availability_date [ngày_có_hàng]: Định nghĩa

Sử dụng thuộc tính availability_date [ngày_có_hàng] để cho người dùng biết khi nào bạn sẽ giao hàng sản phẩm được đặt hàng trước. 

Thời điểm sử dụng

Tùy chọn cho mỗi sản phẩm

Nếu đặt thuộc tính availability [tình_trạng_còn_hàng] thành preorder [đặt_hàng_trước], bạn có thể cung cấp ngày giao hàng sản phẩm bằng cách sử dụng availability_date [ngày_có_hàng].

Định dạng

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu bạn gửi. 

Loại

Ngày và giờ, tuân thủ theo ISO 8601

(YYYY-MM-DD, YYYY-MM-DDThh:mm:ss, or YYYY-MM-DDThh:mm:ssZ)

Giới hạn 1–25 ký tự
Trường lặp lại Không
Thuộc tính Schema.org
(Đây là gì?)

Offer.availabilityStarts, Offer.availabilityEnds, Type: DateTime

 
Định dạng tệp Giá trị mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

2016-12-25T13:00-0800

Nguồn cấp dữ liệu XML <g:availability_date>2016-11-25T13:00-0800</g:availability_date>


Để biết thông tin về API định dạng, vui lòng xem Content API cho Google Mua sắm.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Đây là những yêu cầu bạn cần đáp ứng để hiển thị quảng cáo cho sản phẩm. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center. 

  • Không có yêu cầu tối thiểu cho thuộc tính này. Hãy lưu ý rằng bạn vẫn cần tuân theo các nguyên tắc định dạng nếu không sẽ không thể sử dụng các thông tin mình gửi.

Các phương pháp hay nhất

Đây là các phương pháp hay nhất có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm. 

  • Chỉ gửi thuộc tính availability_date [ngày_có_hàng] cho các sản phẩm có availability [tình_trạng_còn_hàng] được đặt thành preorder [đặt_hàng_trước]
  • Chỉ định thời gian bên cạnh ngày tháng. Nếu bạn không chỉ định thời gian, thì thời gian mặc định là 12 giờ sáng, nửa đêm, thuộc múi giờ của quốc gia mục tiêu của bạn. 
  • Không bao gồm ngày ước tính hoặc phạm vi ngày. Bạn nên cung cấp ngày phát hành chỉ khi có ngày cụ thể để giúp đặt kỳ vọng tốt nhất cho người dùng. Thuộc tính này là tùy chọn, không bắt buộc và bạn không cần bao gồm ngày tháng có thể gây nhầm lẫn.

Ví dụ

Sản phẩm có sẵn để đặt hàng trước với ngày phát hành cụ thể

An illustration of an android plush 

Sản phẩm Android Squishable
availability [tình_trạng_còn_hàng] đặt hàng trước
availability_date [ngày_có_hàng] 2016-12-25T13:00-0800
Sản phẩm có sẵn để đặt hàng trước mà không có ngày phát hành cụ thể

An illustration of an android plush 

Sản phẩm Android Squishable
availability [tình_trạng_còn_hàng] đặt hàng trước
availability_date [ngày_có_hàng] Không có, vì chưa có ngày
Hãy sẵn sàng cho ngày phát hành 

An illustration of an android plush 

Trạng thái phát hành Chưa phát hành
Sản phẩm Android Squishable
availability [tình_trạng_còn_hàng] đặt hàng trước
availability_date [ngày_có_hàng] 2016-12-25T13:00-0800
   
Trạng thái phát hành Đã phát hành
Sản phẩm Android Squishable
availability [tình_trạng_còn_hàng] còn hàng
availability_date [ngày_có_hàng] Không có, vì không còn sản phẩm để đặt hàng trước
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố