienić zgodnie z regułami pliku danych.
 3. Kliknij kartę Reguły u góry strony.
 4. Jeśli z tym plikiem danych powiązany jest więcej niż jeden kraj sprzedaży lub język docelowy, pamiętaj, aby wybrać ten kraj, do którego chcesz zastosować regułę.
 5. Kliknij Utwórz regułę.
 6. Wybierz atrybut, który chcesz zmienić zgodnie z regułami pliku danych.
 7. Skonfiguruj Źródła danych.
 8. Dodaj Reguły przekształcania (opcjonalnie).
 9. Kliknij Zapisz jako wersję roboczą.
 10. Zmiany w regułach pliku danych nie zostały jeszcze zapisane. Kliknij Sprawdź zmiany, aby sprawdzić wersję roboczą reguł, zanim zostaną one zastosowane w Twoich danych produktów.
 11. Kliknij Zastosuj, aby zapisać i zastosować nowe lub zmienione reguły. Wybierz Odrzuć, aby usunąć wersję roboczą reguł.

Karta reguł pliku danych zawiera tabelę Atrybuty, gdzie znajdziesz przegląd atrybutów objętych regułami.

Uwaga: funkcja reguł pliku danych działa kaskadowo, co oznacza, że jeśli masz wiele reguł, najpierw zostanie zastosowana pierwsza z nich, następnie druga itd. W dalszej części artykułu znajdziesz więcej informacji na temat różnych typów zasad.

Reguła domyślna to reguła, którą Google przypisuje do każdego atrybutu w Twoim pliku danych poprzez wybranie wartości z dodatkowego lub podstawowego pliku danych. Jeśli chcesz dostosować regułę, możesz zmienić sposób zdefiniowania atrybutu.

Dodawanie źródeł danych

Skonfiguruj źródła danych, aby określić, skąd mają pochodzić dane dla danego atrybutu. Użyj warunków i operacji (Ustaw jako, Pobierz i Wybierz najnowszą wartość), aby określić sposób pobierania danych. Operacje te pozwolą Ci zdefiniować wartości docelowe za pomocą istniejącego źródła danych lub pobrać dane ze źródła. 

Używanie operacji dotyczących źródeł danych

Operacja „Ustaw jako”
Operacja Ustaw jako pozwala na wypełnienie atrybutu kombinacją wartości do wczytania z dowolnych podstawowych lub uzupełniających plików danych oraz wartościami stałymi. W ten sposób możesz dodać wcześniej przesłane dane produktów i uzupełnić je o dodatkowe wartości. Przykładem może być dodanie marki do tytułu. Aby użyć reguły „Ustaw jako”:
 • Ustaw nazwę wartości do wczytania zgodną z określonym atrybutem Google
  • Przykład: ustaw atrybut availability [dostępność] na: moj_pierwszy_plik.stockstatus
 • Wypełnij ustalony atrybut pojedynczą, określoną, stałą wartością ciągu znaków
  • Przykład: ustaw atrybut condition [stan] jako „new” [nowy]
 • Wypełnij ustalony atrybut dowolną kombinacją wartości do wczytania oraz wartości stałych lub przetworzonych. Użyj funkcji łączenia (kombinacji), aby utworzyć ciąg znaków z wielu wartości. 
  • Przykład: ustaw atrybut title [tytuł] na: moj_pierwszy_plik.brand + „ ” + moj_pierwszy_plik.title
Pamiętaj: dodanie reguł łączenia dotyczących operacji Ustaw jako kończy się niepowodzeniem tylko wtedy, gdy nie powiodą się wszystkie odniesienia do pliku danych. Przykład: 
 • Operacja Ustaw atrybut title [tytuł] na: moj_pierwszy_plikd.brand + „ ” + moj_pierwszy_plik.title kończy się niepowodzeniem, jeśli nie można usunąć obydwu odniesień do pliku danych.
 • Operacja Ustaw atrybut title [tytuł] na: moj_pierwszy_plik.brand + „ ” + moj_pierwszy_plik.title nie kończy się niepowodzeniem wtedy, gdy nie można usunąć tylko ciągu moj_pierwszy_plik.brand. Zamiast tego zostanie zastosowana operacja Ustaw atrybut title [tytuł] jako moj_pierwszy_plik.title.
Operacja „Ustaw jako wiele”

Uwaga: ta operacja jest dostępna jedynie w przypadku atrybutów included_destination [obsługiwane_miejsce_docelowe] oraz excluded_destination [wykluczone_miejsce_docelowe].

