Maghanap o maglagay ng latitude at longitude

Maaari kang maghanap ng isang lugar gamit ang mga coordinate nito ng latitude at longitude sa GPS. Mahahanap mo rin ang mga coordinate ng isang lugar na nahanap mo na sa Google Maps.

Maliban sa longitude at latitude, magagamit mo ang mga plus code upang magbahagi ng lugar na walang address.

Maglagay ng mga coordinate upang maghanap ng lugar

 1. Sa iyong computer, buksan ang Google Maps.
 2. Sa box para sa paghahanap sa itaas, i-type ang iyong mga coordinate. Narito ang mga halimbawa ng mga format na gumagana:
  • Mga degree, minuto at segundo (DMS): 41°24'12.2"N 2°10'26.5"E
  • Mga degree at decimal minute (DMM): 41 24.2028, 2 10.4418
  • Mga decimal degree (DD): 41.40338, 2.17403
 3. May lalabas na pin sa iyong mga coordinate.

Kunin ang mga coordinate ng isang lugar

 1. Sa iyong computer, buksan ang Google Maps. Kung ginagamit mo ang Maps sa Lite mode, may makikita kang icon na kidlat sa ibaba at hindi mo makukuha ang mga coordinate ng isang lugar.
 2. Mag-right click sa lugar sa mapa.
 3. Piliin ang Ano ang nandito?
 4. Sa ibaba, may makikita kang card na may mga coordinate.

Mga tip para sa pag-format ng iyong mga coordinate

Narito ang ilang tip para sa pag-format ng iyong mga coordinate upang gumana ang mga ito sa Google Maps:

 • Gamitin ang simbolo ng degree sa halip na "d."
 • Gumamit ng mga tuldok bilang decimal, hindi mga kuwit. Mali: 41,40338, 2,17403. Tama: 41.40338, 2.17403
 • Ilista ang iyong mga coordinate ng latitude bago ang mga coordinate ng longitude.
 • Tiyaking nasa pagitan ng -90 at 90 ang unang numero sa iyong coordinate ng latitude.
 • Tiyaking nasa pagitan ng -180 at 180 ang unang numero sa iyong coordinate ng longitude.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?