Specifikation för lagerflöde för lokala produkter

Lagerflöde för lokala produkter är en lista över de produkter du säljer i varje butik. En del attribut är obligatoriska för alla varor, en del krävs för vissa typer av varor och en del är attribut som rekommenderas.

Obs! Om du inte anger ett obligatoriskt attribut kan det göra att varan inte visas i resultaten, och om du inte anger ett rekommenderat attribut kan det påverka annonsens resultat. 

Fullständiga flöden och delflöden

Pris och lagerkvantitet kan ändras ofta och skilja sig åt mellan olika butiker. Använd delflöden för att snabbt uppdatera lagerdata.

 • Fullständigt lagerflöde för lokala produkter: Skicka en gång per dag och inkludera hela lagret. Flödestypen är Lokalt produktlager.

 • Delflöde för lokala produkter: Om priser och lagerstatus för varor per butik ändras flera gånger under dagens gång. Uppdatera endast de varor som har ändrats och de nya uppgifterna, flera gånger per dag. Flödestypen är Lageruppdatering av lokala produkter.

Flödestypen Lageruppdatering av lokala produkter behandlas snabbare än flödestypen Fullständigt lagerflöde för lokala produkter, så att det går att visa mer aktuell information i dina annonser för lokala butikslager. Så här gör du flödet till ett delflöde:

 1. Logga in på Merchant Center-kontot
 2. Välj Produkter från navigeringspanelen till vänster och klicka sedan på Flöden. 
 3. Välj det flöde du vill redigera och klicka på Inställningar
 4. Markera rutan Behåll varor som inte längre anges i flödet.

Skicka in lagerflöden för lokala produkter

Filtyp: Lagerflödet för lokala produkter är endast tillgängligt som tabbavgränsad textfil eller via API.

Obs! Det går nu att använda XML-filer för lagerflöden för lokala produkter.

Registrera ett nytt flöde: Du följer standardstegen när du registrerar ett nytt dataflöde, men du väljer antingen ”lokalt produktlager” eller ”lageruppdatering av lokala produkter” som flödestyp.

Viktigt: Vissa attribut i den här specifikationen för lagerflöde för lokala produkter innehåller mellanslag och understreck. Följ anvisningarna för din filtyp nedan för att vara säker på att du skickar attribut med rätt tecken och mellanslag:

För lagerflöde för lokala produkter och uppdateringsflöde för lokalt lager måste du skicka in varje attribut och dess värde på engelska. För lokalt produktflöde kan du skicka in alla attribut och värden antingen översatta eller på engelska.

Sammanfattning av attributkrav

  Attribut Krav för inskickande
Obligatorisk lagerinformation

store code [butikskod]

id [id]

quantity [antal]

price [pris]

Krävs för alla produkter.

Obs! Attributet store code [butikskod] är skiftlägeskänsligt och måste matcha butikskoderna som angivits på Google My Business-kontot.

Valfri lagerinformation

sale price [försäljningspris]

sale price effective date [giltighetsdatum för försäljningspris]

availability [tillgänglighet]

Rekommenderas för varje vara i flödet för att ge mer information om pris, kvantitet och tillgänglighet.
Valfri information om hämtning i butik

pickup method [hämtningsmetod]

pickup sla [hämtningsavtal]

Rekommenderas för alla varor i flödet som kan hämtas i butiken.

Obligatorisk lagerinformation

Dessa attribut beskriver grundläggande lagerinformation per vara per butik.

store code – Butikskoden från Google My Business

En unik alfanumerisk kod för varje lokal butik. Använd samma butikskoder som du angav på ditt Google My Business-konto.

Användning: Krävs för alla varor.

Typ Sträng
Exempel 5198

Obs! Attributet store code [butikskod] är skiftlägeskänsligt och måste matcha butikskoderna som angivits på Google My Business-kontot.

itemid – En identifieringskod för varan

En unik alfanumerisk produktkod för en vara, i alla butiker.

Om du säljer samma vara i flera butiker använder du samma itemid i alla butikskoder. Du bör inkludera ett itemid per butik och använda quantity för att ange hur många av varje vara som finns i lager i den butiken.

Varje varu-id för varor inom olika flöden är unikt, även om du har flera flöden av samma typ för ett visst land. Om dina SKU-nummer är unika i ditt lager och uppfyller kraven nedan föreslår vi att du använder SKU-nummer för det här attributet.

Användning: Krävs för alla varor.

Typ Sträng
Exempel 421486

Viktigt:

 • Använd samma itemid för de två flödena: både lokala produkter och lagerflöde för lokala produkter.
 • Inledande och avslutande blanksteg och radbrytningar (0x0D) tas bort.
 • Varje sekvens med radbrytning (0x0D) och blankstegstecken (Unicode-tecken med blankstegsegenskap) ersätts med ett enda blanksteg (0x20).
 • Endast giltiga Unicode-tecken får användas, vilket utesluter följande tecken:
  • kontrolltecken (förutom radbrytning 0x0D)
  • funktionstecken
  • tecken i privata områden
  • surrogatpar
  • ej tilldelade kodpunkter (särskilt kodpunkter som är större än 0x10FFFF)
 • En varas id får inte ändras när du uppdaterar dataflödet.
 • När en vara väl har skickats in får dess id inte användas för en annan produkt längre fram.
 • Inkludera endast produkter som är tillgängliga för köp i butiker.
quantity – Antal varor i lager

Antalet varor i lager för butiken. Om du skickar in varor som är tillfälligt slutsålda måste du ange värdet 0 för det här attributet.

Användning: Krävs för alla varor.

Typ Heltal
Exempel 4

Viktigt:

 • Google beräknar tillgänglighet så här: En vara finns i lager när det finns minst 3 exemplar av den. 1–2 varor är begränsad tillgänglighet och 0 varor är ej i lager. 
 • För annonser för lokala butikslager kan antalet uttryckt i kvantitet vara en platshållare som representerar tillgängligheten.

price – Priset på varan

Varans ordinarie pris. Om du skickar in priset både här och i det lokala produktflödet åsidosätter det här priset det som står angivet i det lokala produktflödet för den aktuella butiken.

Användning: Krävs för alla varor.

Typ Tal (Valutan tilldelas automatiskt baserat på vilket land butiken finns i.)
Exempel 299,99

Viktigt:

 • Det här attributet krävs i antingen det lokala produktflödet, för nationella standardpriser, eller det här flödet, för eventuella affärsspecifika åsidosättanden.

Valfri lagerinformation

Med de här attributen kan du tillhandahålla ytterligare information om pris, antal och tillgänglighet för varor.

sale price – Annonserat kampanjpris på varan

Det annonserade temporära försäljningspris som innebär ett butiksspecifikt åsidosättande av attributet price i det här flödet och i det lokala produktflödet.

Vi rekommenderar att du skickar in attributet sale price effective date för alla varor med nedsatta priser, eftersom det är det som avgör när det nedsatta priset börjar gälla. Om du inte skickar in sale price effective date gäller det nedsatta priset för varan så länge det finns i flödet.

Typ Tal
Exempel 279,99

Obs! Ett price-värde i ett delflöde tar inte automatiskt bort ett sale price-värde från ett tidigare flöde. När du vill ta bort ett kampanjpris med hjälp av delflödet behöver du ange ett slutvärde i attributet sale price effective date.

sale price effective date – Datumintervall inom vilket ett kampanjpris gäller

De datum mellan vilka det annonserade kampanjpriset gäller.

Obs! Du kan ange tidszon om du vill [YYYY-MM-DDThh:mm:ss[Z|(+|-)hh:mm]. Om du inte har angett en tidszon använder Google butikens lokala tidszon. Observera dessutom att vi använder 24-timmarstid för timmarna.

Läs mer om formatet för det här attributet.

Typ Text (sträng), ISO8601, med start- och slutdatum separerade med ett framåtvänt snedstreck (/)
Exempel UTC-exempel: 2009-07-19T17:00:00Z/2009-07-27T05:00:00Z
PST-exempel: 2009-07-19T09:00:00-08:00/2009-07-26T21:00:00-08:00
availability – Status för varans tillgänglighet
 • in stock: Anger att varan finns i lager i den lokala butiken.
 • out of stock: Anger att varan inte finns i lager i den lokala butiken.
 • limited availability: Anger att det finns några få exemplar av varan i den lokala butiken.
 • on display to order: Anger att varan visas i den lokala butiken och kan beställas (exempelvis ett kylskåp som behöver skickas från ett lager). När en vara har statusen visningsexemplar, endast beställning skickar du in värdet on display to order tillsammans med värdet 1 för attributet quantity.

Viktigt!

 • Google beräknar tillgänglighet så här: En vara finns i lager när det finns minst 3 exemplar av den. 1–2 varor är begränsad tillgänglighet och 0 varor är ej i lager. 
 • Om du anger ett annat värde behandlas inte varan. Värdet du anger för det här attributet kan visas i Google Shopping-resultat som skickat, eller också gör det inte det.

Obs! Du ska bara skicka in varor som inte finns i lager om värdet för tillgångsattributet är out of stock och värdet för kvantitetsattributet är 0.

Typ Text (sträng). Måste vara ett av fyra accepterade värden: in stock, out of stock, limited availability och on display to order
Exempel in stock
 

Valfri information om hämtning i butik

Du kan lyfta fram alternativet hämtning i butik genom att lägga till följande två attribut i flödet. Lägg till dessa attribut i lagerflödet för lokala produkter för butiksspecifik hämtningsinformation eller lägg till dem i det lokala produktflödet för alla varor där värdet är true i alla butiker (en kund kan till exempel hämta sin nya tv i valfri butik i landet).

pickup method [hämtningsmetod] – Alternativ för hämtning i butik

Ange om hämtning i butik är tillgängligt för det här erbjudandet och om hämtningsalternativet ska visas som buy [köp], reserve [reservera], ship to store [butiksleverans] eller not supported [erbjuds inte].

 • buy [köp]: hela transaktionen sker online.
 • reserve [reservera]: varan reserveras online och transaktionen sker i butik.
 • ship to store [butiksleverans]: varan köps online och skickas till en lokal butik där kunden kan hämta den.
 • not supported [erbjuds inte]: varan är inte tillgänglig för hämtning i butik.
Typ Text (sträng). Måste vara ett av tre godkända värden: buy, reserve eller not supported.
Exempel buy
pickup sla [hämtningsavtal] – Tidslinje för hämtning i butik

Ange det beräknade datumet en beställning kan hämtas, i förhållande till när den gjordes.

 • same day [samma dag]: anger att varan är tillgänglig för hämtning samma dag som beställningen görs, beroende på eventuella stopptider.
 • next day [nästa dag]: anger att varan kan hämtas dagen efter att beställningen gjorts.
 • 1-day [1 dag]: anger att varan skickas till en butik där kunden kan hämta varan om en dag.
 • 2-day [2 dagar]: anger att varan skickas till en butik där kunden kan hämta varan om två dagar.
 • 3-day [3 dagar]: anger att varan skickas till en butik där kunden kan hämta varan om tre dagar.
 • 4-day [4 dagar]: anger att varan skickas till en butik där kunden kan hämta varan om fyra dagar.
 • 5-day [5 dagar]: anger att varan skickas till en butik där kunden kan hämta varan om fem dagar.
 • 6-day [6 dagar]: anger att varan skickas till en butik där kunden kan hämta varan om sex dagar.
 • 7-day [7 dagar]: anger att varan skickas till en butik där kunden kan hämta varan om sju dagar.
 • multi-week [flera veckor]: anger att varan skickas till en butik där kunden kan hämta varan om mer än en vecka.
Typ Text (sträng). Måste vara ett av två godkända värden: same day [samma dag] eller next day [nästa dag].
Exempel same day

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?