Użyj operatora Ustaw jako wiele, aby przypisać temu atrybutowi listę wartości pochodzących z pliku danych, przetworzone atrybuty lub wartości utworzone przez Ciebie. W ten sposób możesz przypisać wiele miejsc docelowych do atrybutów included_destination [obsługiwane_miejsce_docelowe] lub excluded_destination [wykluczone_miejsce_docelowe. Ta operacja spowoduje utworzenie pola powtarzanego, dzięki czemu możesz dodać listę wartości do danego atrybutu. W przypadku atrybutów included_destination [obsługiwane_miejsce_docelowe] i excluded_destination [wykluczone_miejsce_docelowe] oznacza to, że możesz przypisać takie wartości jak Shopping [Zakupy Google], Display Ads [Reklamy displayowe] oraz Shopping Actions [Shopping Actions].

Operacja „Pobierz”
Aby zastosować Opcje zaawansowane, kliknij strzałkę.
 • Z uwzględnieniem wielkości liter: dopasowywanie słów i fraz, które zapisano przy użyciu liter określonej wielkości.
 • Zachowaj tylko pierwszą pasującą wartość: jeśli atrybut, który chcesz pobrać, wyświetla co najmniej dwa pasujące wyniki, zostanie pobrana tylko pierwsza z wyświetlonych wartości. Jeśli na przykład chcesz pobrać z tytułu wartości „żółty”, „czerwony” i „niebieski”, a tytuł brzmi „Żółta koszula w niebieskie paski”, zostanie pobrana tylko wartość „żółty”.
 • Szukaj jako wyrażenia regularnego: dopasowywanie wszystkich wartości zgodne ze wzorem wyszukiwania. W takim przypadku musisz wpisać wyrażenie regularne w polu tekstowym. Jeśli na przykład chcesz usunąć z atrybutu wszystko poza pierwszymi sześcioma cyframi, wpisz: find: '^(6}).*$' replace: '\1'. 
 • Tylko całe słowa: dopasowywanie tylko całych słów. Zapobiega to na przykład wykryciu słowa „dostępny” w słowie „niedostępny”.
Operacja „Wybierz najnowszą wartość”
W przypadku atrybutów związanych wyłącznie z ceną i dostępnością użyj operacji Wybierz najnowszą wartość, aby znaleźć ostatnio zaktualizowaną wartość z co najmniej dwóch plików danych i użyć jej do wypełnienia atrybutu. 
Przykład:
 • Wybierz najnowszą wartość z: moj_pierwszy_plik.availability oraz moj_dodatkowy_plik.availability
 • Wybierz najnowszą wartość z: moj_pierwszy_plik.price oraz moj_dodatkowy_plik.price
 • Wybierz najnowszą wartość z: moj_pierwszy_plik.sale_price oraz moj_dodatkowy_plik.sale_price
 • Wybierz najnowszą wartość z: moj_pierwszy_plik.sale_price_effective_date oraz moj_dodatkowy_plik.sale_price_effective_date

Starsze aktualizacje asortymentu online 
Jeśli chcesz używać oddzielnego pliku danych do aktualizacji cen i dostępności, możesz to zrobić, tworząc dodatkowy plik danych i aktualizując główny plik danych za pomocą reguły „Użyj najnowszych". 

