shipping [doprava]: definícia

Pomocou atribútu shipping [doprava] môžete uviesť rýchlosť dopravy a dopravné výrobku. Tento atribút použite, keď nastavenia dopravy účtu pre vašu položku nie sú v službe Merchant Center definované alebo ak potrebujete prepísať nastavenia dopravy v službe Merchant Center, napríklad ak chcete prepísať nastavenia dopravy pre objemné alebo krehké výrobky.

Atribút shipping [doprava] nie je možné používať so službou Kúpiť na Googli. Dopravné je potrebné nastaviť na úrovni účtu v službe Merchant Center. Prečítajte si viac o nastavení dopravy pre službu Kúpiť na Googli

Dopravné pokrýva náklady účtované dopravcom a ďalšie náklady priamo súvisiace s dopravou. Náklady sa považujú za náklady za dopravu, ak sa v ich popise uvádzajú slová manipulácia, doručenie, doprava, logistika alebo dopravca (prípadne ich odvodeniny). Dopravné môže zahŕňať aj poplatky za doručenie do zahraničia, ak sú stanovené v doručovacích podmienkach uvedených na vašom webe. Dopravné by malo zahŕňať aj poistné súvisiace s ktorýmkoľvek z piatich výrazov uvedených vyššie.

Doprava zahŕňa aj rýchlosť alebo čas od objednávky zákazníkom po doručenie. Rýchlosť dopravy zahŕňa čas spracovania aj čas prepravy. Čas spracovania je čas od zadania objednávky do odovzdania dopravcovi. Čas prepravy je čas od odovzdania objednávky dopravcovi do doručenia objednávky zákazníkovi.

Rýchlosť a cena doručenia bývajú dve najčastejšie príčiny, prečo používatelia upúšťajú od svojich nákupných rozhodnutí, preto je dôležité mať presné nastavenia dopravy, aby boli vaše reklamy a bezplatné záznamy efektívne.

Atribút shipping [doprava] možno použiť aj na určenie krajín, do ktorých sa váš výrobok dodáva pri programoch, ktoré nevyžadujú dopravné.

How shipping cost could be displayed in your ad

Kedy ich použiť

Nie je k dispozícii v službe Kúpiť na Googli

Dopravné je povinné pre rozšírené záznamy. Môže byť uvedené prostredníctvom atribútu shipping [doprava] alebo zásielkovej služby na úrovni účtu. Ďalšie informácie o nastaveniach zásielkových služieb

Dopravné je povinné pre nákupné reklamy pre tieto krajiny:

 • Austrália
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Kanada
 • Česko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • Írsko
 • Izrael
 • Taliansko
 • Holandsko
 • Poľsko
 • Južná Kórea
 • Španielsko
 • Švajčiarsko
 • Spojené kráľovstvo
 • USA

Použitím tohto atribútu určíte ďalšie krajiny, do ktorých sa položka dodáva.

Tento atribút použite, aj keď náklady na dopravu pre vašu položku nie sú definované v službe Merchant Center alebo keď potrebujete prepísať nastavenia dopravy zo služby Merchant Center, napríklad ak ide o objemné alebo krehké výrobky.

Atribút shipping [doprava] používa nasledujúce podradené atribúty:

 1. country [krajina] (povinné)
  • Krajina, do ktorej možno výrobok doručiť. Uveďte kód krajiny podľa normy ISO 3166‑1 (napríklad SK).
 2. Ak chcete určiť oblasť doručenia (čo je nepovinné), uveďte jednu z týchto možností:
  • region [región] (nepovinné)
   Uveďte štát, územie alebo prefektúru. Táto možnosť je podporovaná v USA, Austrálii a Japonsku. Uveďte kód pododdelenia z tabuliek kódov ISO 3166‑2 (US, AU alebo JP) bez predpony krajiny (napríklad NY, NSW, 03).
  • postal_code [psč] (nepovinné)
   Zadajte rozsah poštových smerovacích čísel. Táto možnosť je podporovaná v USA a Austrálii.
   Použite niektorý z nasledujúcich zápisov:
   Poštové smerovacie číslo (napríklad 94043):
   Rozsah poštových smerovacích čísel (napríklad 94002 – 95460)
   Rozsah poštových smerovacích čísel s predponou vo forme zástupného znaku (*) (napríklad: 94*)
   Rozsah poštových smerovacích čísel vo forme dvoch predpôn so zástupnými znakmi (*) (napríklad 94* – 95*)
  • location_id [identifikátor_oblasti] (nepovinné)
   Uveďte číselné označenie oblasti podľa rozhrania Google Ads API (AdWords API) (napríklad kód Kalifornie je 21137). Táto možnosť je podporovaná v USA (štát), Austrálii (štát) a Japonsku (prefektúra).
  • location_group_name [názov_skupiny_miest] (nepovinné)
   Uveďte skupinu miest, ktorú ste si predtým nastavili a pomenovali v nastaveniach služby Merchant Center. V tomto atribúte použite príslušný názov skupiny (napríklad Západné pobrežie alebo Vnútrozemie). Táto možnosť je podporovaná v USA a Austrálii. Prečítajte si viac o nastavení skupín miest.
 3. service [služba] (nepovinné)
  • Uveďte triedu služby alebo rýchlosť dopravy.
 4. price [cena] (povinné, ak sa má prepisovať rýchlosť doručenia, inak nepovinné)
  • Uveďte pevnú výšku dopravného a desatinné miesta oddeľte pomocou bodky [.] (napríklad 3.00 EUR). Nepoužívajte čiarku [,], aby nedošlo k nesprávnej identifikácii ceny.
 5. Ak chcete určiť čas spracovania (nepovinné), zadajte nasledujúce podradené atribúty:
  • min_handling_time [minimálny_čas_spracovania]
   Minimálny počet dní od zadania objednávky do jej odovzdania dopravcovi.
  • max_handling_time [maximálny_čas_spracovania]
   Maximálny počet dní od zadania objednávky do jej odovzdania dopravcovi.

   Nepoužívajte aj podradené atribúty pre čas spracovania, aj samostatné atribúty pre čas spracovania Ak pre výrobok uvediete oba atribúty, podradené atribúty pre dopravu prepíšu samostatné atribúty pre čas spracovania. Pre reklamy a bezplatné záznamy odporúčame podradené atribúty doručenia. Samostatné atribúty sa odporúčajú pre výrobky predávané na Googli.

   Počítajte pracovné dni. Ak napríklad zákazník zadá objednávku v utorok a zásielka opustí sklad najneskôr v piatok, maximálny čas spracovania sú tri dni.
 6. Ak chcete určiť čas prepravy (nepovinné), zadajte nasledujúce podradené atribúty:
  • min_transit_time [minimálny_čas_prepravy]
   Minimálny počet dní od odovzdania výrobku dopravcovi po jeho doručenie zákazníkovi.
  • max_transit_time [maximálny_čas_prepravy]
   Maximálny počet dní od odovzdania výrobku dopravcovi po jeho doručenie zákazníkovi.
Poznámka: Ak má Google vypočítať rýchlosť dopravy, musíte uviesť hodnoty podradených atribútov max_handling_time [maximálny_čas_spracovania]max_transit_time [maximálny_čas_prepravy]. Podradené atribúty času spracovania a času prepravy však budú platné, len ak zadáte aj hodnotu ďalšieho podradeného atribútu dopravy, ktorým je price [cena].
Ak odošlete podradený atribút price [cena], nastavenia zásielkovej služby pre účet (vrátane časov doručenia zásielkovej služby) sa budú v prípade daného výrobku pre príslušnú krajinu ignorovať.

Formát

Riaďte sa týmito pokynmi na formátovanie, aby sme vedeli, aké údaje odosielate.

Podrobnosti o tom, kedy a ako odosielať hodnoty v angličtine, nájdete v sekcii o odosielaní údajov o výrobkoch.

Typ

Znaky Unicode (odporúčajú sa iba znaky ASCII)

Podporované hodnoty

Pre meny AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, NZD, SGD, USD: 
0 – 1000

Pre meny AED, BRL, CNY, DKK, HKD, ILS, MYR, NOK, PLN, SAR, SEK, TRY:
0 – 5000

Pre meny ARS, CZK, MXN, THB, TWD, UAH, ZAR: 
0 – 20000

Pre meny INR, JPY, PHP, RUB: 
0 – 100 000

Pre menu KRW:
0 – 1000000

Pre menu CLP: 
0 – 500000

Pre menu COP: 
0 – 2000000

Pre menu IDR: 
0 – 10000000

Pre menu VND:
0 – 20000000

Opakované pole

(Čo to znamená?)

Atribút shipping [doprava] môžete uviesť až 100-krát pre jeden výrobok
 
Formát súboru Príklad
Textové informačné kanály

Názov naformátujte uvedením podradených atribútov, ktoré odosielate. Uveďte atribút shipping [doprava] a potom pridajte do zátvorky názvy podradených atribútov, ktoré chcete uviesť. Jednotlivé podradené atribúty oddeľte dvojbodkou (:).

Ak chcete napríklad uviesť krajinu, poštové smerovacie číslo, cenu, čas spracovania a čas prepravy:

Názov        shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time [doprava(krajina:psč:cena:minimálny_čas_spracovania:maximálny_čas_spracovania:minimálny_čas_prepravy:maximálny_čas_prepravy
)]

Ak v názve neuvediete podradené atribúty, budeme predpokladať, že hodnoty atribútu zahŕňajú všetky podradené atribúty, a to v tomto poradí: 

 1. country [krajina]
 2. region [región]
 3. service [služba]
 4. price [cena]

Hodnotu naformátujte uvedením hodnoty každého podradeného atribútu v rovnakom poradí ako v názve. Jednotlivé hodnoty oddeľte dvojbodkou (:). Nepoužívajte úvodzovky. Príklad:

Názov        shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time) [doprava(krajina:psč:cena:minimálny_čas_spracovania:maximálny_čas_spracovania:minimálny_čas_prepravy:maximálny_čas_prepravy)]

Príklad hodnoty    US:80302:6.49 USD:1:3:2:5

Ak chcete uviesť viacero oblastí, uveďte atribút viackrát (s rovnakým názvom). Príklad:

Názov        shipping(country:postal_code:price:min_handling_time:max_handling_time:
min_transit_time:max_transit_time) [doprava(krajina:psč:cena:minimálny_čas_spracovania:maximálny_čas_spracovania:minimálny_čas_prepravy:maximálny_čas_prepravy)]

Príklad hodnoty    US:94002-95460:0 USD:1:3:2:5

Názov        shipping(country:postal_code:price) [doprava(krajina:psč:cena)]
Príklad hodnoty    US:900*-901*:15.99 USD

Ak nechcete pre určitý výrobok uviesť nepovinný podradený atribút (napríklad service [služba]), zadajte aj tak dvojbodku (:), ale textové pole ponechajte prázdne. Príklad:

Názov    shipping [doprava]
Príklad hodnoty    USA:::6.49 USD

Názov    shipping(country:region:price) [doprava(krajina:región:cena)]
Príklad hodnoty    US::6.49 USD

Informačné kanály XML

Uveďte nepovinné podradené atribúty, ktoré potrebujete. Ak chcete určiť dopravné do rôznych oblastí doručenia, uveďte viacero atribútov shipping [doprava] vrátane relevantných podradených atribútov.

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Pozemná doprava</g:service>

  <g:price>6.49 USD</g:price>

  <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

  <g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

  <g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

  <g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>

<g:shipping>

  <g:country>US</g:country>

  <g:region>MA</g:region>

  <g:service>Expresná doprava</g:service>

  <g:price>15.99 USD</g:price>

  <g:min_handling_time>1</g:min_handling_time>

  <g:max_handling_time>3</g:max_handling_time>

  <g:min_transit_time>2</g:min_transit_time>

  <g:max_transit_time>5</g:max_transit_time>

</g:shipping>


Ak chcete formátovať svoje údaje pre rozhranie Content API, pozrite si stránku Content API for Shopping.

Pokyny

Ak chcete odosielať naozaj kvalitné údaje o výrobkoch, riaďte sa týmito pokynmi.

Minimálne požiadavky

Ďalej uvádzame, aké požiadavky musíte spĺňať, ak chcete zobrazovať výrobok. Ak tieto požiadavky nespĺňate, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika v účte Merchant Center.

 • Odošlite úplné a správne informácie o doprave vrátane rýchlosti a cien.
 • Rýchlosť doručenia a cena predstavujú dva najčastejšie dôvody, prečo kupujúci upúšťajú od výrobkov, a preto je dôležité mať presné a aktuálne nastavenia dopravy, aby boli vaše reklamy a záznamy efektívne.
  • Zahrňte do ceny všetky relevantné dopravné náklady. Zahrňte všetky poplatky súvisiace s časťou nákupu, ktorú možno označiť výrazmi doprava, doručenie, manipulácia, logistika alebo dopravca (prípadne ich odvodeninami).
  • Ak nepoznáte presné dopravné, uveďte nadhodnotený odhad. Uveďte presne alebo nadhodnoťte cenu, ktorú musia používatelia zaplatiť. Upozorňujeme, že príliš nadhodnotená cena môže mať negatívny vplyv na výkonnosť vašich produktov.
 • Použite dopravné, ktoré platia priamo jednotlivci. Nepoužívajte iné ceny, ako je napríklad sadzba za dopravu do obchodu alebo sadzba vyžadujúca členstvo používateľa.
 • Dbajte na to, aby všetci používatelia videli na vašej vstupnej stránke podrobnosti o výrobku. Uistite sa, že používateľ, ktorý klikne na vašu reklamu, uvidí podrobné informácie o danom výrobku, a to aj v prípade, že do oblasti používateľa výrobky nedodávate.
 • Pri odosielaní informácií o doprave postupujte v súlade s miestnymi zákonmi.

Osvedčené postupy

Okrem dodržania základných požiadaviek môžete údaje o svojich výrobkoch v záujme výkonnosti optimalizovať podľa nasledujúcich osvedčených postupov.

 • Použite nastavenia dopravy účtu v službe Merchant Center. Pomocou týchto nastavení môžete vytvoriť jednoduché paušálne sadzby alebo zložitejšie vlastné modely. Atribút shipping [doprava] použite len ako poslednú možnosť na prepísanie nastavení, ktoré ste vytvorili v službe Merchant Center.
 • Zadajte cenu (dopravné), ktorú je možné zobraziť v mene krajiny predaja (podľa normy ISO 4217). Napríklad namiesto 1,0012 EUR zadajte 1,01 EUR. Ak cenu nie je možné zobraziť v mene cieľovej krajiny, zaokrúhlime ju na hodnotu, ktorá sa zobraziť dá.
 • Ak atribút používate viackrát, neuvádzajte v ňom rozporuplné informácie. Nezadávajte napríklad dve rôzne ceny pre rovnaký región alebo rovnakú triedu služby.
 • Promá týkajúce sa dopravy odosielajte prostredníctvom informačného kanála promo ponúk. Ak napríklad v rámci dvojtýždňového letného výpredaja ponúkate bezplatnú dopravu, nahrajte promo na dopravu do informačného kanála promo ponúk obchodníka a zadajte dátumy platnosti. Ak spotrebitelia použijú pri platbe na webe kód, získajú bezplatnú dopravu. Prečítajte si viac o promách
 • Pri platbe zreteľne uvádzajte všetky ďalšie poplatky, ktoré nesúvisia s dopravou, ale sú relevantné pre nákup. Uveďte napríklad dovozné clá, recyklačné poplatky, poplatky za použitie kreditnej karty či servisné poplatky. Tieto informácie neuvádzajte v rámci atribútu tax [daň] ani price [cena].
 • Odošlite dopravné pre každý región, kam doručujete. Ak pre niektorý región, kam doručujete, neuvediete výšku dopravného (či už v údajoch o výrobkoch, alebo prostredníctvom nastavení dopravy vo svojom účte), váš výrobok alebo účet môžu byť zamietnuté.
 • Zosúlaďte nákupné kampane v službe Google Ads s nastaveniami dopravy a s atribútom availability [dostupnosť] svojho výrobku. Zistite, ako prispôsobovať reklamy podľa zemepisných oblastí

Ďalšie pokyny

Každú časť podrobne skontrolujte a zistite, či sa požiadavky vzťahujú na vašu krajinu alebo výrobok. Ak požiadavky nedodržíte, váš výrobok zamietneme a túto skutočnosť vám oznámime na stránke Diagnostika vo vašom účte Merchant Center.

Švédsko, Nórsko alebo Fínsko
 • Výšku dopravného zadávajte na základe adresy používateľa alebo na základe miesta vyzdvihnutia. V prípade Švédska, Nórska a Fínska môžete pre atribút shipping [doprava] uviesť výšku nákladov na doručenie na miesto vyzdvihnutia týchto dopravcov: PostNord, DHL, Bring, Matkahuolto a Schenker. Používateľom by malo byť z vášho webu jasné, že podporujete niektorého z týchto dopravcov.
Argentína, Čile
 • Výšku dopravného zadávajte na základe adresy používateľa, odberného miesta alebo miesta vyzdvihnutia v obchode.
Vylúčenie destinácií doručenia
 • Uistite sa, že dostupnosť na vstupnej stránke sa zhoduje s nastaveniami doručenia v údajoch o výrobkoch. Ak svoje výrobky nedoručujete do všetkých oblastí krajiny predaja, zadajte dopravné do oblastí, do ktorých doručujete.
Doprava do krajiny predaja zo zahraničia
 • Na vstupnej stránke jasne uveďte, že sa môžu účtovať ďalšie poplatky súvisiace s clom. Môžete napríklad uviesť odmietnutie zodpovednosti pri platbe, aby používatelia vedeli o týchto poplatkoch skôr, ako zadajú objednávku. Informácie súvisiace s dovozom alebo vývozom nezadávajte v rámci atribútov tax [daň] alebo price [cena]. Ďalšie informácie o požiadavkách týkajúcich sa vývozu
Predplatné a stiahnutie softvéru
 • Ak inzerujete nehmotné výrobky, ako je napríklad predplatné softvéru, digitálny obsah alebo softvér na stiahnutie, nastavte dopravné na hodnotu 0 (ak je pre krajinu predaja povinné dopravné). Dopravné môžete uviesť prostredníctvom atribútu shipping [doprava] alebo nastavení dopravy v účte.

Príklady

Formátovanie textu

Na formátovanie názvu uveďte atribút shipping [doprava] a potom pridajte do zátvorky názvy odosielaných podradených atribútov. Jednotlivé podradené atribúty oddeľte dvojbodkou(:).

Ak chcete napríklad uviesť údaje o krajine, PSČ a cene:

Názov shipping(country:postal_code:price) [doprava(krajina:psč:cena)]

Hodnotu naformátujte odoslaním hodnôt podradených atribútov uvedených v rovnakom poradí, v akom sú uvedené v názve. Jednotlivé podradené atribúty oddeľte dvojbodkou (:). Príklad:

Názov        shipping(country:postal_code:price) [doprava(krajina:psč:cena)]
Príklad hodnoty    US:80302:6.49 USD
Príklad hodnoty    US:30*:12.75 USD

Môžete tiež uviesť len cenu. Príklad:

Názov        shipping(price) [doprava(cena)]
Príklad hodnoty    6.49 USD

Ak v názve neuvediete podradené atribúty, uveďte všetky štyri podradené atribúty v tomto poradí: country [krajina], region [región], service [služba] a price [cena]. Príklad:

