Hướng dẫn cho người mới bắt đầu

Tạo nguồn cấp dữ liệu

creating a feed, sample

Để tải dữ liệu sản phẩm của bạn lên Google Merchant Center, trước tiên bạn cần tạo một nguồn cấp dữ liệu để gửi dữ liệu vào. Đây là bước bắt buộc đối với bất kỳ nguồn cấp dữ liệu mới nào và sau khi đăng ký một nguồn cấp dữ liệu, bạn có thể cập nhật nguồn cấp dữ liệu hiện có mà không phải đăng ký lại.

Nguồn cấp dữ liệu chính

Nguồn cấp dữ liệu chính là nguồn dữ liệu bắt buộc mà Merchant Center sử dụng để hiển thị sản phẩm của bạn trên Google. Nếu dữ liệu sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu chính của bạn đã đáp ứng được chính sách và đặc tả dữ liệu sản phẩm của chúng tôi, thì hành động đối với nguồn cấp dữ liệu mà bạn sẽ cần thực hiện chỉ là tạo và gửi nguồn cấp dữ liệu chính. Bạn có thể điều chỉnh dữ liệu sản phẩm không đáp ứng được yêu cầu của Merchant Center bằng cách sử dụng các tính năng nâng cao của nguồn cấp dữ liệu, bao gồm cả nguồn cấp dữ liệu bổ sung. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng nguồn cấp dữ liệu bổ sung để nâng cao hoặc ghi đè dữ liệu sản phẩm của mình nhằm cải thiện hiệu quả của quảng cáo.

Bạn có thể sử dụng nguồn cấp dữ liệu chính để thêm hoặc xóa dữ liệu sản phẩm, cài đặt ngôn ngữ và nhắm mục tiêu theo quốc gia cũng như đặt quy tắc nguồn cấp dữ liệu cho dữ liệu sản phẩm của mình. Nguồn cấp dữ liệu chính là loại nguồn cấp dữ liệu duy nhất có thể thêm hoặc xóa sản phẩm.

Lưu ý: Nếu bạn gửi nguồn cấp dữ liệu chính riêng biệt cho quảng cáo trực tuyến, quảng cáo địa phương và/hoặc các trang thông tin, hãy đảm bảo bạn không gửi cùng một sản phẩm trong cả hai nguồn cấp dữ liệu.

Bạn nên gửi tất cả sản phẩm của mình trong chỉ một nguồn cấp dữ liệu cho tất cả chương trình. Đối với các nguồn cấp dữ liệu mới tạo, bạn có thể chọn tất cả các điểm đến của nguồn cấp dữ liệu hiện hành trong quá trình tạo nguồn cấp dữ liệu. Nếu muốn đưa nguồn cấp dữ liệu hiện có vào điểm đến khác, chẳng hạn như Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất hoặc trang thông tin miễn phí, bạn có thể thực hiện thông qua phần cài đặt nguồn cấp dữ liệu chính. Nếu cần loại trừ sản phẩm khỏi một trong các điểm đến đã chọn, bạn có thể sử dụng thuộc tính excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến].

Nếu bạn có nguồn cấp dữ liệu sản phẩm cũ được tạo trước ngày 3/10/2019, thì phần này không áp dụng đối với bạn và bạn có thể tiếp tục gửi các sản phẩm đủ điều kiện cho Quảng cáo mua sắm và Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất trong các nguồn cấp dữ liệu riêng biệt.

