Xem My Maps của bạn bằng cách sử dụng Google Maps

Bạn có thể xem My Maps của mình bằng cách sử dụng Google Maps. Để tạo và chỉnh sửa bản đồ tùy chỉnh của riêng bạn nhằm chia sẻ trực tuyến, hãy sử dụng My Maps.

Xem My Map của bạn

Nếu đã tạo bản đồ trong My Maps, thì bạn có thể xem 5 bản đồ gần đây nhất trong Google Maps. Để xem bản đồ, hãy thực hiện theo các bước sau đây.

  1. Đăng nhập và mở Google Maps.
  2. Nhấp vào Menu Trình đơn sau đó Địa điểm của bạn sau đó Maps.
  3. Để chỉnh sửa bản đồ, hãy chọn bản đồ và nhấp vào Mở trong My Maps. Bạn sẽ được đưa đến My Maps, nơi bạn có thể chỉnh sửa bản đồ của mình.

Lưu ý: Nếu đang sử dụng Maps ở chế độ Lite, bạn không thể xem My Maps trong Google Maps.

Tạo bản đồ trong My Maps

Để tạo bản đồ, hãy mở Google My Maps.

Nếu bạn gặp vấn đề trong khi tạo hoặc chỉnh sửa My Maps, hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp My Maps.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?