Địa chỉ

Thêm chi tiết về địa chỉ của một danh sách hoặc đối tượng địa lý trên Map Maker.

Các phần khác nhau của địa chỉ

Dòng địa chỉ

Sử dụng thuộc tính này để nhập các phần của địa chỉ không có trong các trường được cung cấp như số dãy, số lô, tên tòa nhà, số thời kỳ, số cửa hàng hoặc số giai đoạn.

Số dãy có thể được thêm vào trường dòng địa chỉ bằng cách sử dụng định dạng sau: #số dãy, số nhà trên phố (ví dụ: #16, 10)

Số nhà trên phố

Nhập số đường phố hoặc số nhà liên quan đến vị trí.

Tên phố

Chọn tên phố từ các tùy chọn cho sẵn trong trình đơn thả xuống. Nếu địa điểm gần với nhiều đường phố, tên của những đường phố đó sẽ xuất hiện là các tùy chọn.

Nếu tên phố không chính xác hoặc không có tên phố nào xuất hiện, bạn có thể chỉnh sửa đường hoặc vẽ đường mới.

Cụm dân cư

Cụm dân cư được coi là một phần tương đối nhỏ của thành phố, chẳng hạn như vùng lân cận, khu nhà ở hoặc khu phát triển nhà ở có tên chính thức của riêng mình hoặc tên địa phương. Thông tin này được điền tự động, nhưng bạn có thể chỉnh sửa bằng cách chọn địa phương mới từ trình đơn thả xuống.

Địa phương

Địa phương là một phần khá lớn của thành phố có tên chính thức. Ví dụ về địa phương bao gồm một số khu nhà ở hoặc khu phát triển nhà ở. Thông tin này được điền tự động, nhưng bạn có thể chỉnh sửa bằng cách chọn địa phương mới từ trình đơn thả xuống.

Thành phố

Thành phố được điền tự động dựa vào vị trí đặt và hiển thị đối tượng địa lý trên Google Maps. Nếu bạn không nhìn thấy tên thành phố được điền vào, bạn có thể thêm thành phố mới hoặc chỉnh sửa thành phố hiện có.

Quận/Hạt

Quận/Hạt (còn được gọi là Xứ và các tên khác trong một số vùng) có thể bao gồm nhiều thành phố và có thể là các khu vực tách rời nhau. Bạn có thể thêm quận hoặc hạt mới hoặc chỉnh sửa thành phố hiện tại Đối với một số vùng trên thế giới, việc tạo thuộc tính này có thể không được phép.

Tiểu bang

Tiểu bang là cấp phân chia thứ nhất trong phạm vi một quốc gia. Các tiểu bang còn có thể được gọi là tỉnh, vùng hoặc khu vực tự trị. Lưu ý rằng đối với một số vùng trên thế giới, việc tạo hoặc chỉnh sửa tiểu bang có thể không được phép..

Mã bưu điện

Nhập mã bưu điện/mã zip của vị trí có đối tượng địa lý.