loyalty_points [điểm_khách_hàng_thân_thiết]: Định nghĩa

 
Hãy sử dụng thuộc tính loyalty_points [điểm_khách_hàng_thân_thiết] để chỉ định số điểm và loại điểm mà khách hàng nhận được khi mua sản phẩm của bạn.

Trường hợp sử dụng

Không bắt buộc đối với các sản phẩm nhắm mục tiêu đến Nhật Bản

Nếu bạn đang nhắm mục tiêu đến Nhật Bản và cung cấp điểm khách hàng thân thiết cho người mua sản phẩm, hãy gửi thông tin về số điểm này bằng thuộc tính loyalty_points [điểm_khách_hàng_thân_thiết].

Thuộc tính loyalty_points [điểm_khách_hàng_thân_thiết] sử dụng 3 thuộc tính phụ sau:

 • name [tên] (không bắt buộc)
  Tên của chương trình tích điểm khách hàng thân thiết (Tối đa 12 ký tự có độ rộng đầy đủ hoặc 24 ký tự La mã, ví dụ: Program A).
 • points_value [giá_trị_điểm] (bắt buộc)
  Số điểm khách hàng thân thiết mà khách hàng nhận được khi mua sản phẩm của bạn (ví dụ: 100).
 • ratio [tỷ_lệ] (không bắt buộc)
  Tỷ lệ quy đổi sang tiền của một điểm khách hàng thân thiết (ví dụ: 0.5). Nếu bạn không thêm giá trị thì tỷ lệ mặc định sẽ là 1.0.

Định dạng

Bạn hãy thực hiện theo các nguyên tắc định dạng này để đảm bảo chúng tôi hiểu được dữ liệu mà bạn đang gửi. 

Loại Ký tự Unicode (Đề xuất: chỉ ASCII)
Trường lặp lại Không
 
Định dạng tệp Mục nhập mẫu
Nguồn cấp dữ liệu văn bản

Hãy định dạng giá trị bằng cách gửi các thuộc tính name [tên], points_value [giá_trị_điểm]ratio [tỉ_lệ] và phân cách các thuộc tính này bằng dấu hai chấm ( : ). Bạn không được sử dụng dấu ngoặc kép. Bắt buộc phải nhập tất cả các dấu hai chấm, ngay cả đối với các giá trị trống. Bạn nên đưa các thuộc tính theo thứ tự ưu tiên.

Ví dụ: đối với Chương trình A có 100 điểm và tương đương với 0,5 đơn vị tiền tệ, hãy gửi:

Chương trình A:100:0.5

Để mặc định là 1,0 đơn vị tiền tệ thì bạn vẫn nhập dấu hai chấm nhưng để trống giá trị:

Chương trình A:100:

Để gửi chỉ 100 điểm, hãy nhập dấu hai chấm và để trống 2 giá trị còn lại:

:100:
Nguồn cấp dữ liệu XML

<g:loyalty_points>

  <g: name>Chương trình A</ g: name>

  <g: points_value>100</ g: points_value>

  <g:ratio>1.0</g:ratio>

</g:loyalty_points>


Để định dạng dữ liệu của bạn cho Content API, vui lòng xem Content API for Shopping.

Nguyên tắc

Hãy thực hiện theo các nguyên tắc này để đảm bảo bạn gửi dữ liệu chất lượng cao cho các sản phẩm của mình.

Yêu cầu tối thiểu

Bạn cần phải đáp ứng những yêu cầu này để hiển thị sản phẩm của mình. Nếu bạn không tuân thủ những yêu cầu này, chúng tôi sẽ từ chối sản phẩm của bạn và thông báo cho bạn trong trang Chẩn đoán của tài khoản Merchant Center.

 • Hãy đảm bảo bạn chỉ sử dụng thuộc tính này nếu bạn chắc chắn sản phẩm của mình không gắn với bất kỳ số nhận dạng sản phẩm duy nhất nào. 
 • Các sản phẩm sẽ bị từ chối nếu thuộc tính identifier_exists [có_mã_nhận_dạng] được đặt một cách không chính xác thành giá trị không hoặc sai trong khi có bằng chứng cho thấy có tồn tại số nhận dạng sản phẩm duy nhất.

Các phương pháp hay nhất

Các phương pháp hay nhất này có thể giúp bạn đáp ứng các yêu cầu cơ bản để tối ưu hóa hiệu suất dữ liệu sản phẩm.

 • Gửi điểm khách hàng thân thiết có giá trị tiền tệ cụ thể. Điểm khách hàng thân thiết chỉ được hỗ trợ nếu có giá trị bằng tiền. Ví dụ: các loại điểm sau đây không được hỗ trợ: số dặm và điểm khách hàng thân thiết chỉ có thể trao đổi để lấy hàng hóa. 
 • Gửi điểm do bạn phát hành. Bạn cũng có thể gửi điểm chéo ngành miễn là bạn là người phát hành điểm đó. Ví dụ: các loại điểm sau đây không được hỗ trợ: các điểm gắn với thẻ tín dụng và tiền điện tử. 

Ví dụ

Nguồn cấp dữ liệu

Định dạng giá trị bằng cách phân cách mỗi thuộc tính phụ ( name [tên], points_value [giá_trị_điểm]ratio [tỉ lệ] ) bằng một dấu hai chấm ( : ). 

Ví dụ: đối với chương trình khách hàng thân thiết của Google100 điểm, trong đó 1 điểm bằng 0,5 đơn vị tiền tệ, hãy gửi:

Chương trình khách hàng trung thành của Google:100:0.5

Để mặc định 1 điểm bằng 1,0 đơn vị tiền tệ , vẫn đưa vào dấu hai chấm nhưng để trống giá trị:

Chương trình khách hàng thân thiết của Google : 100 :

Để gửi chỉ 100 điểm, hãy nhập dấu hai chấm và để trống 2 giá trị còn lại:

:100:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố