Tạo mặt nạ hình ảnh

Tạo mặt nạ hình ảnh là phương pháp làm cho các khu vực của hình ảnh trở nên trong suốt. Hình ảnh được xác định là hình chữ nhật nhưng nội dung của chúng có thể chứa các hình dạng không đồng đều. Ví dụ: hình ảnh có chứa một khu vực rộng lớn của một nước có các khu vực nằm bên ngoài biên giới của nước đó. Những khu vực này được gọi là fill, hoặc là các khu vực không có dữ liệu và chúng thường có màu đen hoặc trắng. Khi hình ảnh được phủ lên trên một bản đồ cơ sở, những khu vực này cần phải được trong suốt để cho phép bản đồ cơ sở hiển thị xuyên suốt.

Mặt nạ là một tập hợp các pixel xác định vị trí làm cho hình ảnh trở nên trong suốt. Theo mặc định, Maps Engine tự động gắn một mặt nạ khi nó xử lý hình ảnh nhưng bạn cũng có thể cung cấp dữ liệu mặt nạ tùy chỉnh hoặc hoàn toàn ngăn không tạo mặt nạ.

Bài viết này mô tả các tùy chọn chế độ tạo mặt nạ và cách thay đổi các chế độ.

Các tùy chọn chế độ tạo mặt nạ

Các tùy chọn tạo mặt nạ là mặt nạ tự động, mặt nạ kênh alpha, tệp được liên kết và không có mặt nạ. Tùy chọn tệp được liên kết chỉ xuất hiện nếu bạn tải lên một tệp mặt nạ có hình ảnh nguồn.

Mặt nạ tự động

Maps Engine sử dụng tạo mặt nạ tự động theo mặc định. Tạo mặt nạ tự động được áp dụng nếu vùng tiếp giáp là toàn màu đen hoặc toàn màu trắng và tiếp xúc một góc của khung hình chữ nhật của hình ảnh.

Tạo mặt nạ tự động không được khuyến khích đối với hình ảnh có vùng không có dữ liệu mà không tiếp xúc một góc. Các vùng này được xem là "các lỗ hổng" trong hình ảnh và chỉ được mặt nạ kênh alpha và tệp tạo mặt nạ hỗ trợ.

Mặt nạ kênh alpha

Nếu tệp hình ảnh có chứa một kênh alpha, Maps Engine sẽ sử dụng nó để tạo mặt nạ cho các vùng không có dữ liệu. Mặt nạ kênh alpha có thể che phủ các khu vực tùy ý không tiếp xúc một góc của hình ảnh, được gọi là "lỗ hổng". Trong kênh alpha, giá trị là 0 đối với pixel trong suốt và 255 đối với pixel không trong suốt. Pixel trong suốt trong mặt nạ làm cho hình ảnh bên dưới có thể nhìn thấy được, trong khi pixel không trong suốt trong mặt nạ bít kín hình ảnh bên dưới. Maps Engine hiện không hỗ trợ độ trong suốt cục bộ.

Maps Engine xác định loại kênh chứa mặt nạ như sau:

  • Bạn có thể sắp xếp các kênh theo thứ tự bất kỳ. Kênh alpha không nhất thiết phải là kênh thứ tư.
  • Nếu có hai kênh hoặc bốn kênh và Maps Engine không thể xác định được loại kênh cuối cùng, nó xem kênh cuối cùng là kênh alpha.

Tạo mặt nạ tự động chỉ có thể hoạt động trên hình ảnh bốn kênh khi kênh thứ tư thể hiện màu alpha hoặc nếu chưa xác định. Nếu kênh thứ tư được sử dụng cho một cái gì đó khác hơn là mặt nạ, chẳng hạn như bức xạ hồng ngoại gần, hãy sử dụng chế độ mặt nạ tự động hoặc chế độ tệp được liên kết.

Tệp được liên kết

Nếu bạn tải lên một tệp mặt nạ riêng biệt với tệp hình ảnh, Maps Engine sử dụng chế độ tạo mặt nạ cho Tệp được liên kết thậm chí khi tệp hình ảnh cũng có mặt nạ kênh alpha. Tệp mặt nạ là tệp phụ thuộc thang độ xám, tệp này sẽ hữu ích nếu hình ảnh nguồn không chứa kênh alpha hoặc nếu hình ảnh nguồn sử dụng kênh alpha cho một cái gì đó khác hơn là tạo mặt nạ.

Giống như mặt nạ kênh alpha, tệp tạo mặt nạ có thể che phủ các lỗ hổng. Giá trị là 0 đối với pixel trong suốt và 255 đối với pixel không trong suốt.

Bạn có thể cung cấp tệp mặt nạ cho bất kỳ loại hình ảnh được hỗ trợ nào. Mặt nạ phải có độ phân giải giống như hình ảnh.

Tên tệp mặt nạ phải có định dạng sau đây:

source-file-name-mask.suffix

Tên phải giống chính xác với tên tệp nguồn, nhưng có thêm đuôi -mask. Dưới đây là ví dụ:

  • Tệp nguồn: NewYork.tif
  • Tệp mặt nạ: NewYork-mask.tif

Không có mặt nạ

Tùy chọn này chỉ định rằng bạn muốn các khu vực tô bít kín hình ảnh bên dưới.

Thay đổi chế độ tạo mặt nạ hình ảnh

Tạo mặt nạ được chỉ định trên cơ sở mỗi hình ảnh. Để áp dụng việc tạo mặt nạ cho tranh mosaic, bạn phải tạo mặt nạ mỗi hình ảnh trong tranh mosaic.

Khi bạn thay đổi chế độ tạo mặt nạ cho một hình ảnh, bạn sẽ cần phải tái xử lý hình ảnh đó. Hơn nữa, trạng thái của tất cả các lớp và tranh mosaic có chứa hình ảnh thay đổi về ...chưa sẵn sàng để xử lý lại cho đến khi Maps Engine hoàn tất tái xử lý hình ảnh. Vào lúc đó, trạng thái của lớp hoặc tranh mosaic thay đổi thành ...đã sẵn sàng để xử lý. Nếu hình ảnh là một phần của tranh mosaic, đầu tiên hãy tái xử lý tranh mosaic và sau đó tái xử lý lớp chứa tranh mosaic.