Tiểu bang

Bang là cấp phân chia thứ nhất trong phạm vi một quốc gia và được tự động điền dựa vào vị trí của điểm đánh dấu. Nếu bạn không thấy tên của bang trên bản đồ thì bang đó hoặc là chưa được lập bản đồ hoặc được lập bản đồ không chính xác. Các bang còn có thể được gọi là tỉnh, vùng hoặc khu vực tự trị.

Đối với một số vùng trên thế giới, có thể không được phép tạo/chỉnh sửa trường Bang.

Bài viết này hữu ích như thế nào:

Phản hồi được ghi lại. Cảm ơn bạn!
  • Hoàn toàn không hữu ích
  • Không hữu ích lắm
  • Có phần hữu ích
  • Rất hữu ích
  • Cực kỳ hữu ích