แก้ปัญหาการเผยแพร่ภาพ Street View

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่อาจพบได้บ่อยเมื่อเผยแพร่ภาพ Street View และขั้นตอนในการแก้ปัญหาดังกล่าวมีดังต่อไปนี้

เผยแพร่ไม่สำเร็จ

หากเผยแพร่ไม่สำเร็จและไม่ทราบเหตุผลที่เฉพาะเจาะจง โปรดส่งไฟล์ใหม่อีกครั้ง ข้อผิดพลาดอื่นๆ ในการเผยแพร่มีดังนี้

  • รูปภาพมีความละเอียดต่ำเกินไป: ขนาดของรูปภาพไม่เป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำ โปรดถ่ายภาพอีกครั้งโดยปรับความละเอียดของกล้องให้สูงขึ้น
  • เคยเผยแพร่ไฟล์นี้ไปแล้ว: โปรดลบไฟล์ที่อัปโหลดไปก่อนหน้านี้แล้วจึงอัปโหลดอีกครั้ง
  • จุด GPS ไม่ถูกต้อง: ข้อมูลเมตาของ GPS ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ โปรดอยู่ในจุดที่มีสัญญาณ GPS ชัดเจนแล้วถ่ายภาพอีกครั้ง
  • ประมวลผลข้อมูลสถานที่ไม่ได้: โปรดถ่ายภาพ Street View อีกครั้ง
  • ไฟล์เสียหาย: โปรดอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง หากยังคงเผยแพร่ไม่ได้ โปรดถ่ายภาพ Street View อีกครั้ง
  • ข้อผิดพลาดภายใน: โปรดอัปโหลดไฟล์อีกครั้ง

นำภาพออกแล้ว

เราอาจนำภาพออกหากไม่เป็นไปตามนโยบายเนื้อหาจากผู้ใช้ Maps โปรดแก้ไขเนื้อหาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ต่างๆ แล้วเผยแพร่ไฟล์อีกครั้ง 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
76697
false