தேடல்
தேடலை அழிக்கும்
தேடலை மூடும்
Google பயன்பாடுகள்
முதன்மை மெனு
true
கோரிய பக்கம் தற்போது உங்கள் மொழியில் கிடைக்கவில்லை. Google Chrome இன் உள்கட்டமைக்கப்பட்ட மொழிபெயர்ப்பு பட்டியைப் பயன்படுத்தி, பக்கத்தின் கீழே வேறு மொழியைத் தேர்ந்தெடுக்கலாம் அல்லது நீங்கள் தேர்வு செய்த மொழியில் எந்த இணையப்பக்கத்தையும் உடனடியாக மொழிபெயர்க்கலாம்.

Sign in to Gmail

To open Gmail, you can login from a computer, or add your account to the Gmail app on your phone or tablet. Once you're signed in, check your mail by opening your inbox.

Sign in

  1. On your computer, go to gmail.com.
  2. Enter your Google Account email or phone number and password.
    • If information is already filled in and you need to sign in to a different account, click Use another account.
    • If you see a page describing Gmail instead of the sign-in page, click Sign in in the top right corner of the page.

SIGN IN TO GMAIL

Tip: If you're signing in to a public computer, make sure to sign out before leaving the computer. Learn more about securely signing in.

Troubleshoot problems

Michelle is a Gmail expert and the author of this help page. Leave her feedback about this help page.

Was this article helpful?
How can we improve it?
false
Watch video tutorials

To get the latest tips, tricks, and how-to's, subscribe to our YouTube Channel.