Trang đích và theo dõi bằng tiếp thị lại động

Khi tạo quảng cáo tiếp thị lại động trong Trình tạo quảng cáo hiển thị hình ảnh, chúng tôi sẽ sử dụng URL trang đích có trong thuộc tính "link" [liên kết] của dữ liệu sản phẩm. Nếu cần sử dụng một URL khác hoặc cần theo dõi URL đó bằng cách khác, bạn có thể sử dụng một trong các tùy chọn dưới đây.

Sử dụng một URL khác cho chiến dịch Quảng cáo động

Nếu bạn cần sử dụng một URL khác trong chiến dịch tiếp thị lại động, hãy sử dụng thuộc tính display_ads_link [liên_kết_quảng_cáo_hiển_thị_hình_ảnh]. Bạn có thể thêm thuộc tính này bằng cách xem lại các thông số kỹ thuật rồi thực hiện những thay đổi sau đây cho dữ liệu sản phẩm của mình:

 • Nếu sử dụng nguồn cấp dữ liệu TXT - chỉ cần thêm một cột có tiêu đề display_ads_link [liên_kết_quảng_cáo_hiển_thị_hình_ảnh] và dán URL mới mà bạn muốn sử dụng bên dưới cột này và bên cạnh mỗi sản phẩm. Những URL này phải được giải mã.
 • Nếu sử dụng nguồn cấp dữ liệu XML - hãy cập nhật nguồn cấp dữ liệu này bằng cách sử dụng <g:display_ads_link>insert new unencoded landing page url</g:display_ads_link>
  • Ngoài ra, hãy xác minh vùng chứa tên được khai báo ở đầu tệp XML của bạn - vùng chứa tên này hiện có thể đang đặt tại:
   <rss xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0" version="2.0">
   Vui lòng cập nhật vào:
   <rss xmlns:g="http://base.google.com/ns/1.0" xmlns:c="http://base.google.com/cns/1.0" version="2.0">
 • Nếu sử dụng yêu cầu API - hãy cập nhật nguồn cấp dữ liệu bằng cách sử dụng <sc:attribute name="display_ads_link">insert new unencoded landing page url</sc:attribute>

Lưu ý quan trọng: Nếu bạn triển khai thuộc tính display_ads_link [liên_kết_quảng_cáo_hiển_thị_hình_ảnh] thì thuộc tính này sẽ chỉ ghi đè tất cả các URL của bạn cho quảng cáo động, bao gồm cả thuộc tính ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng]. Đường dẫn liên kết quảng cáo mua sắm sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ tiếp tục sử dụng URL "link" [liên kết] gốc hoặc ads_redirect [quảng_cáo_chuyển_hướng] nếu có.

Nếu bạn sử dụng thông số ValueTrack, URL phải được giải mã và đọc dưới dạng một chuỗi để thông số ValueTrack hoạt động. Hãy sửa đổi các hướng dẫn trên để:

 • Nếu sử dụng nguồn cấp dữ liệu TXT - chỉ cần thêm một cột có tiêu đề display_ads_link [liên_kết_quảng_cáo_hiển_thị_hình_ảnh] và dán URL mới mà bạn muốn sử dụng bên dưới cột này và bên cạnh mỗi sản phẩm. Những URL này phải được giải mã.
 • Nếu sử dụng nguồn cấp dữ liệu XML - hãy cập nhật nguồn cấp dữ liệu này bằng cách sử dụng <g:display_ads_link>insert new unencoded landing page url</g:display_ads_link>
 • Nếu sử dụng yêu cầu API - hãy cập nhật nguồn cấp dữ liệu bằng cách sử dụng <sc:attribute name="display_ads_link" " >insert new unencoded landing page url</sc:attribute>
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố