زمان‌بندی ای‌میل برای ارسال

می‌توانید ایمیل‌هایتان را برای ارسال در فرصت دیگری زمان‌بندی کنید. ممکن است ایمیل‌های زمان‌بندی‌شده چند دقیقه بعد از زمان تنظیم‌شده ارسال شود.

مهم: ایمیل‌هایتان براساس منطقه زمانی‌ای ارسال خواهند شد که ایمیل‌ها را در آنجا زمان‌بندی می‌کنید.

 1. در iPhone یا iPad، برنامه Gmail Gmail را باز کنید؛
 2. در پایین، روی Compose (نوشتن) نوشتن ضربه بزنید؛
 3. ایمیل خود را ایجاد کنید؛
 4. در بالا، روی More (بیشتر) بیشتر ضربه بزنید؛
 5. روی Schedule send (زمان‌بندی ارسال) ضربه بزنید و سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید.

توجه: حداکثر ۱۰۰ ایمیل را می‌توانید زمان‌بندی کنید. 

مشاهده یا تغییر ایمیل‌های زمان‌بندی‌شده

 1. در iPhone یا iPad، برنامه Gmail Gmail را باز کنید؛
 2. روی Menu (منو) منو و سپس Scheduled (زمان‌بندی‌شده) ضربه بزنید؛
 3. ایمیل موردنظرتان برای تغییر و سپس Cancel send (لغو ارسال) را انتخاب کنید؛
 4. دوباره روی ایمیل ضربه بزنید؛
 5. تغییراتتان را اعمال کنید؛
 6. در بالا، روی More (بیشتر) بیشتر ضربه بزنید؛
 7. روی Schedule send (زمان‌بندی ارسال) ضربه بزنید و سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید.

لغو ایمیل‌های زمان‌بندی‌شده

 1. در iPhone یا iPad، به برنامه Gmail Gmail بروید؛
 2. روی Menu (منو) منو و سپس Scheduled (زمان‌بندی‌شده) ضربه بزنید؛
 3. ایمیل موردنظرتان را برای لغو کردن باز کنید؛
 4. روی Cancel send (لغو ارسال) ضربه بزنید.

توجه: وقتی ایمیل زمان‌بندی‌شده‌ای را لغو می‌کنید، به پیش‌نویس تبدیل می‌شود.