Dodawanie reguł przekształcania

Reguły przekształcania pozwalają dodawać kroki modyfikujące dane w przypadku konkretnego atrybutu. Użyj operacji związanych z warunkami i regułami przekształcania, które pomogą Ci zoptymalizować Twoje dane. Możesz na przykład zmienić niektóre słowa w tytule lub zaktualizować swoje dane tak, by były one zgodne ze Specyfikacją danych produktów.

Używanie operacji dotyczących reguł przekształcania

Operacja „Dołącz na początku”
Za pomocą operacji Dołącz na początku możesz na początku wartości atrybutu dodawać słowa, wyrażenia i inne atrybuty pliku danych. W ten sposób możesz ulepszyć wyszukiwanie słów lub jakość danych produktów.
Przykład:
 • Możesz dodać wartość atrybutu brand [marka] w dowolnym atrybucie title [tytuł], który nie zawiera takiej wartości.

Pamiętaj: dodanie reguł przekształcania dotyczących operatora Dołącz na początku kończy się niepowodzeniem tylko wtedy, gdy nie powiodą się wszystkie odniesienia do pliku danych. Przykład:

 • Operacja Dołącz na początku „color: ” + f1.color kończy się niepowodzeniem, jeśli nie można usunąć błędu f1.color.
 • Operacja Dołącz na początku „color: ” + f1.color + „ ” +„material: ” + f1.materianie kończy się niepowodzeniem, jeśli nie można usunąć błędu f1.color. Zakończy się niepowodzeniem tylko wtedy, gdy nie można usunąć zarówno błędu f1.color, jak i f1.material.
Operacja „Dołącz”
Użyj operacji Dołącz, aby na końcu wartości atrybutu dodawać słowa, wyrażenia i inne atrybuty pliku danych. W ten sposób możesz ulepszyć wyszukiwanie słów lub jakość danych produktów.
Przykład:
 •  Możesz dodać wartość atrybutu color [kolor] w dowolnym atrybucie title [tytuł], który jeszcze nie zawiera takiej wartości. 

Pamiętaj: dodanie reguł przekształcania dotyczących operatora Dołącz kończy się niepowodzeniem tylko wtedy, gdy nie powiodą się wszystkie odniesienia do pliku danych. Przykład:

 • Operacja Dołącz „color: ” + f1.color kończy się niepowodzeniem, jeśli nie można usunąć błędu f1.color.
 • Operacja Dołącz „color: ” + f1.color + „ ” +„material: ” + f1.materianie kończy się niepowodzeniem, jeśli nie można usunąć błędu f1.color. Zakończy się niepowodzeniem tylko wtedy, gdy nie można usunąć zarówno błędu f1.color, jak i f1.material.
Operacja „Standaryzuj”
Użyj operacji Standaryzuj, aby zoptymalizować atrybuty, które akceptują wartości skończone. Zrobisz to poprzez znalezienie wartości nieobsługiwanych i zastąpienie ich wartościami obsługiwanymi.
Przykład:
 • Dla atrybutu condition [stan] akceptowane są tylko wartości „used” [używany], „refurbished” [odnowiony] i „new” [nowy], dlatego możesz zamienić wszystkie wystąpienia wartości „vintage” na „used” [używany].
Aby zastosować Opcje zaawansowane, kliknij strzałkę.
 • Z uwzględnieniem wielkości liter: dopasowywanie słów i fraz, które zapisano przy użyciu liter określonej wielkości.
Operacja „Dodaj pole powtarzane”

Użyj operacji Dodaj pole powtarzane, by dodać dodatkowe dane do atrybutów, które mogą mieć wiele wartości (na przykład additional_image_link [link_do_dodatkowego_zdjęcia], included_destination [obsługiwane_miejsce_docelowe] czy excluded_destination [wykluczone_miejsce_docelowe). Krótko mówiąc, w ten sposób możesz dodać drugą wartość do pola powtarzanego, które już zawiera jedną wartość. Z tej operacji można korzystać również w przypadku atrybutów niestandardowych. (Aby wypełnić atrybuty, które nie mają żadnych wartości, użyj operacji Ustaw jako wiele).  

Przykład:

Dodaj miejsce docelowe Reklamy displayowe do pliku danych, w którym jest już ono określone jako Reklamy produktowe.

Operacja „Optymalizuj URL”

Użyj operatora Optymalizuj URL, aby edytować lub usunąć elementy URL-a. Został on utworzony specjalnie do modyfikowania adresu URL i stanowi zabezpieczenie obsługi parametrów:

 • Jeśli dodasz nowy parametr, który już istnieje, zostanie on automatycznie zastąpiony.
 • Jeśli dodasz drugi parametr, zamiast znaku „?” automatycznie doda się „&”.
 

Przykład:

Dodaj nowy niestandardowy parametr śledzenia do atrybutu ads_redirect [przekierowanie_ads].

Początkowa wartość atrybutu ads_redirect [przekierowanie_ads]: https://www.myonlinestore.com/products/item1.html

 1. Podaj wartość „google-products” dla parametru „utm_source”.

 2. Podaj wartość „shopping” dla parametru „utm_medium”.

Końcowa wartość atrybutu ads_redirect [przekierowanie_ads]: https://www.myonlinestore.com/products/item1.html?utm_source=google-products&utm_medium=shopping

Operacja „Znajdź i zamień”
Za pomocą operacji Znajdź i zamień możesz wyszukiwać słowa lub frazy w plikach danych i zastępować je nowymi wartościami. W ten sposób możesz ulepszyć wyszukiwanie słów lub jakość danych produktów. Ta operacja pozwoli Ci na przykład zastąpić słowo „buty” wyrażeniem „buty na obcasach”. Operacje Znajdź i zamień są wykonywane po kolei, a nie jednocześnie.
Aby zastosować Opcje zaawansowane, kliknij strzałkę.
 • Z uwzględnieniem wielkości liter: dopasowywanie słów i fraz, które zapisano przy użyciu liter określonej wielkości.
 • Zastąp tylko pierwsze dopasowanie: dopasowywanie tylko do pierwszego wystąpienia słowa w danym atrybucie. Jeśli na przykład opis wygląda tak: „srebrne kolczyki i srebrne piórka”, wyraz „srebrne” zostanie zastąpiony tylko w pierwszym przypadku.
 • Szukaj jako wyrażenia regularnego: dopasowywanie wszystkich wartości zgodne ze wzorem wyszukiwań. W takim przypadku musisz wpisać wyrażenie regularne w polu tekstowym.Jeśli na przykład chcesz usunąć z atrybutu wszystko poza pierwszymi sześcioma cyframi, wpisz: find: '^(6}).*$' replace: '\1'. 
 • Tylko całe słowa: dopasowywanie tylko całych słów. Zapobiega to na przykład wykryciu słowa „dostępny” w słowie „niedostępny”. 
Operacja „Oblicz”
Użyj operatora Oblicz, aby dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić wartości liczbowe.
Przykład:
Operacja „Podziel i wybierz”

Opcja Podziel i wybierz pozwala wybrać co najmniej jeden element z listy elementów oddzielonych przecinkami, strzałkami lub innej i wykorzystać ten tekst do wypełnienia wartości atrybutu. Jeśli na przykład Twoje produkty są uporządkowane według wartości atrybutu product_type [typ_produktu] Apparel & Accessories > Clothing > Uniforms > White Coats [Ubrania i akcesoria > Ubrania > Uniformy > Fartuchy laboratoryjne], możesz przypisać wartość atrybutu product_type [typ_produktu] do atrybutu niestandardowego i użyć opcji Podziel i wybierz, by zachować tylko „Fartuchy laboratoryjne”. Później możesz wykorzystać tę wartość, by dołączyć ją na końcu lub na początku innych atrybutów w pliku danych takich jak np. title [tytuł].

Podziel: określ, przy którym węźle lub symbolu chcesz podzielić listę, na przykład „>”, „,” lub „;”.