Tạo nguồn cấp dữ liệu chính
Nguồn cấp dữ liệu chính là nguồn dữ liệu bắt buộc mà bạn phải tạo để hiển thị sản phẩm của mình trên Google qua nguồn cấp dữ liệu. Để bắt đầu, hãy nhấp vào phần Sản phẩm trên trình đơn điều hướng trong Merchant Center, sau đó nhấp vào Nguồn cấp dữ liệu. Nhấp vào nút dấu cộng trong phần nguồn cấp dữ liệu chính để tạo nguồn cấp dữ liệu chính mới. Làm theo lời nhắc và cung cấp các thông tin sau về dữ liệu của bạn:
 • Quốc gia bán: Quốc gia bán là quốc gia chính mà bạn bán sản phẩm có trong nguồn cấp dữ liệu này. Dữ liệu sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu này phải đáp ứng các yêu cầu của quốc gia mà bạn gửi đến, bao gồm đặc tả nguồn cấp dữ liệu cũng như các chính sách. Bạn có thể thêm quốc gia khác cho Quảng cáo mua sắm khi chọn điểm đến trong quá trình tạo nguồn cấp dữ liệu.
 • Ngôn ngữ: Ngôn ngữ dùng để viết dữ liệu sản phẩm của bạn. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng đúng ngôn ngữ và đơn vị tiền
 • Điểm đến: Chọn một hoặc nhiều điểm đến của nguồn cấp dữ liệu trong Merchant Center để giúp bạn xác định chương trình nào của Google có thể sử dụng các mặt hàng trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Tìm hiểu thêm về nhiều điểm đến
 • Thêm nhiều quốc gia (Quảng cáo mua sắm và trang thông tin miễn phí): Nhấp vào Thêm nhiều quốc gia để chỉ định các quốc gia khác mà bạn muốn hiển thị sản phẩm tại đó. Xin lưu ý rằng quốc gia bán vẫn sẽ là quốc gia mặc định của các sản phẩm có trong nguồn cấp dữ liệu. Bạn chỉ có thể thêm các quốc gia có sẵn theo ngôn ngữ của nguồn cấp dữ liệu. Có thể bạn sẽ cần phải xem xét quốc gia nào phù hợp nhất với ngôn ngữ đó. Tìm hiểu thêm về việc hiển thị sản phẩm tại nhiều quốc gia bán

 • Tên nguồn cấp dữ liệu chính: Nhập tên mô tả giúp bạn xác định nguồn cấp dữ liệu chính. Tên nguồn cấp dữ liệu không cần khớp với tên tệp bạn đang gửi.
 • Phương thức nhập: Chọn phương thức phù hợp nhất với nhu cầu của bạn:
  • Google Trang tính: Bạn có thể tải dữ liệu lên bằng cách sử dụng mẫu Google Trang tính được tạo sẵn hoặc bằng Trang tính Google hiện tại đã có chứa dữ liệu sản phẩm của bạn. Tìm hiểu thêm về Google Trang tính
  • Tìm nạp theo lịch: Google có thể tìm nạp nguồn cấp dữ liệu trực tiếp từ máy chủ của bạn.
  • Tải lên: Tải tệp trực tiếp lên Merchant Center bằng SFTP, FTP, Google Cloud Storage hoặc tải thủ công.
  • Thu thập thông tin trang web: Nếu tài khoản của bạn hiện không có nguồn cấp dữ liệu nào và bạn sở hữu dữ liệu có cấu trúc phù hợp trên trang web của mình, thì Google có thể thu thập thông tin trang web để lấy dữ liệu sản phẩm của bạn. Tìm hiểu thêm
 • Tên tệp: Tùy theo phương thức nhập do bạn chọn, bạn có thể được nhắc nhập tên tệp đang gửi. Tên này phải hoàn toàn khớp với tên tệp bạn đã tạo và có phần mở rộng hợp lệ.

Sau khi đã cung cấp thông tin và nhấp vào Tiếp tục, bạn có thể xem và quản lý nguồn cấp dữ liệu chính vừa được tạo ở phần "Nguồn cấp dữ liệu" trong tài khoản Merchant Center của bạn.

Để tìm nạp hoặc tải nguồn cấp dữ liệu lên theo cách thủ công, hãy nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm trong thẻ Xử lý của nguồn cấp dữ liệu và chọn tùy chọn tải lên từ trình đơn thả xuống.

Thêm quốc gia bán bổ sung (Nâng cao)

Khi thêm quốc gia bán bổ sung, bạn có thể sử dụng cùng một nguồn cấp dữ liệu chính để hiển thị dữ liệu sản phẩm cho nhiều quốc gia, áp dụng cùng một quy tắc nguồn cấp dữ liệu và thông tin cập nhật cho tất cả các quốc gia. Bạn cũng có thể áp dụng nhiều quy tắc nguồn cấp dữ liệu hoặc Chiến dịch mua sắm cho những quốc gia có cùng nguồn cấp dữ liệu chính.

