Použití segmentu (silnice)

Výběrem použití segmentu určíte, jak bude segment silnice používán. Některé segmenty silnice jsou používány ke zvláštním účelům. Jedná se například o napojování na jiné cesty nebo jejich propojování. Použití segmentu umožňuje vytvořit příslušné cesty pro trasy na mapách.

Rampa: Propojuje dvě silnice, které se neprotínají. Umožňuje plynulou dopravu na silnice s vyšší prioritou a obráceně.

Uzavřená dopravní oblast / parkoviště: Silnice nacházející se uvnitř uzavřených oblastí, jako jsou například parkoviště. Umožňuje přesnější popis tras. Tyto silnice se na mapách zobrazí odlišně.

Pěší zóna: Silnice, která je uzavřena pro běžnou dopravu. (Je možné, že tramvaje, autobusy a další vozidla dopravní obsluhy budou mít vjezd povolen.)

Segment odbočky: Provádí odklon z přímého směru dopravy. Jedná se většinou o preferovanou nebo jedinou možnou trasu, na které lze provést odbočení.

Nájezdní rampa: Používá se k nájezdu na silnici s vyšší prioritou.

Výjezdní rampa: Používá se ke sjezdu ze silnice s vyšší prioritou.

Nájezdní a výjezdní rampa: Používá se k nájezdu na silnice s vyšší prioritou a zároveň ke sjezdu.

Propojení dálnic: Dojde k přímému propojení jedné dálnice s druhou. Obvykle se jedná o určitý typ rampy.

Kruhový objezd Křižovatka, na které vozidla krouží kolem centrálního ostrůvku.

Kruhové objezdy je třeba kreslit s použitím alespoň dvou segmentů. V případě pěších zón by měla být volba Priorita nastavena na hodnotu „Bez automobilové dopravy“ a volba Směr na hodnotu „Žádná doprava“.

Další informace