Bình chọn một địa điểm để đi cùng với người khác

Nếu nhóm của bạn không thể quyết định nơi sẽ đến, bạn có thể mời mọi người vào danh sách các địa điểm. Sau đó, mọi người có thể bình chọn một địa điểm sẽ đi.

Lưu ý: “Danh sách chọn lọc” và “danh sách chọn lọc của nhóm” giờ được gọi là “danh sách nhóm”.

Lập danh sách nhóm các địa điểm

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Tìm kiếm một địa điểm cụ thể hoặc chọn một địa điểm do Maps đề xuất.
 3. Nhấn vào địa điểm sau đó Lưu sau đó Danh sách mới.
 4. Ở phía trên cùng, hãy đặt tên cho danh sách nhóm của bạn.
 5. Nhấn vào Nhóm sau đó Tiếp theo sau đó Xong.
Mẹo: Bạn cũng có thể tạo danh sách nhóm trong mục "Địa điểm của bạn". Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơnsau đó Địa điểm của bạn sau đó Danh sách.

Thêm địa điểm vào danh sách nhóm

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơnsau đó Địa điểm của bạn sau đó Danh sách.
 3. Trong mục "Danh sách nhóm", hãy nhấn vào một danh sách sau đó Thêm.
 4. Tìm kiếm địa điểm.
Mẹo: Để thêm địa điểm vào danh sách nhóm, bạn cũng có thể nhấn vào Lưu sau khi tìm kiếm một địa điểm.

Chỉnh sửa danh sách nhóm

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơnsau đó Địa điểm của bạn sau đó Danh sách.
 3. Trong mục "Danh sách nhóm", hãy nhấn vào một danh sách.
 4. Chọn một tùy chọn:
 • Để xóa toàn bộ danh sách nhóm của bạn, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm sau đó Xóa.
 • Để xóa một địa điểm khỏi danh sách của bạn, hãy vuốt địa điểm đó sang bên trái và nhấn vào Xóa địa điểm.
 • Để rời khỏi danh sách mà người khác đã chia sẻ với bạn, hãy nhận vào biểu tượng Thêm sau đó Rời khỏi.
 • Để chỉnh sửa tên danh sách nhóm, hãy nhấn vào Chỉnh sửa.

Chia sẻ danh sách nhóm

Những người tham gia danh sách nhóm của bạn có thể thêm và xóa địa điểm, mời người khác và bình chọn địa điểm sẽ đến.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Mở một danh sách nhóm.
 3. Nhấn vào Mời.
 4. Ở phía dưới cùng, hãy nhập người bạn muốn chia sẻ danh sách của bạn. Bạn cũng có thể mời mọi người qua tin nhắn, trò chuyện hoặc các ứng dụng nhắn tin khác.

Bình chọn một địa điểm trong danh sách nhóm

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Maps Google Maps.
 2. Nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơnsau đó Địa điểm của bạn sau đó Danh sách.
 3. Trong mục "Danh sách nhóm", hãy nhấn vào một danh sách.
 4. Dưới một địa điểm, hãy nhấn vào nút thích thumbs up blue hoặc nút không thích thumbs down.
Mẹo: Để tìm địa điểm được bình chọn nhiều nhất trong chế độ xem Bản đồ, hãy nhấn vào Bản đồ.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?