Názov        shipping [doprava]
Možná hodnota    US:CA:Express:6.49 USD

Ak nechcete pre určitý výrobok uviesť nepovinný podradený atribút (napríklad service [služba]), zadajte aj tak dvojbodku (:), ale textové pole ponechajte prázdne. Príklad:

Názov        shipping [doprava]
Príklad hodnoty    US:::6.49 USD

Názov        shipping(country:region:price) [doprava(krajina:región:cena)]
Príklad hodnoty    US::6.49 USD

Opakované polia (napríklad regionálna doprava)

Text

Môžete uviesť až 100 hodnôt atribútu shipping [doprava] a odlíšiť tak rôzne náklady v jednotlivých oblastiach. Ak chcete uviesť viacero oblastí, uveďte atribút viackrát (s rovnakým názvom). Príklad:

Výrobok Ortopedický psí pelech
title [názov] Ortopedický psí pelech XXL
shipping [doprava] US:94002-95460:0 USD
shipping [doprava] US:900*-901*:0 USD
shipping [doprava] US:902*-930*:15.99 USD

    

XML

Ak chcete uviesť viacero skupín doručenia pre informačný kanál XML, pridajte pre každú skupinu doručenia samostatný atribút. Pre každý výrobok môžete uviesť až 100 atribútov shipping [doprava].

<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>CA</g:region>
   <g:service>Express</g:service>
   <g:price>0 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>OR</g:region>
   <g:service>Pozemná doprava</g:service>
   <g:price>4.99 USD</g:price>
</g:shipping>
<g:shipping>
   <g:country>US</g:country>
   <g:region>WA</g:region>
   <g:service>Pozemná doprava</g:service>
   <g:price>6.49 USD</g:price>
</g:shipping>

Poštové smerovacie čísla

Pre USA a Austráliu môžete uviesť poštové smerovacie čísla pomocou podradeného atribútu postal_code [psč]. Tieto hodnoty môžete odosielať niekoľkými rôznymi spôsobmi.

Odoslanie jedného poštového smerovacieho čísla

Uveďte celý kód. Príklad:

postal_code [psč]    94043

Odoslanie rozsahu poštových smerovacích čísel

Uveďte dva kódy oddelené spojovníkom (-). Príklad:

postal_code [psč]    94002-95460

Odoslanie rozsahu poštových smerovacích čísel použitím zástupného symbolu

Uveďte ľubovoľný počet číslic, po ktorých nasleduje hviezdička (*). V nasledujúcom príklade sa zahrnú všetky smerovacie čísla začínajúce číslom 94. Príklad:

postal_code [psč]    94*

Odoslanie rozsahu poštových smerovacích čísel použitím dvoch predčíslí so zástupnými symbolmi

Ak chcete vytvoriť menší rozsah, použite dve predčíslia s hviezdičkami (*) a spojovníkom (-). V oboch predčísliach použite rovnaký počet číslic. Príklad:

postal_code [psč]    94*-95*

Bezplatná doprava, predplatné a stiahnutie softvéru

Bezplatnú dopravu zahrniete tak, že podradený atribút price [cena] nastavíte na hodnotu 0 v mene krajiny predaja. Ak ide o nehmotný výrobok, ako je napríklad jednorazové stiahnutie alebo predplatné softvéru, takisto nastavte dopravu na hodnotu 0. Príklad:

Výrobok Základná verzia bezpečnostného softvéru Google (ročné predplatné)
title [názov] Základná verzia bezpečnostného softvéru Google (ročné predplatné)
price [cena] 29.90 EUR
google_product_category [kategória_výrobku_na_googli] Software > Computer Software > Antivirus & Security Software [Softvér > Počítačový softvér > Antivírusový a bezpečnostný softvér]
brand [značka] Google
shipping [doprava] US:::0 USD
image_link [odkaz_na_obrázok] http://www.example.com/obrázok1.jpg
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

true
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
71525
false