Wybierz: wybierz, których elementów lub węzłów chcesz użyć. Możesz wybrać takie wartości jak „pierwszy” lub „ostatni” albo zakres wartości, np. „1–przedostatni” lub „2–5”.

Połącz: jeśli masz wybranych wiele węzłów, użyj opcji Połącz, by połączyć je razem w jedną wartość, korzystając z wybranego przez Ciebie separatora.

Uwaga: możesz użyć opcji Podziel w połączeniu z opcją Wybierz lub Połącz. Jeśli nie połączysz podzielonej wartości za pomocą opcji Połącz, możesz utworzyć powtórzony atrybut. Na przykład: wartości a > b > c są podzielone w miejscu „>”, a następnie wybierasz 2–3. Jeśli połączysz w miejscu „+”, otrzymasz pojedynczą wartość „b + c”. Jeśli nie połączysz wartości, otrzymasz powtórzony atrybut o dwóch wartościach – „b” i „c”.

Przykład:

Utwórz atrybut niestandardowy, dzieląc i wybierając ostatni węzeł ciągu wartości atrybutu product_type [typ_produktu] Apparel & Accessories > Clothing > Uniforms > White Coats [Ubrania i akcesoria > Ubrania > Uniformy > Fartuchy laboratoryjne], aby dołączyć go do atrybutu title [tytuł].

 1. Utwórz atrybut niestandardowy o nazwie „typ produktu w ostatnim węźle”.
 2. Ustaw atrybut niestandardowy jako „moj_pierwszy_plik.product_type”.
 3. Podziel: podziel w miejscu „>”. Powoduje to podzielenie ciągu na cztery węzły: Apparel & Accessories, Clothing, Uniforms, White Coats [Ubrania i akcesoria, Ubrania, Uniformy, Fartuchy laboratoryjne].
 4. Wybierz: wybierz „ostatni”. Powoduje to wybranie ostatniego węzła w ciągu znaków: „Fartuchy laboratoryjne”.
 5. Zapisz jako wersję roboczą.
 6. Utwórz nową regułę dla atrybutu title [tytuł], na przykład po to, by dołączyć nowy atrybut do tytułu: „moj_pierwszy_plik.title” + „ ” + „last node product type”.

Uwaga: w tym przypadku, ponieważ wybierasz tylko jeden węzeł z ciągu, nie użyjesz opcji Połącz. Jeśli chcesz użyć dwóch węzłów, użyjesz opcji Połącz w miejscu „,” , na przykład: Uniforms, White coats [Uniformy, Fartuchy laboratoryjne].

Operacja „Wyczyść”

Operacja Wyczyść umożliwia usunięcie wartości każdego atrybutu, gdy na przykład chcesz usunąć tekst typu „n/a” z pliku danych.

Przykład:

 • Dla atrybutu brand [marka], jeśli obecna wartość równa się „n/a”, Wyczyść.

  Uwaga: gdy operacja Wyczyść została wykonana w przypadku konkretnego produktu, nie będzie już można zastosować do niego żadnych reguł. Jeśli specyfikacja danych produktów wymaga podania atrybutu, pozostawienie tego pola pustego może prowadzić do odrzucenia produktu.

Wyświetlanie podglądu zmian reguł

Gdy dostosujesz regułę za pomocą operacji dotyczących Źródeł danych i Reguł przekształcania, w prawym górnym rogu ekranu możesz zobaczyć podgląd Wartości roboczej.

Jeżeli chcesz sprawdzić, jaki wpływ będą miały zmiany na określone produkty, kliknij ikonę lupy, by znaleźć identyfikator produktu w katalogu, lub strzałkę, by losowo przeglądać produkty.  

Uwaga: jeśli nie możesz kliknąć ikony lupy ani przycisku strzałki, zwiń Źródła danych lub Reguły przekształcania.

Jeśli utworzysz wiele reguł dotyczących tego samego atrybutu, możesz sprawdzić, jak każda reguła wpłynie na wartość końcową. Po zakończeniu edytowania obok reguły, która była edytowana, pojawi się wartość pośrednia. 

Pamiętaj: 
 • Jeśli dokonasz wielu zmian, korzystając z pojedynczej reguły, wartość pośrednia będzie uwzględniać połączone zmiany. 
 • Jeśli reguła nie ma zastosowania do produktu, który wyświetlasz, wartość pośrednia nie pojawi się.

Aby zobaczyć Wartość aktywną i Wartość roboczą w takiej postaci, w jakiej pojawią się one, jeśli Twoje reguły zostaną zastosowane, najedź kursorem myszy na pole podglądu. 

Korzystanie z warunków

Warunki można dodać przed operacją, aby filtrować produkty w pliku danych i znaleźć te, które spełniają określone kryteria. Aby na przykład zastosować jeden tytuł do wszystkich produktów danej marki, możesz utworzyć warunek, w którym „brand” [marka] musi się równać („równa się”) „Google”. Jeśli wybierzesz atrybut z pliku danych, warunek odfiltruje istniejące wartości w ramach wybranej wartości. Jeśli na przykład chcesz dołączyć atrybut:

 1. W pierwszym menu wybierz atrybut pliku danych lub przetworzony atrybut, z którym chcesz dokonać porównania. Atrybuty pliku danych to określone atrybuty z wybranego pliku danych. Jeśli wybierzesz plik danych, możesz określić nazwę atrybutu i wybrać nieprzetworzoną wartość z pliku danych. Przetworzony atrybut to końcowa wartość atrybutu, która obejmuje wszelkie zmiany z zastosowanych reguł pliku danych. 
 2. W drugim menu wybierz operator dla warunku, na przykład „zawiera” lub „nie równa się”.
 3. Następnie wpisz wartość, z którą warunek ma dokonać porównania. Może to być wartość stała lub wartość przetworzonego atrybutu z Twojego pliku danych. 

Aby dodać drugi warunek i połączyć go z pierwszym, wybierz opcję ORAZ. Możesz wpisać cokolwiek, o ile nie będzie to sprzeczne z pierwszym warunkiem. Jeśli oba warunki będą prawidłowe, operacja zostanie zastosowana. Możesz na przykład zastosować regułę do koszul, które mają czerwony kolor ORAZ rozmiar S. 

Możesz także zastosować regułę niezależnie od warunków. Aby to zrobić, wybierz opcję LUB i wpisz drugi warunek, aby reguła działała, jeśli pierwszy lub drugi warunek zostanie spełniony. Jeśli którykolwiek z podanych warunków zostanie spełniony, operacja zostanie zastosowana. Możesz na przykład zastosować regułę do czerwonych koszul LUB niebieskich koszul.

Warto pamiętać 

 • Podając cenę, używaj tylko liczby bez waluty.
 • Gdy używasz „równa się”, sprawdź, czy podana wartość jest dokładnym odpowiednikiem wartości w Twoim pliku danych. Na przykład 13.00 to nie to samo co 13, 13.00 PLN itp. 
 • Wielkość liter w wartościach nie jest rozróżniana.

Operacje takie jak „ustaw jako” i „wybierz najnowszą wartość” zostaną zastosowane tylko wtedy, gdy Twoje warunki będą spełnione. 

Zapisywanie reguł pliku danych

Aby zapisać reguły i zastosować je w pliku danych, kliknij przycisk Zastosuj zmiany. Gdy już to zrobisz, konieczne będzie przetworzenie Twojego pliku. Nowe reguły pojawią się w nowo przesłanym pliku w danych produktów i będą stosowane za każdym razem, gdy będziesz przesyłać plik, do czasu, aż znowu wprowadzisz jakieś zmiany.

Aby edytować dotychczasową regułę, kliknij szare pole w kolumnie „Reguła”, w którym się ona znajduje. Wprowadź w regule dowolne zmiany i kliknij Zastosuj zmiany, aby je zapisać. Zostaną one zastosowane po przesłaniu danych o produktach.

 

 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem