Thêm vào Google Maps và nhận được huy hiệu

Nếu tiếp tục viết bài đánh giá hoặc thêm ảnh bằng ứng dụng Google Maps, bạn sẽ nhận được huy hiệu đặc biệt. Những huy hiệu này là vĩnh viễn và được hiển thị cho bất kỳ ai xem hồ sơ Google Maps của bạn. Hãy tiếp tục thêm vào Maps để có được huy hiệu cấp cao hơn.

Loại huy hiệu Tên huy hiệu Yêu cầu
Huy hiệu Người đánh giá tập sự

 

Người đánh giá tập sự

 

 • Đánh giá 3 địa điểm
Huy hiệu Chuyên gia đánh giá

 

Người đánh giá tinh thông

 

 • Đánh giá 25 địa điểm
 • Đánh giá 5 địa điểm, trong đó mỗi bài đánh giá chứa hơn 200 ký tự
 • Viết bài đánh giá có 5 lượt thích
Huy hiệu Người đánh giá chính

 

Người đánh giá bậc thầy

 

 • Đánh giá 100 địa điểm
 • Đánh giá 50 địa điểm, trong đó mỗi bài đánh giá chứa hơn 200 ký tự
 • Viết bài đánh giá có 50 lượt thích
Huy hiệu Nhà nhiếp ảnh tập sự

 

Nhiếp ảnh gia tập sự

 

 • Thêm ảnh về 3 địa điểm
Huy hiệu Nhà nhiếp ảnh tinh thông

 

Nhà nhiếp ảnh tinh thông

 

 • Thêm ảnh về 25 địa điểm
 • Thêm 100 ảnh 
 • Nhận được hơn 100.000 lượt xem
Huy hiệu Nhà nhiếp ảnh bậc thầy

 

Nhiếp ảnh gia bậc thầy

 

 • Thêm ảnh về 100 địa điểm
 • Thêm 1.000 ảnh 
 • Nhận được hơn 1.000.000 lượt xem

 

Đạo diễn tập sự

 • Thêm video về 3 địa điểm

 

Đạo diễn chuyên nghiệp

 

 • Thêm video về 25 địa điểm
 • Thêm 100 video 
 • Nhận được hơn 100.000 lượt xem

 

Đạo diễn bậc thầy

 

 • Thêm video về 100 địa điểm
 • Thêm 1.000 video 
 • Nhận được hơn 1.000.000 lượt xem
Huy hiệu Người tiên phong tập sự

 

Người tiên phong tập sự

 

 • Thêm ảnh đầu tiên về 1 địa điểm
 • Viết bài đánh giá đầu tiên cho 1 địa điểm
 • Thêm 1 địa điểm được chấp thuận 
Huy hiệu Người tiên phong tinh thông

 

Người tiên phong chuyên nghiệp

 

 • Thêm ảnh đầu tiên về 10 địa điểm
 • Viết bài đánh giá đầu tiên cho 10 địa điểm
 • Thêm 10 địa điểm được chấp thuận
Huy hiệu Người tiên phong bậc thầy

 

Người tiên phong bậc thầy

 

 • Thêm ảnh đầu tiên về 50 địa điểm
 • Viết bài đánh giá đầu tiên cho 50 địa điểm
 • Thêm 50 địa điểm được chấp thuận
Huy hiệu Người xác minh tập sự

 

Người kiểm định tập sự

 

 • Đề xuất 3 chỉnh sửa được chấp thuận
 • Xác minh 3 chỉnh sửa 
 • Trả lời 25 câu hỏi
Huy hiệu Người tìm hiểu thực tế tinh thông

 

Người kiểm định chuyên nghiệp

 

 • Đề xuất 25 chỉnh sửa được chấp thuận
 • Xác minh 25 chỉnh sửa
 • Trả lời 250 câu hỏi
Huy hiệu Người tìm hiểu thực tế bậc thầy

 

Người kiểm định bậc thầy

 

 • Đề xuất 100 chỉnh sửa được chấp thuận
 • Xác minh 100 chỉnh sửa
 • Trả lời 1.000 câu hỏi
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?