Lưu ý: Bạn nên sử dụng tính năng "Thêm nhiều quốc gia" để hiển thị sản phẩm ở các quốc gia khác. Tùy chọn này sẽ giúp bạn không phải sao chép dữ liệu sản phẩm và tạo quy tắc nguồn cấp dữ liệu, chiến dịch mới. Chỉ nên thêm quốc gia bán bổ sung nếu bạn phải áp dụng các quy tắc nguồn cấp dữ liệu khác nhau cho các quốc gia trong cùng một nguồn cấp dữ liệu.

Để thêm quốc gia bán bổ sung, hãy nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm trong thẻ cài đặt của trang nguồn cấp dữ liệu và làm theo lời nhắc như khi bạn tạo nguồn cấp dữ liệu chính.

Nguồn cấp dữ liệu bổ sung

Nguồn cấp dữ liệu bổ sung cung cấp thêm dữ liệu có kết nối với dữ liệu sản phẩm hiện có trong nguồn cấp dữ liệu chính. Nguồn cấp dữ liệu bổ sung không thể thêm hoặc xóa sản phẩm hoặc không thể được sử dụng dưới dạng nguồn cấp dữ liệu độc lập. Nguồn cấp dữ liệu bổ sung dùng để cập nhật dữ liệu sản phẩm hiện có. Nguồn cấp dữ liệu bổ sung có thể cung cấp thêm thông tin cho nhiều nguồn cấp dữ liệu chính.

Để sử dụng nguồn cấp dữ liệu bổ sung, hãy kết nối nguồn cấp này với nguồn cấp dữ liệu chính hiện có thông qua thuộc tính id [mã_nhận_dạng]. Nguồn cấp dữ liệu bổ sung sẽ chỉ cập nhật dữ liệu sản phẩm của bạn khi nguồn cấp dữ liệu này chứa các mã nhận dạng đã có trong nguồn cấp dữ liệu chính.

Lưu ý: Đảm bảo thuộc tính id [mã_nhận_dạng] cho nguồn cấp dữ liệu bổ sung hoàn toàn khớp với thuộc tính id [mã_nhận_dạng] cho nguồn cấp dữ liệu chính (vì những thuộc tính này có phân biệt chữ hoa chữ thường).

Nguồn cấp dữ liệu cập nhật kiểm kê sản phẩm trực tuyến cũ 
Nếu bạn muốn sử dụng một nguồn cấp dữ liệu riêng để cập nhật giá và tình trạng còn hàng, thì bạn có thể làm vậy bằng cách tạo nguồn cấp dữ liệu bổ sung và sử dụng quy tắc "Take latest" [Lấy giá trị mới nhất] để cập nhật nguồn cấp dữ liệu chính. 

Cách hoạt động

Khi tạo nguồn cấp dữ liệu bổ sung, bạn sẽ thay đổi lựa chọn để cho biết bạn muốn kết nối nguồn cấp dữ liệu của mình với thuộc tính id.

Ví dụ:

Nguồn cấp dữ liệu chính:

id title [tiêu_đề] price [giá] brand [thương_hiệu]
1 áo sơ mi 34 Thương hiệu A
2 giày 55

Thương hiệu B

3 giày đi bộ đường dài 100 Thương hiệu C
4 quần dài 75 Thương hiệu A

Nguồn cấp dữ liệu bổ sung sử dụng thuộc tính id để so khớp với nguồn cấp dữ liệu chính:

id custom_label [nhãn_tùy_chỉnh]
1 KHUYẾN MÃI
4 KHUYẾN MÃI

Nguồn cấp dữ liệu thu được:

id title [tiêu_đề] price [giá] brand [thương_hiệu] custom_label [nhãn_tùy_chỉnh]
1 áo sơ mi 34 Thương hiệu A KHUYẾN MÃI
2 giày 55 Thương hiệu B  
3 giày đi bộ đường dài 100 Thương hiệu C  
4 quần dài 75 Thương hiệu A KHUYẾN MÃI
Tạo nguồn cấp dữ liệu bổ sung

Nguồn cấp dữ liệu bổ sung là nguồn dữ liệu phụ dùng để cung cấp các thuộc tính bổ sung, bao gồm cả thuộc tính bắt buộc và không bắt buộc, những thuộc tính này có thể bị thiếu trong nguồn cấp dữ liệu chính của bạn. Nguồn cấp dữ liệu bổ sung không thể dùng làm nguồn dữ liệu chính. Các trường hợp phổ biến có thể sử dụng nguồn cấp dữ liệu bổ sung bao gồm, nhưng không giới hạn đối với các hoạt động sau:

 • Thêm hoặc thay thế các nhãn tùy chỉnh để quản lý chiến dịch
 • Thêm hoặc thay thế các mã khuyến mãi cho các chương trình khuyến mãi bán lẻ
 • Thay thế tiêu đề
 • Loại trừ các sản phẩm cụ thể (thông qua thuộc tính excluded_destination [không_bao_gồm_điểm_đến] )
 • Thêm các GTIN (Mã số sản phẩm thương mại toàn cầu) bị thiếu
 • Thêm dữ liệu sản phẩm về kho hàng tại địa phương cho Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất
 • Thêm hoặc thay thế các thuộc tính cụ thể theo quốc gia cho nguồn cấp dữ liệu chính có nhiều quốc gia bán

Mỗi nguồn cấp dữ liệu bổ sung phải có một cột thuộc tính id [mã_nhận_dạng] và ít nhất một cột bổ sung chứa dữ liệu mà bạn muốn kết nối với nguồn cấp dữ liệu chính.

Để tạo nguồn cấp dữ liệu bổ sung, hãy tìm đến phần Nguồn cấp dữ liệu trong trang Sản phẩm tại Merchant Center. Ở trên cùng của bảng nguồn cấp dữ liệu bổ sung, hãy nhấp vào Thêm nguồn cấp dữ liệu bổ sung để tạo nguồn cấp dữ liệu bổ sung mới. Làm theo lời nhắc và cung cấp các thông tin sau về dữ liệu của bạn:

 • Tên nguồn cấp dữ liệu bổ sung: Nhập tên mô tả giúp bạn xác định nguồn cấp dữ liệu bổ sung. Tên nguồn cấp dữ liệu bổ sung không cần khớp với tên tệp bạn đang gửi.
 • Phương thức nhập: Chọn phương thức phù hợp nhất với nhu cầu của bạn:
  • Google Trang tính: Bạn có thể tải dữ liệu lên bằng cách sử dụng mẫu Google Trang tính được tạo sẵn hoặc bằng Trang tính Google hiện tại đã có chứa dữ liệu sản phẩm của bạn. Tìm hiểu thêm về Google Trang tính
  • Tìm nạp theo lịch: Google có thể tìm nạp nguồn cấp dữ liệu trực tiếp từ máy chủ của bạn.
  • Tải lên: Tải tệp trực tiếp lên Merchant Center bằng SFTP, FTP, Google Cloud Storage hoặc tải thủ công.
 • Tên tệp: Tùy theo phương thức nhập do bạn chọn, bạn có thể được nhắc nhập tên tệp đang gửi. Tên này phải hoàn toàn khớp với tên tệp bạn đã tạo và có phần mở rộng hợp lệ.
 • Liên kết đến nguồn cấp dữ liệu chính: Chọn bất kỳ tổ hợp nguồn cấp dữ liệu chính cùng với quốc gia bán / ngôn ngữ nào có chứa nguồn cấp dữ liệu bổ sung này.
 • Lịch tìm nạp: thiết lập tìm nạp theo lịch cho dữ liệu sản phẩm. Khi có lịch tìm nạp, Merchant Center sẽ nhận được các nguồn cấp dữ liệu mới mà bạn không cần phải tải thủ công dữ liệu của mình lên.

Để tải lên hoặc tìm nạp thủ công một nguồn cấp dữ liệu, hãy nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm 3 dot icon trong thẻ xử lý của nguồn cấp dữ liệu của bạn và chọn tùy chọn tải lên của bạn trong danh sách thả xuống.

Khi bạn tạo xong và liên kết nguồn cấp dữ liệu bổ sung với nguồn cấp dữ liệu chính, Merchant Center sẽ tự động tạo một quy tắc mà bạn có thể tìm thấy trong phần "quy tắc nguồn cấp dữ liệu" của Merchant Center. Quy tắc này sẽ kết nối dữ liệu sản phẩm của hai nguồn cấp dữ liệu dựa trên giá trị id [mã_nhận_dạng] mà bạn cung cấp, đồng thời kết nối dữ liệu thuộc tính trong nguồn cấp dữ liệu bổ sung.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố